Afera Rackete/Sea Watch była przy­go­to­wanym atakiem na Salvi­niego, zespół ARD był na pokładzie (wideo)

Rackete mit Mikrofon · Foto: VoxNews

W repor­tażu nadanym przez włoski kanał tele­wi­zyjny Quarta Repub­blica odtwor­zono historię statku Sea Watch 3 pod dowództwem kapi­tana Carola Rackete. Kapitan przez cały czas podróży na pokładzie statku NGO nosi na piersi mikrofon, prawie jakby była boha­terką filmu.

Podczas tej misji, jak widać na filmie, działy się dziwne rzeczy. W rzec­zy­wis­tości jednak wszystko było przy­go­to­wane w najd­rob­nie­js­zych szczegółach.

Ujawnił to Hans-Georg Maaßen, który ponad rok temu został usun­ięty przez Merkel z kierow­nictwa Feder­al­nego Urzędu Ochrony Konsty­tucji po tym, jak w prze­mó­wieniu sprze­ciwił się samej kanclerz w kwestii epizodu „polo­wania na migrantów“ w Chem­nitz, do którego doszło po zabó­jstwie doko­n­anym przez azylanta.

Według Maaßena, który najwy­raź­niej nadal ma powier­ników w struk­tu­rach niemieckiego wywiadu, afera Sea-Watch i Carola-Rackete była farsą zaar­anżo­waną przez tele­wizję publi­czną ARD: innymi słowy, była to produkcja rządu Merkel.

Potwierdza to powyższy filmik z Quarta Repub­blica.

Maaßen podzielił się arty­kułem niemieckiego portalu Jour­na­lis­ten­watch, który wspom­niał o obec­ności ekipy niemieckiej tele­wizji publi­cznej na pokładzie Sea Watch i wysunął hipo­tezę, że wszystko było przy­go­to­wane: celem było wymuszenie otwarcia włos­kich portów i spro­wo­ko­wanie incy­dentu, który wpęd­ziłby Salvi­niego w kłopoty.

I właśnie tę hipo­tezę apro­buje były szef niemieckiego wywiadu. Wie on zapewne, że za niemieckimi i fran­cus­kimi orga­ni­za­c­jami pozar­zą­do­wymi stoją aparaty obu państw. I że wojna z Włochami jest wojną asymetryczną.

Nieprzy­pad­kowo po tych rewe­lac­jach strona inter­netowa Jour­na­lis­ten­watch została ukarana przez rząd niemiecki odebra­niem jej redak­to­rowi klau­zuli non-profit.

Pamię­tajmy, że rok po tych rewe­lac­jach Rackete bawi się w lasach Schwarz­waldu, a Salvini w najb­liżs­zych tygod­niach stanie przed sądem za rzekome „zniesła­wi­enie“ tej młodej damy.

Źródło: VoxNews

* * *

Do naszych czytel­ników z Polski

Zapras­zamy również na naszą polsko­ję­zy­czną stronę na Facebooku:
www.facebook.com/nasza.europasrodkowa
Będzie nam miło, jeśli polu­bisz nasze wpisy i zosta­niesz naszym stałym użyt­kow­ni­kiem (naciśnij przy­cisk „Śledź“/„Follow“).


Kommentieren Sie den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here