Były wice­p­rezes Pfizer: „Rządy okła­mują was i przy­go­towują się do masowej depopulacji

Dr. Mike Yeadon · Foto: Arshad Ebrahim / YouTube

Dr Mike Yeadon – zdjęcie autorstwa Arshad Ebrahim / YouTube
Nawet w czasie, gdy firma farmaceu­ty­czna Pfizer robiła nagłówki gazet, ogłas­zając rychłą premierę swojej szcze­pionki prze­ciwko COVID-19, były wice­p­rezes i starszy nauko­wiec w tej firmie, dr Michael Yeadon, stanowczo zaprze­czył, że szcze­pionka jest potrzebna, aby zakończyć pandemię COVID-19. Artykuł o analizie i proroctwie naukowca w UNSER MITTELEUROPA był celem cenzury przez „nieza­leżnych kontro­lerów faktów“ na Face­booku w tym czasie, które zostały wyco­fane. Przepr­os­zono za „pomyłkę“.

Tym razem chcemy się przy­jrzeć, w jakim stopniu przepo­wiednie Yeadona zostały dogo­nione lub obalone przez rzec­zy­wis­tość. Czytelnik może wyrobić sobie własne zdanie:

W amery­kańskim maga­zynie inter­netowym life­si­tenews potępił on rządową propa­gandę na temat COVID-19, w tym „kłamstwo“ o niebez­pie­cz­nych wari­an­tach, tota­li­tarny aspekt „paszportów szcze­pion­ko­wych“ i duże praw­do­podo­bieństwo, że mamy do czyni­enia ze „spiskiem“, który może dopro­wadzić do czegoś znacznie gorszego niż wojny i masakry XX wieku.

Czołowy nauko­wiec, który prze­cież przez ponad 30 lat prowadził badania nad nowymi lekami na alergię i układ odde­chowy w najwięks­zych firmach farmaceu­ty­cz­nych na świecie i odszedł z Pfizera na emery­turę z najwyższym stano­wis­kiem badaw­czym w tej dzied­zinie, podniósł wówczas brwi, gdy słusznie ostrzegł, że jest, cytu­jemy dosłownie:

„abso­lutnie nie potrzeba szcze­pionek, aby zlik­wi­dować pandemię […] Nigdy nie słys­załem takich bzdur o szcze­pion­kach. Nie powin­niśmy też planować szcze­pienia milionów sprawnych i zdro­wych ludzi szcze­pionką, która nie została wszech­s­t­ronnie prze­tes­to­wana na ludziach.“

Komen­tarze Bryty­jc­zyka poja­wiają się pod koniec szeroko zakro­jonej krytyki Grupy Doradców Nauko­wych ds. Sytu­acji Nadzwy­c­za­jnych (SAGE), bryty­js­kiej agencji rządowej, której zada­niem jest dorad­zanie rządowi central­nemu w sytu­ac­jach nadzwy­c­za­jnych. SAGE odegrało zasad­niczą rolę w usta­laniu środków mają­cych na celu zablo­ko­wanie społec­zeństwa w Wiel­kiej Brytanii.

Po zwróceniu uwagi na to, że SAGE brakuje niez­będnej wiedzy fachowej w dzied­zinie, którą się zajmuje, ponieważ jej człon­kami „nie są kliniczni immu­no­lodzy“, Yeadon podkreśla dwa podsta­wowe błędy, które SAGE popeł­niło w swoich założe­niach, co dopro­wad­ziło do rady­kal­nego wypaczenia ogól­nych wnio­sków, skut­ku­jącego „udręcze­niem opinii publi­cznej w ciągu ostat­nich kilku miesięcy“.

Główne argu­menty Yeadona:

  • Media i plat­formy Big Tech angażują się w tę samą propa­gandę i cenzu­ro­wanie prawdy.
  • Firmy farmaceu­ty­czne już rozpo­c­zęły prace nad bezuży­tecz­nymi szcze­pion­kami „uzupeł­nia­ją­cymi“ („booster“) dla nadchod­zą­cych „wari­antów“. Firmy planują wypro­du­kować mili­ardy fiolek, oprócz obecnej ekspe­ry­men­talnej kampanii „szcze­pionki“ COVID-19.
  • Żywności i Leków (U.S. Food and Drug Admi­nis­tra­tion) oraz Euro­pe­jska Agencja Leków (Euro­pean Medi­cines Agency) ogło­siły, że ponieważ szcze­pionki „przy­po­mi­na­jące“ będą tak podobne do poprzed­nich zastrzyków zatwier­d­zonych w trybie awary­jnym, firmy farmaceu­ty­czne nie będą musiały „przepro­wadzać badań klinicz­nych nad bezpieczeństwem“.
  • W efekcie oznacza to, że projek­t­owanie i wdrażanie powtarz­al­nych, wymus­zonych szcze­pionek mRNA będzie skut­ko­wało nieuza­sad­nionym wstrzy­ki­wa­niem niepo­trzebnej sekwencji genetycznej.
  • Dlac­zego to robią? Użycie szcze­pion­ko­wych paszportów i „reset banku“ może dopro­wadzić do bezpre­ce­den­so­wego tota­li­ta­ryzmu. „Masowa depo­pu­lacja“ byłaby logicznym wynikiem.

Walka z totalitaryzmem

Każdy musi walczyć z tym tota­li­ta­ryzmem, według Yean­dona, który sam siebie chętnie opisuje jako „nudnego faceta“, który „chciał pracować dla dużej firmy farmaceu­ty­cznej.…“. A Bryty­jczyk jest twardy wobec swojego rządu:

„Ale w zeszłym roku zdałem sobie sprawę, że mój rząd i jego doradcy okła­mali Bryty­jc­zyków na temat wszyst­kiego, co ma związek z tym koro­na­wirusem. Abso­lutnie wszystko. To nieprawda, ta idea bezob­ja­wo­wego przen­o­szenia, że nie masz objawów, ale jesteś źródłem wirusa. A także, że izolacja działa, że maski mają wartość ochronną dla ciebie lub kogoś innego, i że wari­anty są przer­aża­jące i musimy nawet zamykać granice międ­zy­na­r­odowe, aby utrzymać te paskudne zagra­niczne wari­anty z dala od nas.“

Yeadon trafnie prze­wid­ział to, co już teraz jest „ostrożnie“ zapowia­dane w mediach:

„Albo, że oprócz obecnej listy szcze­pionek gene­ty­cz­nych, które cudem wypro­du­kow­a­liśmy, będziemy potrze­bowali szcze­pionek ‚uzupeł­nia­ją­cych‘, aby poradzić sobie z wariantami.“

Były zastępca szefa firmy Pfizer uważa poli­tykę Corony za opartą na kłamst­wach, mówiąc:

„Każda z tych rzeczy jest ewidentnie fałs­zywa. Ale cała nasza poli­tyka narodowa opiera się na tym, że wszystkie te rzeczy są szeroko pojętą racją, mimo że wszystkie są złe.“

Yeadon miał rację również w tej kwestii: „Zder­zają się ze sobą spisek i nie tylko oportunizm“.

„Ale to, co chciałbym zrobić, to poroz­ma­wiać o tym, co moim zdaniem jest praw­do­pod­obnym spiskiem. W zeszłym roku uważałem, że jest to coś, co nazwałem „konwer­g­entnym opor­tu­nizmem“, co oznacza, że kilka różnych grup inte­resów zdołało wykor­zystać świat pogrążony w chaosie, aby popchnąć nas w okreś­l­onym kierunku. Wyda­wało się więc, że ma to coś wspól­nego z tym, ale byłem przy­go­to­wany na stwier­dzenie, że to tylko zbieżność.“

Yeadon wyraził to, co zanie­po­koiło wielu obyw­ateli, a teraz jeszcze bard­ziej ich niepokoi:

„Teraz myślę, że to naiwne. Nie mam już żadnych wątpli­wości, że bardzo duże orga­ni­zacje na świecie albo plano­wały wykor­zy­stanie kole­jnej pandemii, albo ją stworzyły. Dowody są takie, że dzie­siątki i dzie­siątki rządów mówią te same kłamstwa i robią te same nies­ku­teczne rzeczy, które w oczy­wisty sposób kosz­tują życie.“

Rosnąca liczba zgonów, na przy­kład z powodu zawału serca lub raka, będąca wyni­kiem zafik­sowania na punkcie Corony w szpi­talach, jest obecnie oczy­wista. Wszystko to sprawia, że rządom jest zimno. Program „Wiel­kiego Resetu“ jest nadal forso­wany – dzięki „pandemii“ – bez względu na koszty. Nie dotyczy to jednak wszyst­kich, ponieważ bogaci stali się i nadal stają się jeszcze bogatsi.

Źródła: MPI i life­si­tenews


Kommentieren Sie den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here