Duże badanie izra­elskie: osoby zaszc­ze­pione są bard­ziej niebez­pieczne niż osoby wyleczone

Bild: shutterstock

W Izraelu, w oparciu o dane zdro­wotne 2,5 miliona osób, skru­pu­latnie rejes­tro­wano i naukowo ocen­iano wystę­po­wanie infekcji kowi­dami u osób zaszc­ze­pionych i wylec­z­onych przez okres 17 miesięcy. Wyniki są uder­za­jące i podają w wątpli­wość dotych­c­z­a­sowe argu­menty „ekspertów“ i autorytetów.

Badanie zaty­tuło­wane „Porównanie natu­ralnie nabytej odpor­ności na SARS-CoV‑2 z odpor­nością wywołaną szcze­pionką: reinfekcja a przełom w szcze­pionce“ zostało przy­go­to­wane przez zespół dzie­sięciu lekarzy i epide­mio­logów pod kierow­nictwem dr Sivana Gazita, prof. Gabriela Chodicka i dr Tala Pata­lona. To nie są żadni „awan­tur­nicy“ ani mętni „teore­tycy spis­kowi“, ale crème-de-la-crème izra­els­kiej elity medy­cznej. Są to czołowi naukowcy z Maccabi Health­care Services, drugiego co do wiel­kości dostawcy usług medy­cz­nych w Izraelu, który obsłu­guje ponad jedną czwartą ludności kraju, Szpi­tala Uniwer­syteckiego w Ashdod oraz Uniwer­sy­tetu Medy­cz­nego w Tel Awiwie.

Wynik badania: ryzyko zakażenia koro­nami u osób zaszc­ze­pionych jest 13 razy większe niż u osób, które wyzd­ro­wiały po chorobie na SARS-CoV‑2 i nabyły odpor­ność w sposób natu­ralny. Obej­mo­wało to wyraźnie nowy wariant delta; wszystkie zaszc­ze­pione osoby były w pełni zaszc­ze­pione szcze­pionką BioNTech/Pfizer (BNT162b2). Praw­do­po­do­bieństwo wystąpi­enia poważnej choroby obja­wowej było 27 razy większe u osób zaszc­ze­pionych niż u osób wyleczonych.

Dosłownie, kierownik badania dr Gazit pisze w swoim podsu­mo­waniu: „Badanie to wyka­zało, że natu­ralna odpor­ność zapewnia dłuższą i silnie­jszą ochronę przed infekcją, chorobą obja­wową i hospi­ta­li­zacją spowo­do­waną wari­antem delta wirusa SARS-CoV‑2, w porównaniu z odpor­nością szcze­pion­kową wytwor­zoną przez dwie dawki BNT162b2.“

Orygi­nalny tekst badania, który został opubli­ko­wany do recenzji 25 sierpnia, jest dostępny dla redakcji zurzeit.at. Na 32 stro­nach szcze­gółowo opisano i wyjaś­niono meto­do­logię, podstawę danych i analizę. Nie ma żadnych wątpli­wości co do jakości naukowej: Na przy­kład doko­nano precy­zy­j­nego rozróż­ni­enia między zwykłym zakaże­niem wykrytym za pomocą testu PCR a chorobą obja­wową (co w Austrii jest hojnie wrzu­cane do jednego worka), a także hospi­ta­li­zacją i, nies­tety, śmiercią. W badanej popu­lacji 778 658 osób w wieku 16 lat i stars­zych utwor­zono indy­wi­du­alne grupy porów­nawcze według płci, wieku, miejsca zamieszkania, daty szcze­pi­enia, statusu społecz­nego i czyn­ników ryzyka, aby wykluczyć tenden­cy­j­ność wyni­ka­jącą z margi­nal­nych uwarunkowań.

Badanie to, według autorów największe i najdłuższe jak dotąd na świecie badanie tere­nowe na ten temat, przy­nosi jasny i jednoz­naczny wynik: Epide­mio­lo­gicznie osoby zaszc­ze­pione są ponad dzie­sięcio­krotnie bard­ziej niebez­pieczne niż osoby wylec­zone, jeśli chodzi o zakażenie i możliwe przen­o­szenie wirusa Corona!

Jednak dzięki tym odkryciom żądanie prefe­ren­cy­j­nego trak­to­wania zaszc­ze­pionych w stosunku do nieszc­ze­pionych, jak to jest plano­wane w życiu publicznym na przy­kład w Austrii, stało się naukowo nie do utrzy­mania. Tam tylko FPÖ walczy prze­ciwko reali­zacji takich planów, które nie mają żadnych podstaw medy­cz­nych i mają na celu jedynie zwiększenie presji na tych, którzy zostali zaszczepieni.

Ten artykuł ukazał się po raz pierwszy w ZUR ZEIT, naszym partnerze w EUROPEAN MEDIA COOPERATION.


Prosimy o wsparcie naszej walki o wolność i prawa obywa­tel­skie. Za każdy datek (PayPal lub przelew bankowy) w wyso­kości 10 € lub więcej, otrzy­masz tuzin naklejek z opła­coną wysyłką i bezpłatnie jako podzię­ko­wanie na życzenie! szcze­góły tutaj.

Aby zamówić naszą nową naklejkę „Impf­zwang“ kliknij tutaj.

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein