Komen­tarz z Bundes­tagu: Twardy kurs Merkel na Coronę to decyzja polityczna

Steffen Kotré · Foto: steffenkotre.de

Steffen Kotré (poseł do Bundes­tagu, grupa parla­men­tarna AfD)

Poli­ty­czne inkrus­to­wanie przez system Merkel jest już bardzo daleko posun­ięte. Merkel może powied­zieć teraz unklau­su­liert, że decy­du­jesz arbi­tralnie. Tak więc również na konfe­rencji prasowej po nowej decyzji do Lock­down do 21.01.2021. Powied­ziała, że jej decyzja poli­ty­czna zasada nie będzie mieć nic wspól­nego z nauką.

Cóż, poli­tyka musi decy­dować poli­ty­cznie, po to jest. Ale mimo to opiera się na faktach, dowo­dach i solid­nych, szero­kich podsta­wach nauko­wych. I właśnie tego Merkel nie robi. Ona działa arbi­tralnie. Jej arbi­tral­ność jest związana z utrzy­ma­niem władzy. Nie dba o dobrobyt, klasę średnią, ani wolność obyw­ateli. Inte­re­suje ją tylko to, aby wyborcy uwier­zyli, że zrobiła wszystko prze­ciwko Coronie. Wypiera ona fakty, takie jak to, że zakaz prowadzenia działal­ności gospod­ar­czej nic nie da. Podsyca ona histerię, podczas gdy powinna dodawać obywa­telom pewności siebie. Nie podej­muje skutecz­nych działań w celu ochrony osób zagroż­onych. Świadczą o tym wysokie wskaź­niki umier­al­ności w domach starców i domach opieki. I wbrew temu, co pani poseł mówi, system opieki zdro­wotnej nie jest prze­ciążony. W 2020 roku zmnie­js­zono nawet liczbę łóżek w szpi­talach. Nie może więc być mowy o epide­mio­lo­gicznym stanie wyjąt­kowym o zasięgu krajowym.

Skupienie się Merkel na selek­tywnej percepcji i poli­tyce ideo­lo­gicznej ma swoją nazwę: Wiru­solog Chris­tian Drosten z Insty­tutu Roberta Kocha. Tylko on może składać raporty przed sądem Merkel. Inni nie są wysłu­chi­wani. Nie epide­mio­lodzy, nie eksperci od kontroli kata­strof, od systemu edukacji, psycho­lo­gowie. Merkel również dała to jasno do zrozu­mi­enia. Ona chce tylko pewnych odpo­wiedzi od pewnych naukowców. W sytu­ac­jach nadzwy­c­za­jnych należy jednak powoływać rady doradcze. Które mapują całościowy obraz, dysku­tują, wery­fi­kują, oświet­lają z różnych stron. Merkel woli jednak ustalać rundę mone­tarną z mini­strami-prezy­den­tami krajów związ­ko­wych, omijając suwe­rena narodu, czyli obecnie pozba­wiony władzy parla­ment. W tej rundzie podej­mo­wane są decyzje, które nie mają demo­kra­ty­cznej legi­ty­macji. Parla­ment nie ma już nic do powiedzenia. Ma to znamiona zamachu stanu – ostatnie oświad­czenia Merkel są teraz widoczne dla wszystkich.

Corona jest zła, gorsza niż grypa. Ale to nie uspra­wi­ed­liwia ogło­szenia ogól­no­s­połecz­nego stanu wyjąt­ko­wego. Nie dotyczy to całego społec­zeństwa. Głównymi osobami dotknię­tymi chorobą są osoby starsze w wieku 60 lat i więcej (około 96%) oraz osoby z grup ryzyka z powodu choroby. Ogra­niczenie swobód obywa­tel­skich każdego czło­wieka jest zatem nieuza­sad­nione i sprze­czne z ustawą zasad­niczą. Merkel będzie o tym wied­ziała. Ale jej cel jest inny: wielo­kul­turowe przeksz­tałcenie Niemiec i Europy w pozba­wiony kultury i tożsa­mości obszar osad­niczy (patrz wypo­wiedź Merkel luty 2017 i marzec 2018: „Naród to wszyscy, którzy mieszkają w tym kraju.“, „Niemcy, to my wszyscy.“). Jednym ze środków do tego celu jest znaczne wycieńczenie kraju, które już się rozpo­c­zęło: w bezsen­sownym i marnot­ra­wiącym bogactwo zwrocie ener­ge­ty­cznym, alien­acji przez migrantów, zanied­baniu systemu edukacji, pogor­szeniu bezpie­c­zeństwa wewnę­trz­nego i powolnym pogrążaniu się Niemiec w niei­s­tot­ności. Inte­resy obyw­ateli i kraju nie odgry­wają w tym wszystkim żadnej roli. Nadszedł czas na grun­towną zmianę tej polityki.

steffenkotre.de/
www.facebook.com/St.Kotre/

* * *

Do naszych czytel­ników z Polski

Zapras­zamy również na naszą polsko­ję­zy­czną stronę na Facebooku:
www.facebook.com/nasza.europasrodkowa
Będzie nam miło, jeśli polu­bisz nasze wpisy i zosta­niesz naszym stałym użyt­kow­ni­kiem (naciśnij przy­cisk „Śledź“/„Follow“).


Kommentieren Sie den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here