Festiwal Kultury Żydow­skiej w Budapeszcie

Bildquelle: Ungarnreal

Na rzekomo „anty­se­mi­ckich“ Węgrzech:.


W dniach 22–30 sierpnia w Buda­pes­zcie odbędzie się Festiwal Kultury Żydow­skiej pod hasłem „Pozwól nam żyć na nowo“ w pięciu miejs­cach z 20 progra­mami
.

Festiwal jest uważany za jedno z najwięks­zych wydarzeń arty­sty­cz­nych o tema­tyce żydow­skiej w Europie. Cykl imprez otwiera swoje podwoje rok po roku, ponieważ za każdym razem cieszy się ogromnym powodze­niem wśród spragnionych kultury festi­wa­lo­wiczów, oferując już po raz 23. od 1999 roku fantas­ty­czne programy, koncerty, spacery tema­ty­czne, czytanie książek i dyskusje, arty­stów o międ­zy­na­r­odowej sławie i bajeczne, sakralne miejsca dla festiwalowiczów.

Celem festi­walu jest prezen­tacja kultury żydowsko-węgier­skiej, ale także tradycji innych narodów. Różno­rod­ność programów ma na celu podkreś­lenie, jak ważne jest, aby różne kultury żyły obok siebie w pokoju. Tydzień imprez ma na celu prze­ka­zanie, że wśród nas mieszkają ludzie, których zwyc­zaje i tradycje są często odmi­enne i jeszcze całkiem obce.

Festiwal Kultury Żydow­skiej stara się spro­stać tej maksymie, prezen­tując wyra­fi­no­waną sztukę poprzez wyjąt­kowo bogatą węgierską kulturę żydowską. Podczas festi­walu można wybierać spośród koncertów folko­wych, klasy­cz­nych i rozryw­ko­wych, przed­sta­wień utworów liter­ackich, występów impro­wi­za­cy­jnych, a nawet spec­ja­l­nych wiecz­orów salono­wych. Nie ma potrzeby zastana­wiać się, który program jest najwyższej jakości, ponieważ wysoki stan­dard jest gwaran­to­wany w każdym programie.

Siódma dziel­nica Buda­pesztu była histo­ryczniedziel­nicą żydowską, wydarzenia odbędą się w miejs­co­wych synagogach, na ulicy Dohány, na ulicy Hegedűs oraz w histo­rycznej syna­godze na ulicy Rumbach.

Infor­macje o progra­mach również odwró­cone: www.zsidokulturalisfesztival.hu/.

Zjed­no­c­zone Gminy Żydow­skie Węgier, EMIH orga­ni­zują program „Tydzień Synagog“ w dniach 27 sierpnia – 5 września 2021 r. w Buda­pes­zcie. Rozs­zerzy on możli­wości wiary i życia wspól­no­to­wego dla trady­cy­jnych Żydów poprzez otwarcie starych i nowych synagog.

Społecz­ność żydowska czuje się dziś na Węgrzech bezpiecznie.

.
Po kilkud­zie­sięciu latach ponownie otwarto synagogę w Újbudzie i dom modlitwy przy ulicy Vörös­marty, a także zakońc­zono rozbu­dowę i remont domu kultury „śluza“ w Újlipótváros.

27 sierpnia rozpo­c­zy­nają się obchody dwusetnej rocz­nicy powstania Starej Synagogi w Budzie oraz trady­cyjne „Sóletfes“ (sólet = trady­cyjna potrawa żydowska), podczas których na scenie muzy­cznej wystę­pują międ­zy­na­r­odowe gwiazdy.

Infor­macje o programie: zsinagogakhete.hu/programok/.

Ten artykuł ukazał się po raz pierwszy na stronie UNGARNREAL, naszego part­nera w EUROPEAN MEDIA COOPERATION.


Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein