Prze­milc­zane: dzie­siątki tysięcy Afry­kanów okupuje Paryż

Po tym jak progre­sywne swego czasu hasło „Afryka dla Afry­kanów” zostało teraz zastą­pione hasłem „Europa dla Afry­kanów”, pożą­dana przez globa­listów i lewicę afry­ka­ni­zacja Europy zaczęła nabierać tempa.
W tym arty­kule nie chcemy poruszać tematu zwią­za­nego ze „skut­kami ubocz­nymi” tego rozwoju- tym razem chcemy pokazać to, czego raczej wolałoby się nie pokazywać nam w wyso­kiej jakości mediach: a miano­wicie, jak to wygląda, gdy pożą­dana „różno­rod­ność” zaczyna nabierać tempa.

Nie chcemy wspo­minać o przes­tęp­c­zości i tym podob­nych, ale tylko o tym, co dzieje się, gdy ludzie „szuka­jący schro­nienia”, często także niele­galnie, przy­by­wają do Europy tworząc nagle kryty­czną masę. Potem zdarza się, że supli­kanci stają się bezc­zel­nymi oskarży­cie­lami, którzy uważają, że są już nowymi wład­cami w kraju. Zasad­niczo nie można brać tym ludziom tego za złe, ponieważ ten domi­n­u­jący obraz samego siebie jest im dosłownie wpajany przez lewi­cowców oraz innych idea­listów.

Oto wideo poka­zu­jące „barwną” demons­trację w środku Paryża. Te zdjęcia z pewnością nie zostały zrobione po to, aby zachęcić kraje takie jak Węgry czy Polska do kultur­o­wego ubog­a­cenia, tak jak wyobraża to sobie Unia Euro­pe­jska, Merkel i „spółka”.

Adnot­acja:

Film, z którego poch­odzą zrzuty ekranu, na którym można zobaczyć dzie­siątki tysięcy Afry­kanów, nie jest już dost­ępny online. Doda­liśmy jednak trzy kolejne jako „zami­en­niki” (patrz poniżej), na których można wyraźnie zobaczyć z jakim rodzajem i zakresem ubog­a­cenia mamy do czyni­enia.

Kommentieren Sie den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here