László Toro­czkai: Antwort auf den „Trianon-Gedenktag“

Foto: toroczkai.info

In Anbe­tracht der Tatsache, dass Rumä­nien den Tag der Unter­zeich­nung des Trianon-Frie­dens­dik­tats, den 4. Juni, zu einem offi­zi­ellen Feiertag erklärt hat, tritt die Bewe­gung „Unsere Heimat“ dafür ein, dass der Tag der Unter­zeich­nung des Zweiten Wiener Schied­spruchs, der 30. August, vom unga­ri­schen Parla­ment zum „Tag der Heim­kehr“ erklärt wird. Der Tag der Rück­kehr Nord-Sieben­bür­gens soll ein offi­zi­eller Feiertag sein. An diesem Tag können wir uns an alle erfolg­rei­chen Revi­sionen erin­nern, einschließ­lich der Rück­kehr eines Teils von Trans­kar­pa­tien, von Oberungarn [Slowakei] und von der Wojwo­dina.

Für uns ist der Tag des Trianon-Diktats kein Feiertag, sondern ein Tag der Trauer, aber zugleich ein Tag der Hoff­nung. Aus diesem Grund hat die Bewe­gung „Unsere Heimat“ auch die Aufhe­bung des Trianon-Gesetzes im Parla­ment bean­tragt und wir haben eine Aktion unter natio­naler Flagge gestartet. Unser Ziel ist es, das ganze Land aus Anlass des Jubi­läums zu beflaggen. Wir vergessen nicht! Nem! Nem! Soha! (Nein! Nein! Niemals!)

(Origi­nal­text:)

Tekin­tettel arra, hogy Románia piros betűs ünnep­nappá nyil­vá­ní­totta a tria­noni békedik­tátum aláí­rá­sának napját, június 4‑ét, a Mi Hazánk Mozgalom kezde­mé­nyezi, hogy a második bécsi döntés aláí­rá­sának napját, augusztus 30-át a magyar Ország­gyűlés nyil­vá­nítsa a Haza­térés Napjává. Legyen Észak-Erdély viss­z­a­té­ré­sének napja hiva­talos, állami ünnepnap, mely alka­lommal vala­mennyi sikeres reví­zióra, így Kárpá­talja, Felvidék és Délvidék egy részének viss­z­a­té­ré­sére is emlé­kez­he­tünk.
A tria­noni diktátum napja pedig számunkra nem ünnepnap, hanem a gyász, de egyúttal a remény napja is. A Mi Hazánk ezért kezde­mé­ny­ezte a parla­mentben a tria­noni törvény hatá­lyon kívül hely­e­zését is, vala­mint országos zászló-akcióba kezd­tünk, célunk, hogy az évfor­du­lóra fell­o­bo­gózzuk az egész országot. Nem felejtünk! Nem! Nem! Soha!

Quelle: toroczkai.info

Kommentieren Sie den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here