Po wymuszeniu przez UE: AfD popiera weto budże­towe Polski i Węgier!!!

Po wymuszeniu przez UE: AfD popiera weto budżetowe Polski i Węgier!!!

Grupa parla­men­tarna AfD w parla­mencie UE popiera weto budże­towe Polski i Węgier.

Po tym, jak UE połąc­zyła wielo­letni budżet i pomoc na odbu­dowę Korony z tzw. „Proce­durami prawor­ząd­ności”, Węgry i Polska zawetowały.

Prze­wod­nic­zący AfD w Komisji Spraw Zagra­nicz­nych Petr Bystron powiedział:

„Dopóki największa partia opozy­cyjna w Niemc­zech jest margi­na­li­zowana, zniesła­wiana w mediach, a jej człon­kowie są osobiście terro­ry­zowani oraz margi­na­li­zowani zawo­dowo i społecznie, Angela Merkel i niewy­brana Ursula von der Leyen nie mają prawa zniesła­wiać innych krajów part­ners­kich UE jako niede­mo­kra­ty­cz­nych – zwłaszcza po tym, jak niemieckie grupy wydaw­nicze próbo­wały wpłynąć na polskie wybory prezy­denckie. Ani Polska, ani Węgry nie potrze­bują dyktanda z Berlina ani inge­rencji z Bruk­seli. Oba kraje powinny nadal z ufnością domagać się swoich praw. Sztab poli­ty­czny w Bruk­seli i Berlinie powi­nien raczej skon­cen­trować się na swoich podsta­wo­wych zada­niach. Jest wyst­ar­c­za­jąco dużo domo­wych problemów zarówno w UE, jak iw Niemczech ”.

Pełniąc funkcję prze­wod­nic­zącego Komisji Spraw Zagra­nicz­nych, Petr Bystron jest najwyższym rangą poli­ty­kiem zagra­nicznym AfD.

Również poseł do Parla­mentu Euro­pe­js­kiego Joachim Kuhs, członek komisji budżetowej:

„Poważnym błędem UE było połączenie aroganckiej krytyki rzeko­mych defi­cytów demo­kracji w Polsce i na Węgrzech z wielo­letnim budżetem UE i funduszem odbu­dowy. W szcze­gól­ności UE powinna bardzo niechętnie kryty­kować rzekomy brak prawor­ząd­ności, biorąc pod uwagę sposób objęcia urzędu przez panią von der Leyen. To teraz upadło na nogi.

Tak długo, jak ludzie, którzy myślą inaczej, są fizy­cznie terro­ry­zowani, wykluc­zani przez ludzi i zniesła­wiani w mediach, o ile największa partia opozy­cyjna jest prawie niemoż­liwa do wyna­jęcia sali na kongresy ich partii, tak długo, jak pieniądze z podatków dla propa­gan­do­wych orga­ni­zacji pozar­zą­do­wych, takich jak Amadeu Antonio Foun­da­tion i New German Media Makers. tak długo, jak poli­tycy AfD są co tydzień atako­wani na ulicach i nikt nie jest pocią­gany do odpo­wied­zi­al­ności, rząd Merkel powi­nien być również bardzo ostrożny, jeśli chodzi o krytykę rzeko­mego defi­cytu demo­kracji w innych krajach.

Frakcja AfD w Parla­mencie Euro­pe­jskim wspiera rządy Polski i Węgier w ich stara­niach o obronę suwe­ren­ności narodowej przed atakami z Berlina i Brukseli ”.

Euro­poseł Joachim Kuhs jest człon­kiem komisji budże­towej Parla­mentu Euro­pe­js­kiego, prze­wod­nic­zącym „Chrześcijan w AfD” i człon­kiem zarządu AfD.

 

 

Kommentieren Sie den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here