Euro­poseł mówi wprost: Parla­ment Euro­pe­jski jest ślepy na lewe oko

Bild: shutterstock

Zagrożenia ze strony lewi­co­wych ekstre­mistów i isla­mistów są całko­wicie ignorowane
 

Złud­zenie rozpow­s­zech­niane przez estab­lish­ment poli­ty­czny i medi­alny w Niemc­zech i Austrii, że za każdym krza­kiem czai się prawi­cowy ekstre­mista, rozprzestrzenia się również na szczeblu UE. Parla­ment Euro­pe­jski deba­tuje nad zagroże­niem terro­ry­sty­cznym dla porządku demo­kra­ty­cz­nego, jakie stanowią sieci prawi­co­wych ekstre­mistów. Z kolei zagrożenia dla demo­kracji ze strony lewi­co­wego ekstre­mizmu lub ekstre­mizmu islams­kiego, takiego jak dżiha­dyzm, wydają się nie odgrywać żadnej roli.

Austriacki poseł do PE przedstawia liczby

Dlatego austriacki euro­de­pu­to­wany z Wolnej Demo­kracji Roman Haider (FPÖ) zarzuca Parla­men­towi Euro­pe­js­kiemu, że jest „ślepy na lewicę“. Haider popiera swoje oskarżenie liczbami, które mówią same za siebie: Zdecy­do­wana więks­zość ataków terro­ry­sty­cz­nych w 2021 r. byłaby przy­pi­sana terro­ryz­mowi dżiha­dy­sty­cz­nemu (11 z 15 ataków). Patrząc na lata 2010–2021 w dłuższym okresie czasu, w UE było osiem razy więcej ataków terro­ry­sty­cz­nych o podłożu lewi­cowo-ekstre­mis­ty­cznym niż o podłożu prawi­cowo-ekstre­mis­ty­cznym (28 ataków prawi­cowo-ekstre­mis­ty­cz­nych, 247 ataków lewi­cowo-ekstre­mis­ty­cz­nych). Ponadto, według spra­woz­dania Euro­polu, terro­ryzm w UE zmnie­jszył się, do czego przy­c­zy­niły się również nowe oceny ataków lewi­co­wych ekstre­mistów, które w niek­tórych państ­wach nie są już klasy­fi­kowane jako „terro­ry­sty­czne“.

Polityk FPÖ wska­zuje również na opra­co­wanie dla Komisji UE doty­c­zące gwał­tow­nego lewi­co­wego ekstre­mizmu i anar­chis­ty­cz­nego ekstre­mizmu w UE od 2021 r., z którego wynika, że „gwał­tow­nemu lewi­co­wemu ekstre­miz­mowi poświęca się niewiele uwagi w nauce i prak­tyce w całej UE“ oraz „że stan badań nad gwał­townym lewi­cowym ekstre­mizmem i anar­chis­ty­cznym ekstre­mizmem jest szczupły, zwłaszcza w zesta­wi­eniu z wysoką liczbą odpo­wiednio umoty­wo­wanych ataków odno­to­wy­wanych co roku przez Europol“.

Ogólnie rzecz biorąc, Haider uważa jednost­ronne skupi­enie się na prawi­cowym terro­ryzmie ekstre­mis­ty­cznym za „wręcz nied­bałe“ i pode­jr­zewa, że za tą jednost­ron­nością stoją motywy poli­ty­czne, zwłaszcza że według wspom­nia­nego badania dla Komisji UE idee lewi­cowo-ekstre­mis­ty­czne „odbi­jają się również echem w koncep­c­jach głów­nego nurtu społecz­nego i w debatach publicznych“.

Główne zagrożenie: islamscy dżihadyści

Haider widzi jednak największe i najbard­ziej śmier­telne zagrożenie płynące ze strony islams­kich dżiha­dystów. Jednak oprócz tego zagrożenia w Parla­mencie Euro­pe­jskim zamia­tane są pod dywan coraz częstsze wybuchy prze­mocy ze strony młodych migrantów w euro­pe­js­kich miastach. W sumie libe­ralna euro­posłanka uważa za „żałosne, że Parla­ment Euro­pe­jski ze względów poli­ty­cz­nych koncen­truje się wyłącznie na prawi­co­wych ekstre­mis­ty­cz­nych spraw­cach prze­mocy, a całko­wicie igno­ruje zarówno brutalny ekstre­mizm lewi­cowy i dżiha­dyzm, jak i agre­sywnych i antyp­ańst­wo­wych młodych migrantów“.


Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.
Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.


Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein