Kommentar aus Ungarn: Was bringt die gemein­same Liste der Opposition?

János Bencsik · Foto: Facebook

Von János Bencsik *

Ich bin über­zeugt, dass die gemein­same Liste die Chancen der Oppo­si­tion einen Regie­rungs­wechsel in Ungarn im Jahr 2022 eher gefährden als ermög­li­chen wird.

Aber nehmen wir an wir, ich liege damit falsch. Ange­nommen, Viktor Orbán wollte die Oppo­si­tion dazu aufwie­geln, eine gemein­same Liste aufzu­stellen. Aber zu welchem Zweck? Will er womög­lich seinen eigenen Abgang damit beschleu­nigen? Unrea­lis­tisch. Diese Option scheidet sicher­lich aus.

Während die gemein­same Unter­stüt­zung geeig­neter und popu­lärer Kandi­daten in einzelnen Wahl­kreisen tatsäch­lich den Sieg regie­rungs­naher Kandi­daten gefährden könnte, wird eine gemein­same Liste von Parteien reichend von DK (unter Ferenc Gyurcsány, dem ehema­ligen Chef der post-kommu­nis­ti­schen MSzP; Anm.d.Red.) bis Jobbik (unter Péter Jakab; die Partei war ehemals „rechts­ra­dikal“, nunmehr laut Eigen­de­fi­ni­tion eine nach allen Seiten offene „Volks­partei“; Anm.d.Red.) Hundert­tau­sende Wähler viel eher dazu bringen, entweder zu Hause zu bleiben oder ungültig zu wählen oder mögli­cher­weise eine Scherz­partei mit ihrer Stimme zu unter­stützen. Wollen wir das? Kann es sich die Oppo­si­tion leisten, Hundert­tau­sende unsi­cherer oder frus­trierter bürger­lich-rechter Wähler zu verlieren?

Die Frage ist nicht, ob man es mag oder nicht, dass Massen von Oppo­si­ti­ons­wäh­lern nicht bereit sind, für eine von Ferenc Gyurcsány oder Klára Dobrev (verhei­ratet mit Gyurcsány; Anm.d.Red.) geprägte Liste zu stimmen, aber was passiert mit diesen Wählern? Geben wir sie einfach auf? Oder lassen wir eine der Fidesz-Satel­li­ten­or­ga­ni­sa­tionen ihre Stimmen sammeln? In jedem Fall wird es so nicht zu einem Regie­rungs­wechsel kommen.

Ich verstehe die ängst­li­chen Stimmen und schätze deren Kritik. Den Verschwö­rern aber wünsche ich gute Gesund­heit und den Schmä­hern einen weiteren schönen Tag!

Quelle: Face­book

Hinter­grund:

Ungarns linke Liste: Gyurcsánys Wille setzte sich durch (Aktua­li­sie­rung)

Ungarn: Fidesz-KDNP ist beliebter als die allge­meine Liste auf der linken Seite


*) János Bencsik ist ein unga­ri­scher Histo­riker, Pädagoge, Jour­na­list und Poli­tiker. Zwischen 2009 und 2020 war er Mitglied der Jobbik-Partei, ab 2019 deren Parla­ments­ab­ge­ord­neter und Partei­ob­mann von Buda­pest; ab 2020 ist er unab­hän­giger Abgeordneter.

++

(Magyar nyelvű eredeti:)

Engedjék meg, hogy ne külön-külön, hanem egyben válas­zoljak a felme­rülő kérdé­sekre és vádakra. Meggyő­ző­désem, hogy a közös lista nem segíti, hanem veszé­ly­ez­teti a kormá­ny­váltás esélyét 2022-ben. De tegyük fel, hogy tévedek! Tegyük fel, hogy Orbán Viktor azért könnyí­tette meg az ellen­zé­knek a közös listaál­lí­tást, mert azt szeretné, hogy minél könny­ebben le lehessen őt váltani. Mi köve­t­kezik ebből? Orbán Viktor megő­rült, megvették vagy végig vala­me­lyik ellen­zéki párt ügynöke volt? Én egyiket se tartom valós­zí­nűnek, márpedig negy­edik lehe­tőség nincs.

Míg az egyéni válasz­tóke­rü­le­tekben az alkalmas és néps­zerű jelöltek közös támo­ga­tása valóban veszé­ly­ez­teti a kormá­ny­párti jelöltek győzelmét, a DK-tól Jobbikig terjedő közös lista százezreket fog arra kénys­ze­rí­teni, hogy otthon mara­djanak, vagy össze­fir­kálják a szava­zól­apot, esetleg egy viccpártot támo­gas­sanak voks­ukkal. Ezt akarjuk? Megen­ged­heti magának az ellenzék, hogy lemondjon több százezer bizony­talan vagy csaló­dott jobboldali szavazóról?

Nem az a kérdés, hogy tetszik‑e vagy sem, hogy ellen­zéki szavazók tömegei nem lesznek hajlan­dóak egy Gyurcsány vagy Dobrev által fémjel­zett listára szavazni, hanem hogy mi legyen ezekkel a szava­zókkal? Engedjük el a kezüket? Vagy hagyjuk, hogy vala­me­lyik Fidesz-szatel­lits­zer­vezet gyűjtse be a voksa­ikat? Mert a hülyézés és ügyn­ö­közés gőzle­ve­ze­tésnek jó, de kormá­ny­váltás nem lesz belőle.

A támo­ga­tás­okat köszönöm, az aggódó hangokat megértem, a kriti­kákat helyén kezelem, az össze­es­küvés-hívő­knek jó egés­zséget, a gyaláz­ko­dóknak további szép napot kívánok!

1 Kommentar

  1. A Jobbikban nagyon téve­dtem és kérem annak teljes fels­zá­molását, de elöbb a Gy-né kell hogy eltünjön, mert olyan pártok, akik a család ellen vannak és a Gendert akarják, nem neve­z­hetik magukat Magya­ro­knak, a tüzbe velük (Aki Sorost pártolja, az a haza ellen van és ezért kell az Unioban a hasadás), mint a biblia is irja, kész és pont.
    Az embere­knek pedig észhez kell térniük és a hazát megé­deni, mert veszé­lyben lehet.
    Csak keres­z­tény pártok nyerhetnek.
    Azok pedig, akik a gyuj­to­ga­tókat been­gedik (Pro Asyl ÉS MÁS SZEMETEK) behozzák ezt a rombolo felfo­gást, mert ezek tovább fognak bennünket zsarolni….

Schreibe einen Kommentar zu Béla Körmösi Antwort abbrechen

Please enter your comment!
Please enter your name here