Po zawia­do­mieniu w Hadze: Aktorka Silvana Heißen­berg ponownie uderza w Merkel

Po zawiadomieniu w Hadze: Aktorka Silvana Heißenberg ponownie uderza w Merkel

Po zawia­do­mieniu w Hadze: Aktorka Silvana Heißen­berg ponownie uderza w Merkel

Silvana Heißen­berg, której kariera zawo­dowa została zniszc­zona przez równo­ważny kartel medi­alny ze względu na jej kryty­czne stano­wisko w sprawie sytu­acji w Niemc­zech, będzie teraz ponownie rozpa­trywać sprawy z Angelą Merkel. Po tym, jak aktorka Merkel już zgło­siła się do Międ­zy­na­r­odo­wego Trybu­nału Spra­wi­ed­li­wości w Hadze, podsumowuje teraz urod­ziny Kanclerz Merkel na stronie CDU na Facebooku:

Diese Hoch­ver­rä­terin hat heute Geburtstag und wird auf der CDU Seite tatsäch­lich noch von einigen Personen…

Опубликовано Silvana Heißen­berg Пятница, 17 июля 2020 г.

W przy­padku usun­ięcia wpisu przez CDU, oto ich pełne życzenia urodzinowe:

„Ta zdra­jc­zyni ma dziś urod­ziny i jest gratu­lo­wany przez niek­tó­rych ludzi z CDU! 

Mój komen­tarz na stronie CDU na Facebooku:

„Życzę tej przes­tęp­c­zyni i zdra­jc­zyni, aby to były jej ostatnie urod­ziny na wolności i aby wkrótce otrzy­mała spra­wi­ed­liwy wyrok za wszystkie jej umyślne zbrodnie prze­ciwko narodowi niemieckiemu i musiała zakończyć swoje życie w więzieniu”.

BILANS ERY (EPOKI) MERKEL:

Niemcy mają:
➨ Niszczenie katoli­ckich kości­ołów, wiary katoli­ckiej i przeksz­tałcanie je w meczety i nien­a­wiść to katolików
➨ Najniższy majątek gospo­darstw domo­wych ze wszyst­kich krajów strefy euro
➨ Najniższe upra­w­ni­enia emery­talne w całej UE
➨ Z najwyżs­zymi obciąże­niami podat­ko­wymi na świecie
➨ Najwyższe czynsze, najm­niej domów
➨ Najwyższe ceny energii elek­trycznej i gazu na świecie
➨ Nadmi­erna przes­tęp­c­zość związana z imigracją
➨ Ekono­miczna ideo­logia Poli­tyka ener­ge­ty­czna i gospodarcza
➨ Nezli­tosna rezyg­nacja z kontroli granic państwowych
➨ Niszczenie bazy ener­ge­ty­cznej i prze­mys­łowej kraju
➨ Niszczenie bezpie­c­zeństwa kraju
➨ Mili­ardy odszko­dowań dla przedsię­bi­o­rstw ener­ge­ty­cz­nych za wcześ­nie­jsze wyco­fanie się z ener­ge­tyki jądrowej
➨ Alimenty dla prawie czte­rech milionów niele­gal­nych imigrantów (jeśli nie więcej) ponad 140 mili­ardów euro rocznie, czyli już ponad 20% całko­wi­tych doch­odów podat­ko­wych rocznie
➨ Tole­rancja dla przes­tępstw cudzo­ziemców / migrantów
➨ Nadrzędne prawo azylowe i artykuł 16a GG doty­c­zący niekon­tro­lo­wanej imigracji
➨ Imigracja i alimenty dla niei­den­ty­fi­kow­al­nych, isla­mistów, terro­rystów, dżihadystów
➨ Gnicie szkół, uniwer­sy­tetów, ulic, mostów, żłobków, w skrócie infrastruktury
➨ Zamy­kanie krytych / odkry­tych basenów, teatrów, klubów młod­zieżo­wych (rzekomy brak pieniędzy)
➨ Zanied­banie osób starszych, Młod­zież, bezd­omni, osoby w
niekor­zystnej sytu­acji społecznej, wyksz­tałcenie – emeryci i dzieci z najwyższym poziomem ubóstwa
➨ Największa liczba zarządów i bezd­om­nych (w najbo­gatszym kraju na świecie!)
➨ Najwyższa liczba posłów, najwyższe diety
największa liczba niemieckich ofiar „przes­tępstw w konte­kście imigracji” (raport o sytu­acji BKA)
➨ Nadmi­erne oszu­stwa azylowe z wieloma tożsa­mościami kriminellster
➨ Nadmi­erne oszu­stwo ubie­ga­ją­cych się o azyl (jeden ma dużo tożsamości)
➨ Skan­dale wymiaru spra­wi­ed­li­wości (cudowne wyroki za przes­tępstwa na klanach i gangach, gwałciciele …)
➨ Nadmi­erna przemoc wobec policji, ratow­ników, lekarzy, strażaków …
Codzi­enne ataki nożem
➨ Setki milionów euro na zasiłek rodzinny dla nieist­nie­ją­cych dzieci za granicą
➨ Ataki terro­ry­sty­czne (Breit­scheid­platz, popy­chacze stacji, noża i siekiery …)
➨ Cenzura inter­netowa, kaga­niec, zniesła­wianie, słowne znęcanie się i
zakaz pracy dla krytyków (np. też ludzi z AfD albo ludzi którzy na AfD głosują) ich polityki
➨ Indok­try­nacja, mani­pu­lacja, zakazy, harmo­ni­zacja mediów
➨ Podział własnej partii, rodzin, społec­zeństwa, Europy
➨ Odpo­wied­zi­alny za brexit (dykta­tura migracyjna)
➨ Pełza­jące wywłaszczenie niemieckich oszc­zęd­za­ją­cych ze względu na niszc­zy­cielską poli­tykę zero­wych stóp procen­to­wych EBC
➨ Niepewne zatrud­nienie (praca tymcza­sowa / agen­cyjna), najwyższa pozycja wśród niskich płac
➨ Marnowanie mili­ardów pieniędzy podat­ników dla całego świata
➨ Najwyższy udział składek na ubez­pie­czenie społeczne (20,6 procent dochodu brutto)
➨ Bezmyślne odejście od ener­ge­tyki węglowej / jądrowej bez ekono­mic­z­nych alternatyw
➨ „Pakiet klima­ty­czny” – oszu­stwo (w tym wzrost cen oleju napę­do­wego, benzyny, gazu, lotów), ocze­ku­jący zakaz ogrze­wania olejowego
➨ Niszczenie miejsc pracy
➨ Najwyższy drenaż mózgów
➨ Isla­mi­zacja kraju / Islam-Appeasement
➨ tole­rancja i odży­wianie lewi­co­wego ekstre­mizmu / lewi­cowej przemocy
➨ Mili­ar­dowy deficyt w ubez­pie­cze­niach zdro­wotnych spowo­do­wany kosz­tami osób ubie­ga­ją­cych się o azyl
➨ Przy­mu­sowe finan­so­wanie rządowej propa­gandy (GEZ)
➨ Wpro­wadzenie socja­lis­ty­cznej gospo­darki planowej / Renesans SED / NRD

 

 

Kommentieren Sie den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here