Były szef Pfizer: Scze­pionka prze­ciwko Covid-19 nie jest potrzebna

Dr. Mike Yeadon · Foto: Arshad Ebrahim / YouTube

Do naszych czytel­ników z Polski

Zapras­zamy również na naszą polsko­ję­zy­czną stronę na Facebooku:
www.facebook.com/nasza.europasrodkowa
Będzie nam miło, jeśli polu­bisz nasze wpisy i zosta­niesz naszym stałym użyt­kow­ni­kiem (naciśnij przy­cisk „Śledź“/„Follow“).

* * *

Podczas gdy firma farm­aceu­ty­czna Pfizer poja­wiła się na pierws­zych stro­nach gazet, ogłas­zając zbliża­jące się wydanie swojej szcze­pionki COVID-19, dr Michael Yeadon, były wice­prezes i dyrektor naukowy firmy Pfizer, kate­go­rycznie odrzucił potrzebę szcze­pi­enia Covid-19.

W ostatnim arty­kule dr Michael Yeadon, który spędził ponad 30 lat prowadząc badania nad nowymi lekami [na alergie i choroby układu odde­cho­wego] w niek­tórych z najwięks­zych firm farm­aceu­ty­cz­nych na świecie i odszedł na emery­turę w firmie Pfizer z najwyższą pozycją badawczą w tej dzied­zinie, napisał

„Nie ma abso­lutnie żadnej potrzeby stoso­wania szcze­pionek w celu zwal­c­zenia pandemii. Nigdy nie słys­załem takich nonsensów. Nie zaszc­ze­piasz ludzi, którzy nie mają ryzyka choroby. Nie planu­jecie też zaszc­zepić mili­onów zdro­wych ludzi szcze­pionką, która nie została dokładnie prze­tes­to­wana na ludziach“.

Bryty­jski nauko­wiec wyraził również globalną krytykę rządowej Grupy Doradców Nauko­wych ds. Sytu­acji Kryzy­so­wych (SAGE), która ma doradzać rządowi w kwestii kontroli epidemii Covid 19. SAGE odegrał wiodącą rolę w określaniu poli­tyki ogra­nic­zania rozprzestrze­niania się zaniec­zy­szczeń w Wiel­kiej Brytanii, w tym w ostatnio wdroż­onych środkach.

Po zwróceniu uwagi na fakt, że firmie SAGE brako­wało podsta­wowej wiedzy spec­ja­lis­ty­cznej w omawianej dzied­zinie, ponieważ „żaden kliniczny immu­nolog“ nie jest jej człon­kiem, dr Mike Yeadon podkreśla dwa funda­men­talne błędy popeł­nione przez SAGE, które dopro­wad­ziły do tego, że jego ogólne wnioski były rady­kalnie błędne, co z kolei dopro­wad­ziło do „złego trak­to­wania popu­lacji w ciągu ostat­nich siedmiu miesięcy“.

Pierwszy podsta­wowy błąd: „śmieszne“ założenie 100% czułości

Pierwsze błędne założenie SAGE’a jest takie, że „100% popu­lacji było podatne na wirusa i że nie było wcześ­nie­jszej odporności“.

Yeadon zauważa, że termin ten jest niedor­zeczny, ponieważ o ile SARS-CoV 2 jest rzec­zy­wiście nowy, o tyle koro­naa­wirusy nie są. Nie ma czegoś takiego jak „wirus bez przodków“. Zwraca on uwagę, że istnieją „co najm­niej cztery ende­miczne wirusy koro­nowe, które powo­dują prze­zię­bi­enie… [i] krążą swobodnie w Wiel­kiej Brytanii i innych krajach“. Osoby, które w przes­złości zostały zain­fe­ko­wane jednym lub kilkoma z tych ende­micz­nych wirusów korony, mają długo­trwałą i solidną odpor­ność na nie, jak również na ściśle z nimi zwią­zane wirusy. SARS-CoV 2 jest jednym z takich blisko spokrew­nionych wirusów.“

Dr Yeadon zaprzecza również kompe­ten­cjom agencji SAGE, stwierd­zając, że „nie spod­zie­wanie się takiej krzyżówki świadczy o braku zrozu­mi­enia dla budowy modelu, który jest na tyle nieza­wodny, aby mógł funkcjonować“.

Wyjaśnia on również, że ogólny test PCR stoso­wany do wykry­wania przy­padków COVID-19 może również dawać pozy­tywne wyniki badań, jeśli ktoś jest zakażony jednym z ogól­nych wirusów korony zimnej i dlatego nie jest zbyt wiary­godny. W rzec­zy­wis­tości, końcowe wyniki tych testów nieustannie naka­zują kilku tysiącom ludzi przerwać swoje życie i poddać się kwaran­tannie na 14 dni. Źródło: Lifesitenews.com 

Adnot­acja:
Ponieważ w Niemc­zech, a także ze strony UE, wielok­rotnie fałs­zywie twierdzi się, że w Polsce nie jest zagwa­ran­to­wana wolność prasy, prag­niemy zauważyć, że ten artykuł został ocen­zu­ro­wany na niemieckim Face­booku (po protestach i groźbie pozwania „dpa fact checkers“ infor­macja o cenzurze została ponownie wyco­fana, ponieważ nie można było udowodnić żadnych nieprawd­zi­wych infor­macji), ale nie na naszej polskiej stronie na Face­booku. Tam nie ma cenzury!

Dziś opubli­ko­wa­liśmy odpo­wiedni artykuł w języku polskim:
Premier Polski: cenzura nie będzie tole­ro­wana w Polsce


3 Kommentare

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein