Drosten: testy Corony „nie mają znaczenia“ – teraz grozi nam wymaz z odbytu

Chris­tian Drosten (Charité) i jego kolega prof. Clemens Wendtner (Klinika Schwa­bing w Monachium) twierdzą, że testy Corona nie są rozstrzy­ga­jące. Wniosek: Pomimo nega­tyw­nego wyniku badania na obec­ność wirusa Corona, można być jego nosi­cielem i zarażać innych ludzi. Albo umierają mimo szcze­pienia, jak twierdzi się w związku z jeden­as­toma (!) zgonami zaledwie 40 zaszc­ze­pionych osób w ciągu 3 tygodni po szcze­pieniu w domu opieki dla seniorów w Uhldingen-Mühl­hofen. Ofiary śmier­telne byłyby „przy­puszcz­alnie niewy­kryte zakażone“ przed szcze­pie­niem, jak UNSER MITTELEUROPA reported..

Wirus nie zawsze jest wykry­walny w wymazie z gardła.

Teraz istnieje pode­jrzenie, że ostatnie badanie koro­nalne wymazu z gardła ma ogra­nic­zoną wartość i nie poka­zuje prawi­dło­wego wyniku, nagle mówią. Czy nie o tym właśnie mówią od miesięcy „zwol­en­nicy teorii spis­ko­wych“? Miano­wicie, że testy te mają ogromne niedo­kład­ności. Jest też odwrotnie: ci, którzy mają pozy­tywny wynik testu, nieko­nie­cznie muszą być zarażeni.
W ten sposób infek­c­jolog Wendtner infor­muje w komu­ni­kacie Charité:

„Pacjenci, którymi się opie­kow­a­liśmy, byli w młodym lub średnim wieku. Wyka­zały one ogólnie dość łagodne objawy i objawy grypo­pod­obne, takie jak kaszel i gorączka, a także zabur­zony zmysł węchu i smaku.“.

Więc co robić?

Te usta­lenia otwierają oczy­wiście całą gamę środków gwaran­tu­ją­cych utrwa­lenie ogra­niczeń wolności:

    .
  • Więc nawet nega­tywnie prze­tes­to­wani będą musieli nadal chodzić z maską.
  • Nawet zaszc­ze­piony może nadal być nosi­cielem – pozostaje przymus kagańcowy.
  • Przepisy doty­c­zące odle­głości również dalej dla wymi­e­n­ionych osób.
  • .

  • Spot­kania i różne wydarzenia możliwe tylko warunkowo.
  • Zakaz orga­ni­zowania demons­tracji z „powodów zdrowotnych“
  • Środki kontroli i nadzoru (np. śledzenie tele­fonów komór­ko­wych) zostaną jeszcze bard­ziej rozszerzone.

Wymazy analne.

Po tym, jak chińscy naukowcy w badaniu Corony również pode­jr­ze­wają, że zwykłe wymazy z gardła nie są wyst­ar­c­za­jące, można już wycią­gnąć z tego konse­kwencje: Wykonują już dodat­kowe wymazy z odbytu, oprócz zwykłych badań.


Pows­zechną metodą stoso­waną w bada­niach koro­no­wych jest wymaz z jamy ustnej lub gardła. W Chinach stoso­wana jest obecnie inna metoda. Wymaz z odbytu może mieć prze­wagę, raporty t‑online.de.

* * *

Do naszych czytel­ników z Polski

Zapras­zamy również na naszą polsko­ję­zy­czną stronę na Facebooku:
www.facebook.com/nasza.europasrodkowa
Będzie nam miło, jeśli polu­bisz nasze wpisy i zosta­niesz naszym stałym użyt­kow­ni­kiem (naciśnij przy­cisk „Śledź“/„Follow“).


Kommentieren Sie den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here