Polska: rząd wpro­wadza bony waka­cyjne w celu napędzenia tury­styki

Foto: Breslau / Visegrád Post

Częściowe bezro­bocie z powodu „lock­downu“ oznacza, że ​​niek­tóre polskie rodziny, zwłaszcza te najbied­nie­jsze, nie będą mogły pozwolić sobie w tym roku na wyjazd na wakacje.
Polski rząd post­a­nowił częściowo temu zara­dzić, przy­go­towując dla pracow­ników zara­bia­ją­cych mniej niż 5200 zł brutto miesięcznie kupony waka­cyjne o wartości 1000 złotych (220 euro). Aż 90% tej kwoty będzie finan­so­wane przez państwo, pozostałe 10% przez praco­dawcę. Miałoby to wesprzeć polski sektor tury­sty­czny, który, choć żyje głównie z polskich turystów, nadal odczuwa skutki zamknięcia granic.

Bon tury­sty­czny ważny tylko w Polsce

Na skutek „lock­downu“, sektor tury­sty­czny w Polsce, podobnie jak i w całej Europie, bardzo ucier­piał. Restau­racje i hotele musiały zostać zamknięte, a cały sektor od początku epidemii odno­tował 65% spadek sprze­daży, co znacznie przełoży się na mnie­jszą ilość turystów zagra­nicz­nych w tym roku.

Bon waka­cyjny to ważna przez dwa lata karta elek­tro­niczna, która może być wykor­zy­stana w hotelach, pens­jo­natach czy muzeach. Podobnie jak w wielu innych krajach, np. we Francji, kupony waka­cyjne będą mogły być używane tylko w Polsce. Mimo tego, że Polska nie jest pierwszym krajem oferu­jącym taką pomoc, nie powstrzy­mało to zachod­niej prasy od nazy­wania polskich bonów waka­cy­jnych „nacjo­na­lis­ty­cz­nymi”, oskarżając przy tym konser­wa­tywny rząd PiS o działanie wyłącznie na rzecz własnej gospo­darki narodowej.

Podwójna pomoc

Kupony waka­cyjne odgry­wają podwójną rolę- między innymi pozwa­lają mniej zamożnym osobom na krótkie wakacje. Nawet jeśli 1000 zł na rodzinę to tylko skromna pomoc, wiele miejsc tury­sty­cz­nych w Polsce oferuje za taką cenę możli­wość spędzenia choćby miłego weekendu. Chociaż tury­styka w Polsce to w około 80% tury­styka lokalna a pozostałe 20%, to głównie zasługa turystów zagra­nicz­nych, którzy na ogół wydają znacznie więcej, wsparcie to odgrywa bardzo ważną rolę. Z pewnością nikt nie powi­nien przegapić okazji do odwiedzenia Zamku w Malborku, zobaczenia Tatr, odkrycia plaż morza Bałty­ckiego oraz zwiedzenia różnych muzeów czy histo­rycz­nych miast, takich jak Wrocław (zdjęcie).

Ten wpis został po raz pierwszy opubli­ko­wany w języku fran­cuskim przez Visegrád Post.

Deut­sche Version: Polen: Regie­rung führt Urlaubs­gut­scheine ein, um den Tourismus anzu­kur­beln

Kommentieren Sie den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here