Orbán: Każdy nowy kościół jest bastionem w walce o wolność i wiel­kość narodu

Premier Viktor Orbán przemawia podczas uroczystego nabożeństwa z okazji inauguracji Jednościowego Kościoła Reformowanego w Pesterzsébet - Zdjęcie: MTI/Zoltán

Węgrzy mogą prze­trwać tylko jako chrześci­janie, a każdy nowy kościół jest bastionem w walce o wolność i wiel­kość narodu – powied­ział w nied­zielę premier Viktor Orbán podczas inau­gu­racji Jednościo­wego Kościoła Refor­mo­wa­nego w Pesterzsébet.
 

W swoim prze­mó­wi­eniu powi­talnym premier powied­ział, że „my, Węgrzy, od tysiąca lat jesteśmy narodem twor­zącym Kościół“. Powied­ział jednak, że dziś żyjemy w innych czasach niż za czasów św: Dziś w Europie nie ma więcej narodów twor­zą­cych Kościół niż wtedy, ale jest ich coraz mniej.

Powied­ział: „Europa Zachodnia znaj­duje się dziś w fazie „kultur­owej i cywi­li­za­cy­jnej dyslokacji i braku równo­wagi“, wielka histo­ryczna rola i misja odgry­wana przez chrześci­jańską cywi­li­zację euro­pe­jską w ciągu ostat­nich 500 lat jest obecnie osła­biona i rozpada się. Europa Zachodnia porzu­ciła swoje poczucie misji, swoje dzied­zictwo kulturowe i duchowe, po prostu odrzu­ciła swoją przyszłość.

„Muszę pomyśleć o tym, ilu ludzi i ile razy próbo­wali dopro­wadzić ludzi do tego, że nie budują już kościołów, tylko meczety“ – powiedział.

Jedno­c­ześnie podkreślił, że Węgrzy nie chcą „odchodzić czy dryfować“ z drogi, którą podążają od tysiąca lat, ale jest to możliwe, jeśli uświa­domią sobie, że państwo i wspól­nota kościelna muszą ze sobą współpracować.

Przy­p­o­m­niał premie­rowi, że współpracę tę sank­c­jo­nuje także ustawa zasad­nicza, która mówi, że ochrona tożsa­mości konsty­tu­cy­jnej i kultury chrześci­jańs­kiej Węgier jest zada­niem wszyst­kich organów państ­wo­wych. W demo­kracji opartej na chrześci­jańs­kich funda­mentach – mówił – państwo ma nie tylko zadanie, ale i obowiązek wzięcia odpo­wied­zi­al­ności za trady­cyjne wspól­noty, od rodziny, przez wspól­noty kościelne, po naród.

„Nasza historia uczy nas, że Węgrzy mogą prze­trwać tylko jako chrześci­janie. Kraj z grani­cami, ale z duszą bez granic: takie są Węgry. Jesteśmy nie tylko narodem twor­zącym Kościół, ale aby prze­trwać musimy być narodem twor­zącym Kościół. Każdy nowy kościół jest bastionem w walce o wolność i wiel­kość narodu“ – powiedział.

Z tego powodu od 2010 r. na Węgrzech i w zamieszkanych przez Węgrów regio­nach Kotliny Karpa­ckiej wybu­do­wano 150 nowych węgier­s­kich kościołów; odno­wiono ponad trzy tysiące kościołów na Węgrzech i za granicą – dodał.

Ten artykuł ukazał się po raz pierwszy na stronie MAGYAR HÍRLAP, naszego part­nera w EUROPEAN MEDIA COOPERATION.

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein