Czy ten domek z kart się wali? BioN­Tech i Pfizer „prak­ty­kują“ ogól­noś­wia­towe wycof­y­wanie szcze­pionek Corona

Śmier­telne skutki uboczne szcze­pionek mRNA prze­ciwko wiru­sowi Corona, które prowadzą do maso­wych zgonów w domach starców, a nawet wśród młodych ludzi, trudno już ukryć w mediach i społec­zeństwie. Coraz częściej do wiado­mości publi­cznej prze­dostają się nieścis­łości i dotych­czas ukry­wane okoli­cz­ności maso­wych szcze­pień ludzi. Być może właśnie dlatego produ­cent szcze­pionek BioNTech/Pfizer zaciąga teraz hamulec bezpie­c­zeństwa i „ćwiczy“ ogól­noś­wia­towe wycof­y­wanie swoich „leków“.

Centra szcze­pień zostaną włąc­zone do ćwiczeń

Według różnych donie­sień medi­al­nych, niemieckie Minis­terstwo Zdrowia poin­for­mo­wało BioNTech/Pfizer o przepro­wadzeniu ogól­noś­wia­towej akcji wycof­y­wania szcze­pionek, która trwa od wtorku. Poszc­ze­gólne niemieckie kraje związ­kowe zostały o tym dodat­kowo powia­do­mione. Centra szcze­pień są nawet zobo­wią­zane do uczest­niczenia w „ćwicze­niach“, ale tylko wirtualnie.

Rzecznik minis­terstwa wyjaśnił w zastępstwie firmy farmaceu­ty­cznej, że nie ma to wpływu na trwa­jące szcze­pienia prze­ciwko koro­na­wiru­sowi. Nie wiadomo, czy takie „ćwiczenie“ istnieje w innych stanach, które szczepią tą szcze­pionką. W każdym razie środek ten nie wzbudza zaufania, zwłaszcza w obecnym czasie.

Dopiero niedawno firma podkreś­liła, że ze względu na „niebez­pie­czne mutacje koro­nowe“ najl­epiej byłoby podać ludziom trzecią dawkę szcze­pionki – niejako „boost“. Oczy­wiście, jak to często bywa, nie ma żadnych badań nauko­wych na temat przy­dat­ności, a nawet oceny ryzyka zwią­za­nego z tym zapotrzebowaniem.

* * *

Do naszych czytel­ników z Polski

Zapras­zamy również na naszą polsko­ję­zy­czną stronę na Facebooku:
www.facebook.com/nasza.europasrodkowa
Będzie nam miło, jeśli polu­bisz nasze wpisy i zosta­niesz naszym stałym użyt­kow­ni­kiem (naciśnij przy­cisk „Śledź“/„Follow“).


Kommentieren Sie den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here