George Friedman: Viktor Orbán repre­zen­tuje demo­kra­ty­czne zasady Europy

George Friedman · Foto: SørenKierkegaard / Wikimedia CC 4.0

Amery­kański geopo­lita George Friedman nie ukrywa swojego sprze­ciwu wobec UE. W węgier­skiej tele­wizji HírTV zadeklarował

„W pewnym sensie UE prze­stała istnieć; owszem, nadal odby­wają się spot­kania, ale idea istni­enia wspólnej euro­pe­js­kiej tożsa­mości staje się coraz bard­ziej wątpliwa. To prawda, że UE nadal funk­c­jo­nuje na poziomie insty­tuc­jo­nalnym, a insty­tucje robią ważne rzeczy, ale teoria, że istnieje jedna Europa, jest już zach­wiana; została zniszczona“.

O Viktorze Orbanie, Friedman mówi.

„Myślę, że Viktor Orbán jest przed­sta­wi­cielem Europy; repre­zen­tuje demo­kra­ty­czne zasady Europy, których inne kraje nie lubią. Nie jest zaskocze­niem, że demo­kracja w UE stała się prawem, którego ludzie pragną dla swojej przy­szłości i które uważają, że UE powinna osią­gnąć. Viktor Orbán jest zatem wyzwa­niem dla UE. Każdy kraj chce żyć inaczej, zgodnie z włas­nymi trady­c­jami. W tym sensie uważam, że Orbán kryty­kuje trans­for­mację UE i dlatego Euro­pe­jc­zycy go nienawidzą“.

Na pytanie, czy Węgry mogą zmienić zasady gry, George Friedman odpowiedział:

„Tak, myślę, że Orbán zmienił już zasady gry w tym sensie, że już prze­to­czył piłkę. Fakt, że Orbán nie stoi w kolejce i nie czuje się z tym źle, spowo­dował już napięcia w UE, tak że w wielu przy­pad­kach stało się to kwestią gorącą“.

Źródło: HírTV


.

Kommentieren Sie den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here