Maltre­to­wanie psychiczne: Horror i misie zombie dla maluchów

Screenshot: Amazon, Zombie Teddy

JÖRG WOLLSCHLAGER | Firma wysył­kowa Otto i Amazon oferują (lub ofero­wały) misie zombie dla dzieci. Opis produktu na stronie Amazon (1.6.2022) z dumą stwierdza, że „rany, wnętrz­ności, kości i obrażenia […] zostały misternie wymo­delo­wane ręcznie“. Jako produ­centa podaje się firmę Zombie Teddy“. W firmie Otto te dziwne produkty, które przy­puszc­zalnie wywołują koszmary u małych dzieci, były ofero­wane w ramach „serii zwier­zątek przy­tul­anek Feluna“ jako „przeraża­jące misie przy­tu­lanki“. Chodzi tu wyraźnie o maluchy jako grupę docelową!

Jest to ewid­entny przy­padek prze­kro­c­zenia granicy! Dzieci i młod­zież powinny być chro­nione przed publicz­nymi prze­ja­wami prze­mocy i porno­grafii przez prze­pisy ochronne. Każdy film grozy ma rating wiekowy odpo­wiedni do jego treści. Jak to więc możliwe, że takie produkty mogą być w ogóle rekla­mo­wane maluchom?

Co za twórcy produktów i działy marke­tingu wpro­wad­zają na rynek takie produkty, które są szkod­liwe dla małych dzieci? Wydaje się oczy­wiste, że mamy tu do czyni­enia z celo­wymi działa­niami. Zwłaszcza w kulturze popu­larnej w ostat­nich latach coraz więcej granic jest prze­krac­zanych. Służą one przy­tępi­eniu zmysłów, aby jak najw­c­ześ­niej przy­z­wy­c­zaić dzieci do treści okul­ty­sty­cz­nych. Szcze­gólnie odraża­jące są półpor­no­gra­ficzne tele­dyski wyko­nawcy muzy­cz­nego Lil Xi Nasa, który jest zade­kla­rowanym sata­nistą. Jak wynika z jego włas­nych wypo­wiedzi i wystąpień w szkołach, jego grupą doce­lową są dzieci ze szkół podstawowych!

Screen­shot: YouTube, Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

Sądząc po opiniach klientów na Amazonie, jest wyst­ar­c­za­jąco dużo dorosłych, którzy pozy­tywnie ocen­iają te przeraża­jące misie. Przy­puszc­zalnie jest też wyst­ar­c­za­jąco dużo zmęc­z­onych i moralnie niew­raż­li­wych rodziców, którzy nawet dają swoim dzie­ciom coś takiego! Wygląda na to, że misie Zombie wywołały falę skarg i Otto już wyco­fało je ze swojej oferty.

 

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein