Polska: George Soros kupuje 40 proc. udziałów w wiodącej firmie medialnej

George Soros · Foto: World Economic Forum / Michael Wuertenberg

Grupa inwes­ty­cyjna wspierana przez Geor­ge’a Sorosa sfina­lizowała zakup udziałów w czołowym polskim wydaw­nictwie. To już trzecia transakcja medi­alna w Polsce, w którą zaan­gażo­wany jest Fundusz Inwes­tycji na Rzecz Rozwoju Mediów (MDIF), za którym stoi węgiersko-amery­kański miliarder.

Inwest­orzy Sorosa kupują media

Pluralis BV z sied­zibą w Amster­damie przejął 40% udziałów w Gremi Media za 97 mln zł (21,4 mln euro). Wiodącym tytułem Gremi jest Rzecz­pos­po­lita, drugi co do wiel­kości dziennik w Polsce. Do innych tytułów spółki należy Parkiet, gazeta biznesowo-finansowa.

Pluralis został założony w listopadzie jako stowar­zy­szenie euro­pe­js­kich firm medi­a­l­nych, fund­acji i inwest­orów w celu „wspier­ania plura­lizmu wiado­mości w całej Europie“. Jest kontro­lo­wana przez konsor­cjum udziałowców, w tym Fund­ację Króla Baudouina (28,46%), Media­huis (25,39%) i Fundusz Rozwoju Gospodar­c­zego Sorosa (17,41%).

Zarządzana jest przez MDIF, który posiada również 2,02 % udziałów. MDIF, który jest finan­so­wany m.in. przez Soros Open Society Foun­da­tions, zain­wes­t­ował również w polskie Radio Zet i Agorę. Ta ostatnia jest właści­cielem Gazety Wybor­czej, czoło­wego niefa­brycz­nego dzien­nika w Polsce i ostrego krytyka obec­nego naro­dowo-konser­wa­tyw­nego rządu.

Państwa wyszehradzkie na celow­niku globalistów

Zakup udziałów w Gremi Media, uzgod­niony w połowie grudnia, jest drugą inwes­tycją Pluralis po nabyciu 34% udziałów w słowa­ckiej spółce Petit Press. Oprócz Rzecz­pos­po­litej i Parkietu, Gremi posiada także więks­zościowe udziały w e‑Kiosku, serwisie oferu­jącym prenu­me­ratę gazet w wersji elek­tro­nicznej, oraz Kancel­arie RP, sieci kancel­arii prawnych.

Właści­ciel Gremi, spółka KCI, która jest kontro­lo­wana przez dwie firmy należące do polskiego biznes­mena Grze­gorza Hajda­rowicza, powied­ziała, że znalazła „silnego i wiary­god­nego part­nera“ w Pluralis. Firma dodała, że transakcja zwiększy „atrak­cy­j­ność treści“ oraz zapewni klientom „szybszy i łatwie­jszy“ dostęp do infor­macji dzięki nowym technologiom.

Sytu­acja na polskim rynku mediów staje się coraz trud­nie­jsza“ – mówił Hajda­rowicz „Rzecz­pos­po­litej“ w listopadzie, gdy ogłos­zono infor­mację o wstępnej umowie prze­jęcia. „Presja ze strony poli­tyki ma coraz bard­ziej nega­tywne skutki“.

Prze­ciwko „fake news“, za „różno­rod­nością opinii“

O zakupie akcji pisze sam MDIF:

„W wielu częściach Europy nieza­leżne media infor­ma­cyjne znaj­dują się pod rosnącą presją, ponieważ plura­lizm jest zagrożony, a dezin­for­macja wzrasta. W ostat­niej dekadzie w całym regionie nastąpiła fala przejęć własnościowych.

Gremi i Petit Press to silne firmy infor­ma­cyjne zbudo­wane na zasa­dach wyso­kiej jakości dzien­ni­karstwa. Obie są wiodą­cymi źródłami wiary­god­nych wiado­mości i różno­rod­ności opinii w swoich krajach, a nasza inwes­tycja może pomóc im w reali­zacji stra­tegii rozwoju.“

Wcześ­niej poja­wiły się pogłoski, że polski gigant naftowy Orlen prowadzi zaawan­so­wane rozmowy w sprawie prze­jęcia Gremi Media. Orlen niedawno przejął inne wydaw­nictwo, Polska Press, które jest właści­cielem setek lokal­nych gazet i stron inter­neto­wych. Ten ruch został przy­jęty z zado­wo­le­niem przez rząd, ale wywołał dalszą krytykę wolności mediów ze strony lewicy i globalistów.

Sam Hajda­rowicz był oskarżany o bliskie związki z największą partią opozy­cyjną, Plat­formą Obywa­telską (PO), oraz o wypy­chanie konser­wa­tywnych głosów z „Rzecz­pos­po­litej“ po prze­jęciu gazety w 2011 roku.

Prezy­dent Polski unie­moż­liwił wpro­wad­zenie nowej ustawy medialnej

Pod tym względem zawe­to­wanie przez prezy­denta RP Andrzeja Dudę pod koniec grudnia plano­wanej przez konser­wa­tywny rząd ustawy medi­a­lnej było praw­do­po­d­obnie fatalne. Ustawa prze­w­i­dy­wałaby, że żaden właści­ciel spoza Europy nie mógłby posiadać więcej niż 49% udziałów w polskiej spółce medi­a­lnej. Przy­najm­niej utrud­niłoby to Sorosowi i spółce reali­zację ich ambicji zniszc­zenia mediów. Prze­cież zwiększenie udziału z 40 % do ponad 50 % powinno być łatwe dla mili­ar­dera i jego sieci.

Według prezy­denta Dudy, ustawa narus­załaby jednak zapisy polsko-amery­kańs­kiego trak­tatu gospodar­c­zego podpi­sa­nego w latach 90. Gdyby podpisał ustawę, Polsce groziłyby mili­ar­dowe kary.

 

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein