Jarosław Kaczyński wzywa do „repo­lo­ni­zacji” mediów

Jarosław Kaczyński · Foto: Silar / Wikimedia CC ASA 4.0

Jarosław Kaczyński, lider polskiej partii rząd­zącej „Prawo i Spra­wi­ed­li­wość“, PiS, powied­ział w niedawnym wywiadzie dla Polskiego Radia, że władze Wars­zawy zamier­zają „z powrotem oddać media w polskie ręce”, czyli zmnie­jszyć proporcje mediów, które są pod wpływem zagra­nicz­nego kapi­tału. Z drugiej strony ocze­kuje „międ­zy­na­r­odowej reakcji” prze­ciw­sta­wia­jącej się temu celowi.

W konte­kście ostat­niej kampanii prezy­denckiej liderzy PiS szcze­gólnie potę­pili rolę niek­tó­rych mediów pod niemiecką kontrolą.

W tym konte­kście Jarosław Kaczyński powied­ział: „Był konflikt cywi­li­za­cyjny między tymi, którzy chcą otworzyć Polskę na rewo­lucję dokonu­jącą się w Europie Zachod­niej, aby ją narzucić Polakom, a tymi, którzy byli świa­domi, że to nic dobrego nie przy­niesie. wręcz prze­ciwnie, może spowo­dować wiele szkód. Nasi prze­ciw­nicy chcieli stworzyć sytu­ację, która z czasem mogłaby podważyć istnienie naszego państwa, a na dłuższą metę nawet naszego narodu. Jeśli myślisz, że jesteś Pola­kiem, musisz stać po stronie, która stoi na straży trady­cy­jnych wartości”.

Źródło: Visegrád Post

Kommentieren Sie den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here