Judit Varga: „Polska i Węgry opowia­dają się za zdrowym rozsądkiem“

Minister sprawiedliwości Judit Varga - Foto: Facebook / Judit Varga

Polska i Węgry opowia­dają się za zdrowym rozsąd­kiem w Unii Euro­pe­js­kiej, a wymiana myśli między młodymi ludźmi z obu narodów przy­c­zynia się do budo­wania silnej Europy – podkreś­liła we wtorek minister spra­wi­ed­li­wości Judit Varga w przesłaniu wideo do uczest­ników IV Polsko-Węgier­skiego Uniwer­sy­tetu Letniego w Krasiczynie.

Przesłanie wideo otwor­zyło we wtorek program tego­ro­cz­nego Uniwer­sy­tetu Letniego w zamku w Krasic­zynie w połud­niowo-wschod­niej Polsce, orga­ni­zowa­nego przez Instytut Współpracy Polsko-Węgier­skiej im. Wacława Felc­zaka w Warszawie.

Młodzi ludzie odgry­wają dziś kluc­zową rolę w podtrzy­my­waniu polsko-węgier­skiej przy­jaźni, która nie ma prece­densu w historii Europy – powied­ziała w swoim wystąpi­eniu Judit Varga, dodając, że współpraca między dwoma naro­dami ma nadal znac­zący wpływ na rozwój naszego konty­nentu i cywilizacji.

Minister podkreślił, że zdrowy rozsądek Węgrów i Polaków jest bardzo potrzebny w Unii Euro­pe­js­kiej, „której insty­tucje uczy­niły impe­rium swoją flagą“.

Nawią­zując do serii konfe­rencji UE na temat przy­szłości Europy, które rozpo­c­zęły się w czerwcu, Varga powied­ział, że jest to okazja, by indy­wi­du­alnie repre­zen­tować ten zdrowy rozsądek, by „powied­zieć „nie“ pogłę­bianiu inte­gracji i zwrócić uwagę na fakt, że prawor­ząd­ność „nie może być wykor­zy­sty­wana jako instru­ment poli­ty­cz­nego szan­tażu“. „Potrze­bu­jemy konstruk­tyw­nego i trzeź­wego dialogu“ – podkreś­liła, dodając, że w tym kontekście ważne jest także zorga­ni­zowanie w Krasic­zynie letniego uniwer­sy­tetu, który umoż­li­wiłby młodym ludziom wymianę myśli. Życzyła uczest­nikom, by byli „straż­ni­kami wartości“, by prze­ka­zy­wali wiarę, „ideę Europy różno­rodnej i silnej, opartej na suwe­ren­nych naro­dach“, której budulcem – jak mówiła Judit Varga – są rodziny i kultura chrześcijańska.

We wtorek rano około 150 węgier­s­kich i polskich studentów będzie dysku­tować o wpływie rządów prawa na życie codzi­enne podczas panelu dysku­sy­j­nego z Tymo­teuszem Zychem, prorek­torem nowej środ­ko­wo­eu­ro­pe­js­kiej szkoły prawa Colle­gium Inter­ma­rium w Wars­zawie, w ramach Uniwer­sy­tetu Letniego, który rozpo­czął się w ponied­ziałek. Następnie polski Minister Infra­struk­tury, Andrzej Adamczyk, przedstawi nowe infor­macje na temat międ­zy­n­a­ro­do­wego kory­tarza drogo­wego Via Carpatia.

Po południu młod­zież weźmie udział w debacie na temat global­nego ocie­p­lenia z polskim wice­mi­nis­trem klimatu i środo­wiska Edwardem Siarką. Podczas wiec­zor­nego panelu dysku­sy­j­nego uczest­nicy będą dysku­tować o przy­szłości Europy i samych siebie, a następnie dołączą do polskich i węgier­s­kich ekspertów w dyskusji panelowej na temat wyzwań społecz­nych w następstwie epidemii koronawirusa.

W dalszej części dnia uczniowie odwiedzą również cmen­tarz wojs­kowy w pobliskim Prze­myślu, aby oddać hołd pole­głym tam żołnierzom węgier­skim. Dzień zakończy się występem tanecznym zespołu Góbé.

Na trwa­jącym do piątku Uniwer­sy­tecie Letnim w Krasic­zynie obecna będzie także Zsófia Rácz, zastępca sekre­tarza stanu ds. młod­zieży w Minis­terstwie Zasobów Ludzkich.

Ten artykuł ukazał się po raz pierwszy na stronie MAGYAR HÍRLAP, naszego part­nera w EUROPEAN MEDIA COOPERATION.


Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein