Doppelstaatsbürgerschaft schafft Probleme in der Ukraine

Die Frage der Doppelstaatsbürgerschaft ist auch in der Ukraine der­zeit wie­der an der Tagesordnung

Doppelstaatsbürger sol­len näm­lich in der Ukraine straf­recht­lich bestraft und ihnen ihre ukrai­ni­sche Staatsbürgerschaft ent­zo­gen wer­den, zitiert das lokale Internetportal Zakarpattya online eine Aussage des Parlamentsabgeordneten Igor Mosijtschuk von der Ukrainischen Radikalen Partei vom 11. Oktober 2016.

Das ukrai­ni­sche Parlament berei­tet gerade dies­be­züg­li­che Gesetzesentwürfe vor, deren Notwendigkeit mit der „Verteidigung der natio­na­len Interessen der Ukraine“ begrün­det wird. Mosijtschuk wört­lich: „Wir müs­sen die not­wen­di­gen ein­schlä­gi­gen Gesetze aus­ar­bei­ten, da andere Länder mas­sen­weise ihre Staatsbürgerschaft an ukrai­ni­sche Staatsbürger ver­ge­ben.“ So hatte die „groß­zü­gige Verteilung“ der rus­si­schen Staatsbürgerschaft auch bei der Annektierung der Krim eine wich­tige Rolle gespielt. Als wei­tere Beispiele für sein Vorbringen weist Mosijtschuk auf „ukrai­ne­feind­li­che Aktionen“ der Ungarn, nota bene der Jobbik-Partei, sowie auf angeb­lich ter­ri­to­riale Ansprüche der Moldawen und chau­vi­nis­ti­sche Tätigkeiten der Polen hin. Also frei nach dem Motto: „Es kann der Beste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt…“

Die gegen­wär­tige ukrai­ni­sche Gesetzeslage ver­bie­tet die Doppelstaatsbürgerschaft zwar nicht expli­zit, doch die Verfassung erkennt etwa nur eine Staatsbürgerschaft an. Für die Verheimlichung einer aus­län­di­schen Staatsbürgerschaft wer­den der­zeit Geldstrafen ver­hängt. Wer frei­wil­lig eine aus­län­di­sche Staatsbürgerschaft erwor­ben hat, kann mit einer Geldstrafe von 170 bis 540 Griwna bestraft wer­den, sofern er dies über­haupt nicht oder nur ver­spä­tet anmel­det. Wesentlich höhere Strafen (850‑1700 Griwna) wer­den für den glei­chen Tatbestand über staat­li­che oder lokale Beamte ver­hängt; sie kön­nen auch ent­las­sen wer­den.

Die ukrai­ni­sche „Vaterland“-Partei (ukr. Batkiwschtschina) von Julija Timoschenko reichte im Parlament im Februar 2014 einen Gesetzesentwurf ein, wonach alle Personen, die eine fremde Staatsbürgerschaft erwor­ben haben, aber diese Tatsache ver­heim­li­chen, zur recht­li­chen Verantwortung gezo­gen wer­den sol­len.

Nach inof­fi­zi­el­len Informationen gibt es in der Ukraine Hunderttausende von Menschen im Besitz von mehr als einer Staatsbürgerschaft. Dies ist ein über­deut­li­cher Indikator für die demo­gra­phi­schen Veränderungen im Lande und für die Auswanderungsbereitschaft brei­ter Schichten der Bevölkerung. Strengere Sanktionen gegen die Doppelstaatsbürgerschaft bzw. der Entzug der ukrai­ni­schen Staatsbürgerschaft wür­den die Betroffenen prak­tisch aus dem Land ver­trei­ben, und zwar sogar die­je­ni­gen, die eigent­lich lie­ber zu Hause blei­ben wol­len.

Eine inter­es­sante Frage ist auch die, wie jene ukrai­ni­schen Abgeordneten auf den oben genann­ten Gesetzentwurf reagie­ren wer­den, die sel­ber nicht sel­ten zwei, sogar oft sogar drei Staatsbürgerschaften besit­zen…

Quelle: www​.kar​pa​t​alja​.ma/​k​a​r​p​a​t​a​l​j​a​/​n​e​z​o​p​o​n​t​/​i​s​m​e​t​-​t​e​r​i​t​e​k​e​n​-​a​-​k​e​t​t​o​s​-​a​l​l​a​m​p​o​l​g​a​r​s​a​g​-​u​k​r​a​j​n​aban/

Büntetőjogi fel­elős­ségre von­nák és meg­fosztanák ukrán állam­pol­gár­ságuk­tól a ket­tős állam­pol­gáro­kat – idézi Ihor Moszijcsuk par­la­menti kép­vi­selő sza­vait a Zakarpattya online október 11-én.

Az erről szóló tör­vény­ter­veze­tet most kés­zí­tik elő a hona­tyák, szüksé­gessé­gét Ukrajna nem­zeti érdekei­nek védel­mé­vel magyaráz­zák. – Ki kell dol­go­z­n­unk az erre vonat­kozó jogs­zabá­lyo­kat – véli Moszijcsuk –, mivel más országok töme­ge­sen adnak állam­pol­gár­ságot az ukrán állam­pol­gárok számára. A kép­vi­selő szer­int a Krím annek­tálásá­nál is nagy sze­r­epe volt az orosz állam­pol­gár­ság „osz­to­ga­tásának”. Az oros­zok mel­lett péld­aként hozza fel a Jobbik ukrá­nel­le­nes tevéke­nysé­gét, a mol­dá­vok állítóla­gos terü­leti igény­eit, s szerinte a len­gye­lek sovi­niszta megmo­z­du­lása is gyors és haté­kony cse­lek­vést igényel.

A jelen­legi tör­vények nem tiltják, de nem is enge­dé­ly­e­zik a ket­tős állam­pol­gár­ságot, valójában nem ren­del­kez­nek kon­kré­tan erről a tényál­lás­ról, ugya­n­ak­kor az alkot­mány egy­et­len állam­pol­gár­ságot ismer el. A külf­öldi állam­pol­gár­ság eltit­kolásáért közi­gaz­ga­tási bír­ság jár. 170–510 hriv­nya közötti öss­zeg­gel bün­te­thető az az önként külf­öldi állam­pol­gár­ságot szerzett sze­mély, aki nem vagy csak késve nyilat­ko­zik erről. Ugyanezért a vétsé­gért az áll­am­hata­lmi vagy önkor­má­ny­zati tiszt­vi­selők­nek jóval töb­bet kell fizet­niük: 850-től 1700 hriv­nyáig ter­jedő pénz­bír­ságot, de akár el is bocsát­hat­ják őket mun­kahe­lyü­kről.

A Batykivscsina (Haza) párt 2014 február­jában nyúj­tott be tör­vény­ter­veze­tet a Legfelsőbb Tanácshoz, mely­ben bün­te­tőjogi fel­elős­ségre vonást hely­e­zett kilátásba azo­knak, akik nem jel­en­tik be, hogy fel­vet­ték más ország állam­pol­gár­ságát. Azóta szá­mos hasonló kez­de­mény­e­zés tör­tént, melyek közül egy sem jutott el a megvaló­sítá­sig.

Nem hiva­t­a­los ada­tok szer­int Ukrajnában több százez­ren vannak bir­to­kában egy­nél több állam­pol­gár­ságnak. Kétséges, hogy a módo­sítás ter­vezé­se­kor a Radikális Párt kép­vi­selője figyelembe vette volna a lesújtó demo­grá­fiai, kiván­d­or­lási muta­tó­kat. A ket­tős állam­pol­gár­ság szi­gorú szank­ci­onálásával, az ukrán állam­pol­gár­ság megvonásával az érin­tette­ket valóság­gal elül­döz­he­tik az ország­ból, azo­kat is, akik eddig a mara­dás mel­lett dön­töt­tek. Kérdés továbbá az is, hogy hogyan akarja megs­za­vaz­tatni a tör­vény­ter­veze­tet a két, nem rit­kán három ország állam­pol­gár­ságával ren­del­kező kép­vi­selőtár­sai­val.

Érdemes néhány pil­lan­tást vetni az ere­deti cikk alatti olva­sói megjegy­zé­se­kre. Ezek számából és hang­ne­mé­ből kitű­nik, hogy az ukrán ajkúak is élénk figyel­met szen­tel­nek a témának. A hoz­zás­zólók többsége úgy gon­dolja, hogy a tör­vény­ja­vaslat halálra van ítélve, annak megvaló­sításához a Legfelsőbb Tanács nagy rés­zét – a kép­vi­selők érin­tett­sége okán – menes­z­teni kel­lene tiszt­sé­gé­ből. – Ez a vonat elment, már nem lehet uto­lérni. A foly­amat viss­zafor­dít­hat­at­lan, füg­get­le­nül attól, hogy ez jó-e vagy sem az országnak – írja egy másik fel­hasz­náló.
[/​hidepost]

Print Friendly

Für unse­ren täg­li­chen Info-Brief kön­nen Sie sich hier anmel­den.

Wenn Sie unsere Mission mit einer Spende unter­stüt­zen wol­len, kön­nen Sie dies gerne per PayPal oder auch in kon­ven­tio­nel­ler Form, per Bankzahlschein machen. 


IBAN: HU48135555551355201000014057, BIC: KODBHUHB, „Unser Mitteleuropa“ 

Wir sind für jeg­li­che Hilfe sehr dank­bar!