Duda wygrywa w Polsce z Berlinem, Bruk­selą i Sorosem

Duda wygrywa w Polsce z Berlinem, Brukselą i Sorosem

W Polsce konser­wa­tywny kandydat i obecny Prezy­dent Andrzej Duda (PiS) wyraźnie wygrał wybory prezy­denckie z 51,2%, choć wszystkie polskie gazety są w rękach niemieckich wydaw­nictw pro-Merkel.

autor: Collin McMahon

Lewi­cowy kandydat na Prezy­denta Polski Rafał Trzas­kowski otrzymał grant z 1995 roku od Fund­acji Soros na Uniwer­sy­tecie Oksfordzkim i działał jako Prezy­dent Wars­zawy przy wsparciu orga­ni­zacji pozar­zą­do­wych Soros na rzecz praw osób LGBT w Polsce. 

Więks­zość polskich wydawców wiado­mości jest w rękach wydawców Bertels­mannSpringer, partia PiS zażą­dała „repo­lo­ni­zacji” mediów krajowych.

Niem­niej jednak obecny Prezy­dent Polski Andrzej Duda wygrał reelekcję, nawet jeśli niemieckie media wciąż czekają na cud i mówią o „wstępnym” wyniku.

„Po ponownym wyborze Dudy Polacy impo­nu­jąco wyra­zili poparcie dla konser­wa­tywnej poli­tyki PiS” – powied­ział prze­wod­nic­zący AfD w Komisji Spraw Zagra­nicz­nych Petr Bystron. „Głosowali za własnym narodem, kulturą, religią i trady­c­jami oraz przeciw nadrzędnym żąda­niom globa­listów w UE. W demo­kra­ty­cz­nych wybo­rach z impo­nu­jącą frekwencją w wyso­kości 70%, Duda zwyciężył nad lewi­cowym preten­dentem Rafałem Trzas­kow­skim, chociaż prawie wszystkie duże wydaw­nictwa są w rękach niemieckich i wtrą­cały się w wybory jedno­s­t­ronnym rapor­to­wa­niem. Wynik głoso­wania jest jasny: Polacy nie chcą być rządzeni z Berlina i Bruk­seli. I to dobrze. ” 

„Niemieckie media zawsze zachowują się tak, jakby PiS miało wpływ na wybory“ powied­ział polski poseł Dominik Tarc­zyński. „jak bezpro­duk­tywne i aroganckie jest, gdy Niemcy chcą powied­zieć Polakom, co mają robić. Dlatego Andrzej Duda został ponownie wybrany. Polacy nigdy więcej nie pozwolą Niemcom powied­zieć im, co mają robić. I to dobrze!

Kommentieren Sie den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here