Deutsche auf der Flucht vor den „Flüchtlingen“?

Urlaubs- und Ganzjahresdomizile am Plattensee (Bildquelle: index.hu)

Laut einem Bericht des Bayerischen Rundfunks sollen viele Deutsche aus Angst vor den Migranten aus Deutschland nach Ungarn fliehen. Die ungarische Presse hat darüber aus­führlich berichtet. Wir ebenso: unser-mitteleuropa.com/2016/05/25/deutsche-fliehen-vor-fluchtlingen-nach-ungarn/

Während laut Recherchen des Nachrichtenportals Index.hu ein­schlägig tätige ungarische Immobilienbüros von diesem Trend über­rascht sind, wird dieser von dem deutschen Makler Ottmar Heide sehr wohl bestätigt und auch begrün­det.

Heide hat let­ztes Jahr 15–20 Immobilien verkauft und im ersten Halbjahr 2016 sogar noch mehr. Seine Kunden sind neben Deutschen auch Belgier und Holländer. Laut Heide kom­men die Interessenten aus Westeuropa vor allem deshalb, weil sie Angst vor der „Flüchtlingskrise“ haben. Ein weit­erer Teil sind deutsche Rentner, deren Rente es ihnen nicht mehr erlaubt, in Deutschland men­schen­würdig zu leben; auch sie fürchten eine Steigerung der Preise und der Steuern wegen der Migranten.

Wir von „Unser Mitteleuropa“ wer­den uns in näch­ster Zeit eben­falls mit diesem Trend beschäfti­gen. Wir wollen unsere Leser informieren und ihnen ein­schlägige Informationen und Angebote näher­brin­gen. Bei Interesse kön­nen Sie sich gerne mit uns über redaktion@​unser-​mitteleuropa.​com in Verbindung set­zen. Wir wer­den Ihre Anfrage an kom­pe­tente Ansprechpartner weit­er­leiten, bit­ten jedoch um Verständnis, dass wir sel­ber nicht jede Zuschrift indi­vidu­ell beant­worten kön­nen.

Quelle: index.hu/gazdasag/2016/05/27/nem_telepulnek_a_balaton_partjara_a_menekultektol_menekulo_nemetek_tomegei/

[hide­post]

Nem települ­nek a Balaton partjára a menekül­tek­től menekülő néme­tek tömegei

2016.05.27. 12:42

Bejárta a napok­ban a mag­yar sajtót a Bayerische Rundfunk (BR) bajor tar­tományi közs­zol­gálatitelevízió riportja, amely szerint egyre több német tele­pedik a Balaton partjára a menekül­tek­től való félelem miatt.

A műsor­ban több megszólaló mel­lett végigkísérnek egy ide költöző, a német menekült­poli­tiká­val elégedetlen idősebb párt is, és elhangzik, hogy fontos szem­pont lett, hogy a mag­yar lakosság túl­ny­omórészt keresztény, és “alig van­nak migrán­sok.”

A felvetésen is csodálkoztak

És bár a ripor­tot idéző lapok­ból az olvasható ki, hogy egy egyre jellemzőbb, tömeges jelen­sé­gről van szó, az általunk megkérdezett ingat­lanközvetítő cégek több­sége egyál­talán nem tapasz­talt hasonló tren­det.

Több, kimon­dot­tan a Balatonra spe­cial­izáló­dott kis ingat­lanos céget is megkérdeztünk, ahol még a fel­vetésünkön is csodálkoz­tak, azt mondták, semmi hason­ló­val nem találkoz­tak. Az egyik ingat­lanközvetítő szerint továb­bra is inkább a bedőlt hite­le­sek ingat­lan­jait viszik, nem érzéke­lik, hogy több lenne a német az utóbbi időben. De a leg­nagy­obb, a pia­cot jól ismerő ingat­lanközvetítő cégek sem támasz­tot­ták alá, hogy a menekül­tek­től menekülő néme­tek tömegei jelen­tek volna meg a Balatonnál.

Füreden inkább eladnak, mint vesznek

„Az Otthon Centrum egyelőre nem tapasz­talt német rohamot a Balatonnál. Az északi par­ton elvétve akad­nak külföldiek, inkább budapestiek vásárol­nak. Volt néhány Németországból haz­a­települő mag­yar vevő is, de ez nem általános“ – közölte kérdésünkre Soóki-Tóth Gábor az Otthon Centrum elemzési vezetője.

Szerinte a füredi tapasz­ta­lat meg az, hogy az itt koráb­ban nyaralót vett néme­tek inkább előadókká let­tek és próbálják eladni az ingat­lanokat. Füreddel ellen­tét­ben Siófokon több külföldi vevő van, pl. cse­hek, sváj­ciak, ők kizárólag tóparti új építésű apart­manok iránt érdek­lőd­nek.

Nem tömeges jelenség

Hasonlóról szá­molt be a Duna House is. Rutai Gábor, a cég elemzési vezetője megk­eresésünkre elmondta, Keszthely környékén ugyan tapasz­tal­nak növekedést német vásár­lók­ban, a füredi irodájuknál épp fordí­tott a helyzet, ott idén több német eladó­nak is közvetítet­tek.

Megkerestük Ottmar Heide német ingat­lanközvetítőt is, ő az, aki a Report München adásában is azt mondta, hogy tízből nyol­can a menekül­tek miatt akar­ják elhag­yni hazájukat.

Heide az előző évben össze­sen 15–20 ingat­lant értékesített, idén pedig már annyit, hogy per pil­lanat meg se tudja mon­dani a pon­tos szá­mot. De a néme­tek mel­lett sok más nyu­gat-euró­pai ország állam­pol­gárai is kere­sik, például bel­gák és hol­lan­dok. Azt is közölte, hogy messze nincs egyedül, több másik, külföldiekre sza­kosodott ingat­lanközvetítő is működik a Balaton környékén.

Elmondása szerint het­ente több tucat­nyi érdek­lődő keresi meg, részben a menekültügy miatt aggódók, részben olyan német nyugdí­ja­sok, akik hazájuk­ban nem tudnak megélni. Ez utób­bi­val kapc­so­lat­ban azt állí­totta, az egyik legfőbb félelem a német érdek­lődök körében, hogy a menekül­tek érkezése miatt Németországban nőni fog­nak az adók és az árak.

A riport­ban bemu­ta­tott egyéni történet tehát egyelőre nem tekinthető általános­nak, az Ottmar Heide által említett számok alapján úgy tűnik, egyelőre aligha fogják elárasz­tani a bal­a­toni stran­dokat a német ret­tegők.

Print Friendly, PDF & Email

Für unseren täglichen Info-Brief kön­nen Sie sich hier anmelden.

Wenn Sie unsere Mission mit einer Spende unter­stützen wollen, kön­nen Sie dies gerne per PayPal oder auch in kon­ven­tioneller Form, per Bankzahlschein machen.


IBAN: HU48135555551355201000014057, BIC: KODBHUHB, „Unser Mitteleuropa“

Wir sind für jegliche Hilfe sehr dankbar!