Maltre­to­wanie psychiczne: Horror i misie zombie dla maluchów

Screenshot: Amazon, Zombie Teddy

JÖRG WOLLSCHLAGER | Firma wysył­kowa Otto i Amazon oferują (lub ofero­wały) misie zombie dla dzieci. Opis produktu na stronie Amazon (1.6.2022) z dumą stwierdza, że „rany, wnętrz­ności, kości i obrażenia […] zostały misternie wymo­de­lo­wane ręcznie“. Jako produ­centa podaje się firmę Zombie Teddy“. W firmie Otto te dziwne produkty, które przy­puszcz­alnie wywołują kosz­mary u małych dzieci, były ofero­wane w ramach „serii zwier­zątek przy­tu­l­anek Feluna“ jako „przer­aża­jące misie przy­tu­lanki“. Chodzi tu wyraźnie o maluchy jako grupę docelową!

Jest to ewidentny przy­padek prze­kro­czenia granicy! Dzieci i młod­zież powinny być chro­nione przed publi­cz­nymi prze­ja­wami prze­mocy i porno­grafii przez przepisy ochronne. Każdy film grozy ma rating wiekowy odpo­wiedni do jego treści. Jak to więc możliwe, że takie produkty mogą być w ogóle rekla­mo­wane maluchom?

Co za twórcy produktów i działy marke­tingu wpro­wad­zają na rynek takie produkty, które są szkod­liwe dla małych dzieci? Wydaje się oczy­wiste, że mamy tu do czyni­enia z celo­wymi działa­niami. Zwłaszcza w kulturze popu­larnej w ostat­nich latach coraz więcej granic jest prze­krac­z­anych. Służą one przy­tę­pieniu zmysłów, aby jak najw­c­ześ­niej przy­zwy­c­zaić dzieci do treści okul­ty­sty­cz­nych. Szcze­gólnie odraża­jące są półpor­no­gra­ficzne tele­dyski wyko­nawcy muzy­cz­nego Lil Xi Nasa, który jest zade­kla­rowanym sata­nistą. Jak wynika z jego włas­nych wypo­wiedzi i wystą­pień w szkołach, jego grupą doce­lową są dzieci ze szkół podstawowych!

Screen­shot: YouTube, Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

Sądząc po opiniach klientów na Amazonie, jest wyst­ar­c­za­jąco dużo dorosłych, którzy pozy­tywnie oceniają te przer­aża­jące misie. Przy­puszcz­alnie jest też wyst­ar­c­za­jąco dużo zmęc­z­onych i moralnie niewraż­li­wych rodziców, którzy nawet dają swoim dzie­ciom coś takiego! Wygląda na to, że misie Zombie wywołały falę skarg i Otto już wyco­fało je ze swojej oferty.

 

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein