Protest węgier­s­kich profe­sorów prze­ciwko „nowo­c­zes­ności“ i „postę­powości“

Bildquelle: Ungarnreal

Stowar­zy­szenie Profe­sorów im. Batthyá­ny’ego jest głęboko zanie­po­ko­jone faktem, że w poli­tyce euro­pe­js­kiej narzucane są takie doktryny i ocze­ki­wania, które są funda­men­talnie sprze­czne z trady­cy­jnymi konser­wa­tywno-burżua­zy­jnymi wartościami

.
Jesteśmy szcze­gólnie zanie­po­ko­jeni faktem, że neoli­be­ralne i neomark­sis­tow­skie zasady stają się coraz bard­ziej widoczne i ener­giczne w węgier­s­kich lewi­cowo-libe­ral­nych kręgach poli­ty­cz­nych i w mediach nazy­wa­ją­cych się nieza­leżnymi, a także we wspier­ają­cych te kręgi orga­ni­za­c­jach pozar­zą­do­wych.

Nie uważamy, że narod jest prze­star­załym histo­rycznym konstruktem, który może i musi zostać zastąpiony»przez ponad­na­r­odową wspól­notę państw. </Pomysły te, moty­wo­wane głównie ekono­mic­znie i poli­ty­cznie, zapo­mi­nają, że ludzie nie mogą iden­ty­fi­kować się z ponad­na­r­odo­wymi orga­ni­za­c­jami poli­ty­cz­nymi tylko dlatego, że należą do swoich narodów.

Wyrażamy też konster­nację wobec ruchów, które opowia­dają się za walo­ry­zacją roli płci społecznej, gender, dewa­lu­acją płci urodzenia lub prze­ciw­sta­wiają sobie obie. Natu­ralną rzeczą jest tole­rancja wobec osób, które wyznają alter­na­tywne wzorce ról seksu­al­nych, ale uważamy za niedo­puszcz­alne prak­tyki grup poli­ty­cz­nych, a zwłaszcza grup LGBTQ, pole­ga­jące na promo­waniu i rekla­mo­waniu wśród dzieci „nowo­c­zes­ności“ i „postę­powości“ homo­seksua­lizmu, tran­s­płcio­wości lub innych orien­tacji seksualnych.

Wielok­rotnie jesteśmy zbul­wer­so­wani anty­kościelną, a nawet anty­re­li­gijną postawą lewi­cowo-libe­ral­nych, neomark­sis­tow­skich, „ziel­onych“ i innych orga­ni­zacji poli­ty­cz­nych. Nie rozu­miemy, dlac­zego uważają oni, że religia jest przeszłością.

Uważamy za skrajną hipo­kryzję chęć odma­wiania obywa­telstwa Węgrom mieszka­jącym za granicą i kryty­ko­wanie wsparcia, jakiego udziela im nasz kraj, powołując się na względy ekono­miczne i polityczne.

Stowar­zy­szenie Profe­sorów Batthyány protes­tuje prze­ciwko każdemu, kto kwes­ti­o­nuje lub podważa trady­cyjne wartości narodu, chrześci­jaństwa i rodziny.

.
Wier­zymy, że te wartości są zobo­wią­za­niem dla naszej przy­szłości, nieza­leżnie od aktu­alnej władzy poli­ty­cznej. Dlatego naszym prawem i obowiąz­kiem jest bronić wszelkimi dost­ęp­nymi środ­kami naszej indy­wi­du­alnej wolności, naszej wspól­no­towej tożsa­mości, naszej chrześci­jańs­kiej kultury i naszej narodowej jedności.

Towar­zystwo Profe­sorów im. Batthyá­ny’ego zostało założone w 1995 roku w celu zapew­ni­enia narodowi węgier­skiemu stymu­lacji inte­lek­tu­alnej, a tym samym przy­c­zy­ni­enia się do rozwoju inte­lek­tu­al­nego i gospod­ar­c­zego kraju. Stowar­zy­szenie zapewnia, że repre­zen­tuje trady­cyjne wartości euro­pe­jskie.

Hrabia Lajos Batthyány (1807–1849) był premierem pierws­zego niepod­le­głego rządu Królestwa Węgier. Po stłu­mi­eniu wojny o niepod­le­głość prze­ciwko Habs­burgom (1848–1849) został stra­cony.

 

Ten post po raz pierwszy pojawił się na stronie UNGARNREAL, naszego part­nera w EUROPEAN MEDIA COOPERATION.


Kommentieren Sie den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here