Orbán potwierdza goto­wość do współ­pracy z Fratelli d’Italia

Giorgia Meloni i Viktor Orbán - Zdjęcie: Gergely Botár / kormany.hu

Premier Viktor Orbán potwier­dził swoją goto­wość do współ­pracy z włoską partią opozy­cyjną Fratelli d’Italia (FdI) w liście do liderki partii Giorgii Meloni.

Orbán napisał list, który został opubli­ko­wany przez partię pod koniec czwartku, po tym jak FdI odmó­wiła wejścia do nowego rządu premiera Mario Draghiego.

Orbán powied­ział w liście, że po szes­nastu latach w opozycji nauczył się, że zwycięstwo „nigdy nie jest ostateczne“, a porażka „nigdy nie jest śmiertelna“.

„Ważne jest tylko jedno: czy jesteśmy gotowi do dalszej walki“ – dodał.

Powied­ział, że trzeba mieć „nieza­wod­nych towar­zyszy walki, którzy podzielają wspólną wizję świata i dają podobne odpo­wiedzi na wyzwania naszych czasów“.

Orbán wyraził nadzieję, że współ­praca między rząd­zącym na Węgrzech Fideszem a Fratelli d’Italia będzie konty­nuo­wana w przy­szłości i że „możemy utrzymać nasze przy­jazne stosunki oparte na poli­tyce zdro­wego rozsądku oraz chrześci­jańs­kich i konser­wa­tywnych wartościach“.

Meloni, który jest również prze­wod­nic­zącym grupy Euro­pe­js­kich Konser­wa­ty­stów i Refor­ma­torów w PE, odwiedził Orbána we Włoszech podczas kampanii wybor­czej do parla­mentu w 2018 roku, a Orbán prze­ma­wiał na spot­kaniu FdI w Rzymie we wrześniu 2019 roku.

Źródło: Magyar Nemzet / Hungary Today

* * *

Do naszych czytel­ników z Polski

Zapras­zamy również na naszą polsko­ję­zy­czną stronę na Facebooku:
www.facebook.com/nasza.europasrodkowa
Będzie nam miło, jeśli polu­bisz nasze wpisy i zosta­niesz naszym stałym użyt­kow­ni­kiem (naciśnij przy­cisk „Śledź“/„Follow“).


Kommentieren Sie den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here