Niemcy: Liczba zgonów w domach starców wzrasta po szczepieniach

I znowu potwierdza się „teoria spis­kowa“: szcze­pionki prze­ciwko wiru­sowi są niebez­pie­czne dla ognia i/lub. Nie utrzy­mują tego żadni „zaprze­c­za­jący Coronie“, lecz jest to udowod­nione przez staty­sty­czny mate­riał licz­bowy. W niemieckich domach starców w ciągu kilku tygodni po rozpo­c­zęciu szcze­pień gwał­townie wzrosła śmier­tel­ność, jak poka­zują poniższe statystyki.

Wszystko tylko „przy­padek“

Wydaje się jednak, że nie robi to więks­zego wrażenia na odpo­wied­zi­al­nych za to poli­ty­kach i „ekspertach“. Ludzie ci twierdzą, że nie ma to nic wspól­nego ze szcze­pie­niami – to tylko zbieg okoli­cz­ności. Jest całkiem możliwe, że wkrótce będą twier­dzić, że wszyscy oni zmarli na chorobę Corony, ponieważ nie byli wyst­ar­c­za­jąco zaszczepieni.

Przed szcze­pie­niem za prawie rok do 27.12.2020 r.
Po szcze­pieniu już za 2 miesiące od 28.12.2020 r.

Liczby te są orygi­nal­nymi danymi z RKI (Robert Koch Institut) i zostały zebrane za pomocą inter­fejsu API przez znajo­mego Jana-Petera Wöbkinga. Rozma­wiał z nim tele­fo­nicznie i obecnie jest w kontakcie z prof. Hockertzem i prof. Bhakdim. Zbiór danych (ich.bingenervt.de/Altenheime.xlsx) jest codzi­ennie aktua­li­zowany. To tylko wier­z­chołek góry lodowej. Źródło jego konta na FB

* * *

Do naszych czytel­ników z Polski

Zapras­zamy również na naszą polsko­ję­zy­czną stronę na Facebooku:
www.facebook.com/nasza.europasrodkowa
Będzie nam miło, jeśli polu­bisz nasze wpisy i zosta­niesz naszym stałym użyt­kow­ni­kiem (naciśnij przy­cisk „Śledź“/„Follow“).


Kommentieren Sie den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here