Hiszpańska VOX chwali polskie prawo prze­ciwko cenzurze poli­ty­cznej w Internecie

Foto: Outono.net

VOX jest jedyną hiszpańską partią, która potępia falę cenzury ze strony tech­no­lo­gicz­nych gigantów. VOX CEO Sant­iago Abascal ostrzegł dziś przed „globalnym zagroże­niem dla wolności“, ogłas­zając jedno­c­ześnie swoje nowe konta w alter­na­tywnych sieciach, do których wielu użyt­kow­ników migruje w obliczu cenzury na innych sieciach: Gab.com i Parler.

W pierwszej wiado­mości, Sant­iago Abascal pisze:

„Bigtech nie może stać się globalną policją myślową. Wielu z tych, którzy poch­wa­lają obecnie cenzurę mediów społecz­nościo­wych (na przy­kład dlatego, że nie lubią Trumpa), wkrótce pożałują, gdy zdadzą sobie sprawę, że nie mogą już swobo­dnie wypo­wiadać się prze­ciwko władzy i że zmier­zamy ku global­nemu tota­li­ta­ryzmowi kiero­wa­nemu przez garstkę uprzy­wi­le­jo­wanych olig­ar­chów i miliarderów“.

„Jeśli wielkie korpor­acje tech­niczne decy­dują o tym, kto może, a kto nie może mieć zdania na temat sieci społecz­nych, jakie są dobre konsty­tucje, prawa, suwe­ren­ności i sędziowie, o ile wszystko podlega kryte­riom kilku?“

„Jest to temat inte­re­su­jący dla wszyst­kich narodów, które wierzą w wolność i suwerenność.“

Polscy part­nerzy VOX przy­go­towują projekt ustawy o zaprze­staniu cenzury poli­ty­cznej w Internecie

Polski rząd pod prze­wod­nictwem partii Prawo i Spra­wi­ed­li­wość – part­nera VOX w Grupie Euro­pe­js­kich Konser­wa­ty­stów i Refor­ma­torów – ogłosił w grudniu ubie­głego roku nową ustawę mającą na celu zapo­bie­ganie narus­zaniu konsty­tu­cy­jnych praw obyw­ateli polskich przez gigantów tech­nicz­nych. Polskie Minis­terstwo Spra­wi­ed­li­wości ogło­siło, że „portale społecz­nościowe nie mogą usuwać postów ani blokować kont użyt­kow­ników według włas­nego uznania, pod warun­kiem, że zamies­zc­zone tam treści nie narus­zają polskiego prawa“. W przy­padku usun­ięcia treści lub zablo­ko­wania konta, użyt­kownik ma prawo do złożenia rekla­macji na stronie“.

VOX wyraża współc­zucie dla nowego polskiego prawa

Euro­de­pu­to­wany VOX Jorge Buxadé odniósł się dziś do tego polskiego prawa tymi słowami: „W Polsce zrozu­mieli, o co chodzi: albo w wolnych narodach zostanie utrzy­mana suwe­ren­ność, albo wielkie korpor­acje przejmą i opanują wszystkie narody“.

22 grudnia euro­de­pu­to­wany VOX Hermann Tertsch skomen­tował już polski projekt ustawy, mówiąc: „Wielka inic­ja­tywa Polski prze­ciwko ofen­sywie cenzury globa­lis­ty­cz­nego lewi­co­wego walca. Kolejny dowód na to, że wolność jest gwaran­to­wana tylko przez narody w demo­kracji, a nie przez wielo­na­r­odowe organy zarząd­zane przez te same elity, które ogra­nic­zają ją dla włas­nego dobra“.

Źródło: Outono.net


Kommentieren Sie den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here