Doppelstaatsbürgerschaft schafft Probleme in der Ukraine

Die Frage der Doppelstaatsbürgerschaft ist auch in der Ukraine derzeit wieder an der Tagesordnung

Doppelstaatsbürger sollen näm­lich in der Ukraine strafrechtlich bestraft und ihnen ihre ukrainis­che Staatsbürgerschaft ent­zo­gen wer­den, zitiert das lokale Internetportal Zakarpattya online eine Aussage des Parlamentsabgeordneten Igor Mosijtschuk von der Ukrainischen Radikalen Partei vom 11. Oktober 2016.

Das ukrainis­che Parlament bere­itet ger­ade dies­bezügliche Gesetzesentwürfe vor, deren Notwendigkeit mit der „Verteidigung der nationalen Interessen der Ukraine“ begrün­det wird. Mosijtschuk wörtlich: „Wir müssen die notwendi­gen ein­schlägi­gen Gesetze ausar­beiten, da andere Länder massen­weise ihre Staatsbürgerschaft an ukrainis­che Staatsbürger vergeben.“ So hatte die „großzügige Verteilung“ der rus­sis­chen Staatsbürgerschaft auch bei der Annektierung der Krim eine wichtige Rolle gespielt. Als weit­ere Beispiele für sein Vorbringen weist Mosijtschuk auf „ukraine­feindliche Aktionen“ der Ungarn, nota bene der Jobbik-Partei, sowie auf ange­blich ter­ri­to­ri­ale Ansprüche der Moldawen und chau­vin­is­tis­che Tätigkeiten der Polen hin. Also frei nach dem Motto: „Es kann der Beste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt…“

Die gegen­wär­tige ukrainis­che Gesetzeslage ver­bi­etet die Doppelstaatsbürgerschaft zwar nicht explizit, doch die Verfassung erkennt etwa nur eine Staatsbürgerschaft an. Für die Verheimlichung einer aus­ländis­chen Staatsbürgerschaft wer­den derzeit Geldstrafen ver­hängt. Wer frei­willig eine aus­ländis­che Staatsbürgerschaft erwor­ben hat, kann mit einer Geldstrafe von 170 bis 540 Griwna bestraft wer­den, sofern er dies über­haupt nicht oder nur ver­spätet anmeldet. Wesentlich höhere Strafen (850‑1700 Griwna) wer­den für den gle­ichen Tatbestand über staatliche oder lokale Beamte ver­hängt; sie kön­nen auch ent­lassen wer­den.

Die ukrainis­che „Vaterland“-Partei (ukr. Batkiwschtschina) von Julija Timoschenko reichte im Parlament im Februar 2014 einen Gesetzesentwurf ein, wonach alle Personen, die eine fremde Staatsbürgerschaft erwor­ben haben, aber diese Tatsache ver­heim­lichen, zur rechtlichen Verantwortung gezo­gen wer­den sollen.

Nach inof­fiziellen Informationen gibt es in der Ukraine Hunderttausende von Menschen im Besitz von mehr als einer Staatsbürgerschaft. Dies ist ein überdeut­licher Indikator für die demographis­chen Veränderungen im Lande und für die Auswanderungsbereitschaft bre­iter Schichten der Bevölkerung. Strengere Sanktionen gegen die Doppelstaatsbürgerschaft bzw. der Entzug der ukrainis­chen Staatsbürgerschaft wür­den die Betroffenen prak­tisch aus dem Land vertreiben, und zwar sogar diejeni­gen, die eigentlich lieber zu Hause bleiben wollen.

Eine inter­es­sante Frage ist auch die, wie jene ukrainis­chen Abgeordneten auf den oben genan­nten Gesetzentwurf reagieren wer­den, die sel­ber nicht sel­ten zwei, sogar oft sogar drei Staatsbürgerschaften besitzen…

Quelle: www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/ismet-teriteken-a-kettos-allampolgarsag-ukrajnaban/

Büntetőjogi felelőssé­gre von­nák és meg­fos­z­tanák ukrán állam­pol­gárságuk­tól a ket­tős állam­pol­gárokat – idézi Ihor Moszijcsuk par­la­menti képviselő szavait a Zakarpattya online október 11-én.

Az erről szóló törvényter­vezetet most készítik elő a honatyák, szük­ségességét Ukrajna nemzeti érdekeinek védelmével mag­yaráz­zák. – Ki kell dol­go­z­nunk az erre vonatkozó jogsz­abá­lyokat – véli Moszijcsuk –, mivel más orszá­gok tömege­sen adnak állam­pol­gársá­got az ukrán állam­pol­gárok számára. A képviselő szerint a Krím annek­tálásánál is nagy szerepe volt az orosz állam­pol­gárság „osz­to­gatásá­nak”. Az oros­zok mel­lett pél­daként hozza fel a Jobbik ukránel­lenes tevékenységét, a moldá­vok állítóla­gos területi igényeit, s szer­inte a lengyelek sovin­iszta meg­moz­dulása is gyors és hatékony cse­lekvést igényel.

A jelen­legi törvények nem tiltják, de nem is engedé­lyezik a ket­tős állam­pol­gársá­got, valójában nem ren­delkeznek konkré­tan erről a tényál­lás­ról, ugyanakkor az alkot­mány egyetlen állam­pol­gársá­got ismer el. A külföldi állam­pol­gárság eltitkolásáért közigaz­gatási bírság jár. 170–510 hrivnya közötti összeggel bün­te­th­ető az az önként külföldi állam­pol­gársá­got szerzett személy, aki nem vagy csak késve nyi­latkozik erről. Ugyanezért a vét­ségért az államhatalmi vagy önko­r­mányzati tisztviselőknek jóval töb­bet kell fizetniük: 850-től 1700 hrivnyáig ter­jedő pénzbírsá­got, de akár el is boc­sáthatják őket munka­he­lyükről.

A Batykivscsina (Haza) párt 2014 február­jában nyúj­tott be törvényter­vezetet a Legfelsőbb Tanácshoz, mely­ben bün­tetőjogi felelőssé­gre vonást helyezett kilátásba azok­nak, akik nem jelen­tik be, hogy fel­vették más ország állam­pol­gárságát. Azóta szá­mos hasonló kezdeményezés történt, melyek közül egy sem jutott el a meg­valósításig.

Nem hivat­a­los ada­tok szerint Ukrajnában több százezren van­nak bir­tokában egy­nél több állam­pol­gárság­nak. Kétséges, hogy a módosítás ter­vezésekor a Radikális Párt képviselője figyelembe vette volna a lesújtó demográ­fiai, kiván­dor­lási mutatókat. A ket­tős állam­pol­gárság szig­orú szankcionálásá­val, az ukrán állam­pol­gárság megvonásá­val az érin­tet­teket valóság­gal elüldözhetik az ország­ból, azokat is, akik eddig a maradás mel­lett dön­töt­tek. Kérdés továbbá az is, hogy hogyan akarja megszavaz­tatni a törvényter­vezetet a két, nem ritkán három ország állam­pol­gárságá­val ren­delkező képviselőtár­saival.

Érdemes néhány pil­lan­tást vetni az ere­deti cikk alatti olvasói meg­j­e­gyzésekre. Ezek számából és hangneméből kitűnik, hogy az ukrán ajkúak is élénk figyel­met szen­tel­nek a témá­nak. A hoz­zászólók több­sége úgy gon­do­lja, hogy a törvény­javaslat halálra van ítélve, annak meg­valósításához a Legfelsőbb Tanács nagy részét – a képviselők érin­tettsége okán – meneszteni kel­lene tiszt­ségéből. – Ez a vonat elment, már nem lehet utolérni. A folya­mat vis­szafordíthatat­lan, függetlenül attól, hogy ez jó-e vagy sem az ország­nak – írja egy másik fel­használó.
[/hidepost]

Print Friendly, PDF & Email

Für unseren täglichen Info-Brief kön­nen Sie sich hier anmelden.

Wenn Sie unsere Mission mit einer Spende unter­stützen wollen, kön­nen Sie dies gerne per PayPal oder auch in kon­ven­tioneller Form, per Bankzahlschein machen.


IBAN: HU48135555551355201000014057, BIC: KODBHUHB, „Unser Mitteleuropa“

Wir sind für jegliche Hilfe sehr dankbar!