Kommentar aus Ungarn: Die Euro­päi­sche Kommis­sion hat Nein zu euro­päi­schen Werten gesagt!

János Bencsik · Foto: Facebook

Wir finden die Entschei­dung der Euro­päi­schen Kommis­sion empö­rend und schein­heilig, die Bürger­initia­tive Mino­rity Safe­Pack (in der der Schutz der Rechte indi­gener Minder­heiten auf EU-Ebene gefor­dert wird) abzu­lehnen. Zu der Bürger­initia­tive haben 1.123.422 EU-Bürger, darunter 527.686 unga­ri­sche Bürger, darum gebeten, dass das Recht natio­naler Minder­heiten zum Teil des gemein­samen EU-Besitz­stands zu machen.

Die Kommis­sion hat die 50 Millionen Bürger der Mitglied­staaten, die eine der 60 indi­genen Regional- oder Natio­nal­spra­chen der Euro­päi­schen Union spre­chen, außer Acht gelassen und die Unter­stüt­zung einer Drei­vier­tel­mehr­heit der direkt gewählten Mitglieder des Euro­päi­schen Parla­ments ignoriert.

Lassen Sie uns eine kurze und trau­rige Lehre ziehen: Brüssel hat spek­ta­kulär Nein zu den von ihm selbst prokla­mierten „euro­päi­schen Werten“, zu der in Artikel 2 veran­kerten Viel­falt, Tole­ranz und Nicht­dis­kri­mi­nie­rung gesagt.

Der Kampf ist jedoch noch nicht vorbei, und es besteht immer noch die Möglich­keit, weiter­zu­ma­chen, da die Entschei­dung des Euro­päi­schen Parla­ments abge­lehnt wurde. Wir wünschen den Führern der Föde­ra­tion der Euro­päi­schen Natio­na­li­täten (FUEN) und allen, die diesen Kampf auf EU-Ebene führen, Stärke und Ausdauer.

Der Fall der Szekler-Flagge, die kürz­lich von den Buka­rester Macht­ha­bern vom Rathaus von Gheorg­heni (unga­risch Gyer­gyós­zent­mi­klós, deutsch Niklas­markt) in Ost-Sieben­bürgen entfernt wurde, ist nur einer der Fälle, die man unter dieser Optik betrachten muss. Hier zeigt sich deut­lich, dass viele Mitglied­staaten immer noch natio­nale Gemein­schaften diskri­mi­nieren, unter­drü­cken oder versu­chen, sie zu assi­mi­lieren, und warum natio­nale und Regu­lie­rung und Schutz der Sprach­rechte auf euro­päi­scher Ebene so wichtig ist.

Unsere Partei „Polgári Válasz“ („Bürger­ant­wort“) ist dem Wohl­ergehen der Ungarn verpflichtet, auch jener, die heute in den vom Mutter­land abge­trennten Gebieten leben. Wir sind daher der festen Über­zeu­gung, dass das Schicksal sprach­li­cher und natio­naler Minder­heiten keine interne Ange­le­gen­heit eines Mitglied­staats sein kann. Wir halten es für richtig, dass die unga­ri­sche Regie­rung alles in ihrer Macht stehende tun soll, um die Rechte der unga­ri­schen Gemein­schaften auf inter­na­tio­naler Ebene zu gewähr­leisten. Dieses Thema kann jedoch keine Frage der Partei­po­litik sein: Keine poli­ti­sche Kraft kann es sich aneignen, aber sie kann auch die Verant­wor­tung dafür nicht abgeben.

„Polgári Válasz“ wird es weiterhin als natür­liche Pflicht betrachten, ähnliche Initia­tiven zu unterstützen.


*) János Bencsik ist ein unga­ri­scher Histo­riker, Pädagoge, Jour­na­list und Poli­tiker. Zwischen 2009 und 2020 war er Mitglied der Jobbik-Partei, ab 2019 deren Parla­ments­ab­ge­ord­neter und Partei­ob­mann von Buda­pest; ab 2020 ist er unab­hän­giger Abgeordneter.


Unga­ri­scher Originaltext:

Az Európai Bizottság nemet mondott az európai alapértékekre!
Felhá­bo­rí­tónak és képmu­ta­tónak tartjuk az Európai Bizottság döntését a Mino­rity Safe­Pack nevű polgári kezde­mé­ny­e­zést elut­así­tá­sáról, amelynek kere­tében korábban 1.123.422 uniós, ezen belül 527.686 magyaror­szági állam­polgár kérte, hogy a nemzeti kisebbségek jogai a közös európai uniós joganyag részévé váljanak. A Bizottság úgy vette semmibe 50 millió tagállami polgárát (akik beszélik az Európai Unió 60 őshonos térségi vagy nemze­ti­ségi nyelvének vala­me­lyikét), hogy közben figyelmen kívül hagyta az Európai Parla­ment közvet­lenül megvá­lasz­tott képvi­selőinek három­ne­gy­edes többségű támo­ga­tását is.
Vonjuk le a rövid és szomorú tanul­ságot: Brüsszel látvá­n­yosan nemet mondott az általa fennen hirde­tett „európai alapérté­kekre”, a 2. cikkely által rögzí­tett soks­zí­nű­ségre, tole­ran­ciára és a diszkri­mináció tilalmára.
A küzdelem azonban ezzel még nem ért véget, az Európai Parla­ment dönté­sével való szem­behe­ly­ez­kedés miatt még van esély a foly­ta­tásra. Erőt és kitar­tást kívá­nunk az Európai Nemze­ti­ségek Föde­ratív Uniója (FUEN – Federal Union of Euro­pean Natio­na­li­ties) veze­tőinek és mindazo­knak, akik ezt a harcot uniós szinten vívják. A buka­resti ítélő­tábla által a napokban a gyer­gyó­re­metei község­há­záról eltá­volít­ta­tott székely zászló ügye csak egy a végte­len­ségig sorol­ható esetek közül, amelyek vilá­gosan megmu­tatják, hogy számos tagállam hogyan diszkri­minálja, nyomja el vagy próbálja beol­va­sz­tani a terü­letén élő nemzeti közös­sé­geket, és hogy miért van szükség a nemze­ti­ségi és nyelvi jogok európai szintű szabá­ly­o­zá­sára és védelmére.
A Polgári Válasz elkö­te­le­zett az elszakí­tott terü­let­einken élő magyarság szülőf­öldjén való bold­o­gu­lása mellett. Hatá­ro­zott állá­s­pon­tunk ezért, hogy a nyelvi és nemzeti kisebbségek sorsa nem lehet tagállami belügy. Hely­esnek tartjuk, ha a magyar kormány nemzet­közi szinten mindent megtesz a magyar közös­ségek jogainak bizto­sí­tása érde­kében. Ez a kérdés ugya­n­akkor nem lehet párt­po­li­tikai ügy: egyik poli­tikai erő sem sajá­tít­hatja ki, de a felelős­séget sem lökheti el magától.
A Polgári Válasz a jövőben is termés­zetes kötel­es­sé­gének érzi a hasonló kezde­mé­ny­e­zések támogatását.


2 Kommentare

  1. Nun, so viel zu den viel­zi­tierten „Werten der EU“. (Aber wir erwar­teten es im Voraus schon, wurden also nicht wirk­lich über­rascht). Was erhofft man auch von Tiefst-Demo­kraten die mit ihren Drang­sa­lie­rungs-Mass­nahmen sogar Stalin und Mao vor Neid erblassen lassen. Viel­leicht müssten wir unsere indi­genen Bevöl­ke­rungs­massen erst mal ordent­lich umspritzen? Schlage Schwarz oder Braun vor, even­tuell noch mit Regen­bo­gen­bänd­chen in den Haaren.
    Dann würde sich diese Schlam.., ächz wollte schreiben Schande für alle Frauen Vera Jurova „Anthro­po­login“ (Kommis­sarin passt wirk­lich weitaus besser) vermut­lich in der Luft zerreissen um deren Rechte durchzusetzen.

Kommentieren Sie den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here