Nowa „Lega Italia“ poka­zuje ducha zdol­nego do zdobycia większości

Matteo Salvini · Foto: Centro Machiavelli

Autor: Alberto Basile

W ostat­nich dniach Nazione Futura i Fonda­zione Tatarella opubli­ko­wały bardzo ciekawe dossier zaty­tuło­wane The Lega Italia Project. Celem tego doku­mentu jest analiza ostat­nich decyzji Legi Matteo Salvi­niego, a następnie prze­widzenie przy­szłego rozwoju tej partii.

Po wejściu Lega Nord do rządu Draghiego, ostatnie decyzje tej partii w konte­kście euro­pe­jskim poka­zują, że chce ona być siłą poli­ty­czną z powoła­niem więks­zościowym, skupia­jącą różne opinie i prze­ma­wia­jącą do szero­kiej publi­cz­ności wybor­czej w całych Włoszech.

Paolo Becchi i Pietran­gelo Butta­fuoco pozy­tywnie komen­tują ostatnie stano­wiska Salvi­niego w sprawie Europy, wyjaś­niając, że nie jest to tak bardzo proeur­o­pe­jski zwrot, ale raczej przyz­nanie, że to Europa zmie­niła niek­tóre z jego stano­wisk, oraz że budo­wanie relacji z Unią Euro­pe­jską ma funda­men­talne znaczenie dla bycia słuch­anym i próbo­wania wpły­wania na poli­tykę UE, gdy on sam wróci do rządu.

Giovanni Sallusti i Daniele Scalea również pozy­tywnie oceniają decyzję Salvi­niego o dołączeniu do rządu Draghiego wraz z Legą: w ten sposób Lega „daje głos milc­zącej więks­zości kraju, która należy do centro­pra­wicy“ (Sallusti) i poka­zuje zdol­ność do realizmu i prag­ma­tyzmu. „Suwe­ren­ność“, mówi Scalea, „pozostaje kultur­owym wyzwa­niem naszych czasów, ponieważ jest odpo­wiedzią na tendencje globa­lis­ty­czne, które unie­moż­li­wiają demo­krację jako taką“.

Maria Giovanna Maglie również chwali wybór Salvi­niego, suge­rując, że w Legii współist­nieją stano­wiska libe­ralne i proat­lan­ty­ckie obok sił anty­sys­te­mo­wych, trzy­manych razem przez postać lidera. Daniele Capez­zone i Corrado Ocone również pozy­tywnie komen­tują ostatnie wybory Salvi­niego, zarówno te doty­c­zące „produk­tyw­ności“, jak i „anty­po­dat­kowe“, a także nową suwe­re­nis­ty­czną wizję, która ma na celu zmianę Europy, a nie jej zaprze­czenie, podkreślając znaczenie wkładu realiów kultur­o­wych w reali­zację tego procesu. W tym sensie bardzo inte­re­su­jące jest również odwołanie się do działal­ności Marcello Pery, który przy­wrócił wolność i jej reali­zację w libe­ral­nych insty­tuc­jach w centrum wystą­pień i myśli Salvi­niego, a także bard­ziej zdecy­do­wane proza­chodnie stano­wisko w poli­tyce zagranicznej.

Kultu­ralne refe­rencje Salvi­niego są uaktyw­nione, aby mógł on przy pomocy odpo­wied­nich środków stawić czoła nowej fazie projektu Lega, czyli Lega Italia, głównej sile poli­ty­cznej w stylu amery­kańs­kiej Partii Repu­bli­kańs­kiej, skupia­jącej różne opinie zjed­no­c­zone przez podsta­wowe wspólne wartości. Siła konser­wa­tywna, łącząca w sobie suwe­ren­ność i wartości libe­ralne, inspi­ro­wana kato­li­cyzmem, która może również wchłonąć wyborców utra­conych przez Forza Italia.

Jest to deli­katny proces, ponieważ nie wolno nam pominąć wiel­kiego konsen­susu z ostat­nich lat, ale osobiście bardzo wierzę w tę ideę i mam nadzieję, że wszyscy wymie­nieni prot­ago­niści zrobią, co w ich mocy, by stworzyć nowo­c­zesne, silne Włochy, zdolne do rządzenia i szano­wane w Europie.

Ten artykuł ukazał się po raz pierwszy na stronie CENTRO MACHIAVELLI, naszego part­nera w EUROPEAN MEDIA COOPERATION.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei CENTRO MACHIAVELLI, unserem Partner bei der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.


Alberto Basile
Urod­zony w 1988 roku, doktor języków obcych (Katolicki Uniwer­sytet w Medi­o­lanie). Wielo­ję­zy­czny, ale zawsze głęboko przy­wią­zany do swojego kraju, uważa się za konser­wa­tystę i realis­ty­cz­nego libe­rała. Pracuje w dziale sprze­daży dla włos­kiej marki luksusowej.
 


Kommentieren Sie den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here