Deutsche auf der Flucht vor den „Flüchtlingen“?

Urlaubs- und Ganzjahresdomizile am Plattensee (Bildquelle: index.hu)

Laut einem Bericht des Bayerischen Rundfunks sol­len viele Deutsche aus Angst vor den Migranten aus Deutschland nach Ungarn flie­hen. Die unga­ri­sche Presse hat dar­über aus­führ­lich berich­tet. Wir ebenso: unser​-mit​tel​eu​ropa​.com/​2​0​1​6​/​0​5​/​2​5​/​d​e​u​t​s​c​h​e​-​f​l​i​e​h​e​n​-​v​o​r​-​f​l​u​c​h​t​l​i​n​g​e​n​-​n​a​c​h​-​u​n​garn/

Während laut Recherchen des Nachrichtenportals Index​.hu ein­schlä­gig tätige unga­ri­sche Immobilienbüros von die­sem Trend über­rascht sind, wird die­ser von dem deut­schen Makler Ottmar Heide sehr wohl bestä­tigt und auch begrün­det.

Heide hat letz­tes Jahr 15–20 Immobilien ver­kauft und im ers­ten Halbjahr 2016 sogar noch mehr. Seine Kunden sind neben Deutschen auch Belgier und Holländer. Laut Heide kom­men die Interessenten aus Westeuropa vor allem des­halb, weil sie Angst vor der „Flüchtlingskrise“ haben. Ein wei­te­rer Teil sind deut­sche Rentner, deren Rente es ihnen nicht mehr erlaubt, in Deutschland men­schen­wür­dig zu leben; auch sie fürch­ten eine Steigerung der Preise und der Steuern wegen der Migranten.

Wir von „Unser Mitteleuropa“ wer­den uns in nächs­ter Zeit eben­falls mit die­sem Trend beschäf­ti­gen. Wir wol­len unsere Leser infor­mie­ren und ihnen ein­schlä­gige Informationen und Angebote näher­brin­gen. Bei Interesse kön­nen Sie sich gerne mit uns über redaktion@​unser-​mitteleuropa.​com in Verbindung set­zen. Wir wer­den Ihre Anfrage an kom­pe­tente Ansprechpartner wei­ter­lei­ten, bit­ten jedoch um Verständnis, dass wir sel­ber nicht jede Zuschrift indi­vi­du­ell beant­wor­ten kön­nen.

Quelle: index​.hu/​g​a​z​d​a​s​a​g​/​2​0​1​6​/​0​5​/​2​7​/​n​e​m​_​t​e​l​e​p​u​l​n​e​k​_​a​_​b​a​l​a​t​o​n​_​p​a​r​t​j​a​r​a​_​a​_​m​e​n​e​k​u​l​t​e​k​t​o​l​_​m​e​n​e​k​u​l​o​_​n​e​m​e​t​e​k​_​t​o​m​egei/

[hide­post]

Nem települ­nek a Balaton part­jára a mene­kül­tek­től mene­külő néme­tek töme­gei

2016.05.27. 12:42

Bejárta a napok­ban a magyar sajtót a Bayerische Rundfunk (BR) bajor tartomá­nyi közszol­gálatitele­vízió riportja, amely szer­int egyre több német tele­pe­dik a Balaton part­jára a mene­kül­tek­től való féle­lem miatt.

A műsor­ban több megs­zól­aló mel­lett végig­kí­sér­nek egy ide köl­töző, a német mene­kült­po­li­ti­kával elé­ge­det­len idő­sebb párt is, és elhang­zik, hogy fon­tos szem­pont lett, hogy a magyar lakos­ság túl­n­yomó­részt keres­ztény, és “alig vannak migránsok.”

A felvetésen is csodálkoztak

És bár a ripor­tot idéző lapok­ból az olva­sható ki, hogy egy egyre jel­lem­zőbb, töme­ges jelen­sé­gről van szó, az általunk meg­kér­de­zett ing­at­lan­köz­ve­títő cégek többsége egyál­talán nem tapasztalt hasonló tren­det.

Több, kimond­ottan a Balatonra spe­cia­li­zálódott kis ing­at­la­nos céget is meg­kér­dez­tünk, ahol még a fel­ve­té­sün­kön is cso­dál­ko­ztak, azt mond­ták, semmi hason­lóval nem talál­ko­ztak. Az egyik ing­at­lan­köz­ve­títő szer­int továb­bra is inkább a bedőlt hite­le­sek ing­at­lan­jait vis­zik, nem érzéke­lik, hogy több lenne a német az utóbbi idő­ben. De a legna­gyobb, a pia­cot jól ismerő ing­at­lan­köz­ve­títő cégek sem támas­ztot­ták alá, hogy a mene­kül­tek­től mene­külő néme­tek töme­gei jel­en­tek volna meg a Balatonnál.

Füreden inkább eladnak, mint vesznek

„Az Otthon Centrum egyelőre nem tapasztalt német roha­mot a Balatonnál. Az északi par­ton elvétve akad­nak külf­öl­diek, inkább buda­pes­tiek vásárolnak. Volt néhány Németországból haza­te­lepülő magyar vevő is, de ez nem általá­nos“ – köz­ölte kér­dé­sünkre Soóki-Tóth Gábor az Otthon Centrum elem­zési veze­tője.

Szerinte a füredi tapaszta­lat meg az, hogy az itt koráb­ban nya­r­alót vett néme­tek inkább előa­dókká let­tek és próbál­ják eladni az ing­at­la­no­kat. Füreddel ellen­tét­ben Siófokon több külf­öldi vevő van, pl. cse­hek, svájciak, ők kizárólag tóparti új építésű apart­ma­nok iránt érde­klőd­nek.

Nem tömeges jelenség

Hasonlóról szá­molt be a Duna House is. Rutai Gábor, a cég elem­zési veze­tője meg­ke­re­sé­sünkre elmondta, Keszthely kör­nyékén ugyan tapasztalnak növeke­dést német vásár­lók­ban, a füredi iro­dájuknál épp for­dí­tott a hely­zet, ott idén több német ela­dónak is köz­ve­tí­tettek.

Megkerestük Ottmar Heide német ing­at­lan­köz­ve­títőt is, ő az, aki a Report München adásában is azt mondta, hogy tíz­ből nyol­can a mene­kül­tek miatt akar­ják elha­gyni hazájukat.

Heide az előző évben össze­sen 15–20 ing­at­lant értéke­sí­tett, idén pedig már annyit, hogy per pil­la­nat meg se tudja mondani a pon­tos szá­mot. De a néme­tek mel­lett sok más nyu­gat-európai ország állam­pol­gárai is kere­sik, pél­dául bel­gák és hol­lan­dok. Azt is köz­ölte, hogy messze nincs egy­edül, több másik, külf­öl­die­kre sza­ko­so­dott ing­at­lan­köz­ve­títő is műkö­dik a Balaton kör­nyékén.

Elmondása szer­int hetente több tucat­nyi érde­klődő keresi meg, rész­ben a mene­kül­tügy miatt aggódók, rész­ben olyan német nyug­díjasok, akik hazájuk­ban nem tud­nak megélni. Ez utób­bi­val kap­c­so­lat­ban azt állí­totta, az egyik leg­főbb féle­lem a német érde­klődök köré­ben, hogy a mene­kül­tek érke­zése miatt Németországban nőni fognak az adók és az árak.

A riport­ban bemu­ta­tott egyéni tör­té­net tehát egyelőre nem tekin­thető általá­nos­nak, az Ottmar Heide által emlí­tett szá­mok alap­ján úgy tűnik, egyelőre aligha fog­ják elárasztani a bala­toni stran­do­kat a német ret­te­gők.

Print Friendly

Für unse­ren täg­li­chen Info-Brief kön­nen Sie sich hier anmel­den.

Wenn Sie unsere Mission mit einer Spende unter­stüt­zen wol­len, kön­nen Sie dies gerne per PayPal oder auch in kon­ven­tio­nel­ler Form, per Bankzahlschein machen. 


IBAN: HU48135555551355201000014057, BIC: KODBHUHB, „Unser Mitteleuropa“ 

Wir sind für jeg­li­che Hilfe sehr dank­bar!