Prze­wod­nic­zący FPÖ Herbert Kickl w rozmowie z part­ne­rami Euro­pe­js­kiej Współpracy Medialnej

Z inic­ja­tywy Euro­pean Media Coope­ra­tion, federalny lider Austria­ckiej Partii Wolności (FPÖ), Herbert Kickl, odpo­wied­ział na serię pytań zadanych mu przez dzien­ni­karzy euro­pe­js­kich nieza­leżnych mediów. Wywiad wzbudził wielkie zain­te­re­so­wanie wśród sił patrio­ty­cz­nych daleko poza grani­cami Austrii.

 

El Correo de España (Hiszpania).

Pytanie: Kanclerz federalny Kurz stanął po stronie Węgier, które odrzu­cają kwoty dla afgańs­kich ucho­dźców. Czy uważa Pan, że konser­wa­tywny rząd austriacki może utrzymać tę pozycję, jeśli Zieloni będą jego sojusznikami?

Herbert Kickl: Przede wszystkim należy zauważyć, że Austria nie ma obecnie konser­wa­tyw­nego rządu. Podczas gdy kanclerz Sebas­tian Kurz ogłasza w Austrii rzekomo twarde stanowisko wobec afgańs­kich imigrantów, jego ÖVP głosuje w Parla­mencie Euro­pe­jskim m.in. za prze­sied­le­niem afgańs­kich ucho­dźców, wpro­wad­ze­niem mecha­nizmu dystry­bucji, wyda­wa­niem wiz huma­ni­tar­nych, wstrzy­ma­niem wszyst­kich repa­triacji i ponowną oceną wszyst­kich nega­tywnych decyzji azylo­wych. Takie zacho­wanie wyborcze jest również zgodne z proimi­gra­cyjną linią Ziel­onych i w tym przy­padku nie widać różnicy między ÖVP a Zielonymi.

Pytanie:Co taka koalicja niesie dla Austrii i co Pan sądzi o histerii klima­ty­cznej w mediach?
.
Kickl: Jak dotąd, ten rząd federalny udowodnił, że nie jest w stanie działać w odnie­si­eniu do wszyst­kich głównych wyzwań, co znaj­duje również odzwier­cied­lenie w ostat­nich sondażach, gdzie koalicja rząd­ząca stra­ciła więks­zość wśród ludności.
Alar­mis­ty­czne doni­e­si­enia mediów na temat zmian klima­ty­cz­nych suge­rują, że po histerii zwią­zanej z Coroną, następna będzie histeria klimatyczna.

Pytanie:Czy rządowa kampania prze­ciwko poli­ty­cz­nemu isla­mowi jest rzec­zy­wista, czy tylko wizer­un­kowa? Co FPÖ chce zrobić prze­ciwko islamizacji?

Kickl: Równie niewia­ry­godna jak debata imigra­cyjna jest dyskusja wokół walki z poli­ty­cznym islamem. FPÖ, ze swoim ówczesnym minis­trem spraw wewnę­trz­nych Herbertem Kicklem, poka­zała, że isla­mizm można skutecznie zwal­czać jedynie poprzez podej­mo­wanie restrykcy­jnych działań. Na przy­kład Herbert Kickl kazał wydalić wielu imamów. Nie należy się tego spod­ziewać po obecnym minis­trze spraw wewnę­trz­nych ÖVP Neham­merze. Wręcz prze­ciwnie, jego minis­terstwo poni­osło kata­stro­falną porażkę w okresie poprzedza­jącym atak terro­ry­sty­czny w Wiedniu w listopadzie 2020 roku, ponieważ atakowi temu można było zapobiec.

Pytanie: Sondaże poka­zują, że FPÖ zyskuje coraz większą przy­chyl­ność wyborców. Czy uważa Pan, że FPÖ ponownie odegra kluc­zową rolę w twor­zeniu rządu w następ­nych wyborach?.

<Kickl: Dzięki konse­kwent­nemu i jednoz­nacz­nemu stanowisku FPÖ wobec działań rządu federal­nego w sprawie Corony oraz całko­wicie nadmier­nego ogra­nic­zenia praw obywa­tel­skich, FPÖ udało się usta­bi­lizować swój wskaźnik poparcia ponownie w okoli­cach 20 procent. Będziemy wytrwale konty­nuować naszą drogę i naszym celem jest, aby w śred­niej perspek­tywie stać się ponownie decy­du­jącą siłą w Austrii.

Pytania zadał Álvaro Peñas, El Correo de España (Hiszpania).

Vokativ (Chor­wacja).

Pytanie:Austriacka Partia Wolności prowad­ziła kampanię prze­ciwko wpro­wad­zeniu euro pod koniec lat 90-tych, nato­miast na początku lat 2010-tych zapro­po­no­wała wpro­wad­zenie w UE półno­cnej i połud­niowej waluty euro. Jakie jest dziś stanowisko FPÖ w sprawie euro?
.
Kickl: W związku z kryzysem korony debata ekono­miczna na temat euro zeszła obecnie na dalszy plan – jednak wysokie zadłużenie Unii właśnie z powodu tego kryzysu, jak również ogromne nadmierne zadłużenie poszc­ze­gól­nych krajów człon­kow­skich sprawi, że wkrótce kwestia przy­szłości wspólnej waluty znów stanie się gorąca. Stanowisko w sprawie euro jest niero­zer­walnie zwią­zane z kwestią naszego stanowiska w sprawie Unii Euro­pe­js­kiej. I tutaj ostatnie wydar­zenia po raz kolejny poka­zały, że Unia nie jest zdolna do zarząd­zania kryzysem. FPÖ opowiada się za współpracą między suwe­ren­nymi państ­wami euro­pe­js­kimi, ale wspólna unia walu­towa powinna być kształ­to­wana tylko przez te państwa, które należą do porów­ny­wal­nych gospodarek.

Pytanie:Ponieważ Austria jest człon­kiem Inic­ja­tywy Trzech Mórz, jakie jest stanowisko FPÖ w sprawie przy­szłych kier­unków rozwoju tej inic­ja­tywy i roli Austrii w niej? Ponadto, co Pan sądzi o ostat­nich sugestiach z Niemiec doty­c­zą­cych ewen­tu­al­nego człon­kostwa Niemiec w inicjatywie?

Kickl: Każde wzmoc­ni­enie współpracy środ­ko­wo­eu­ro­pe­js­kiej w dzied­zinie gospodar­czej jest sensowne i pożą­dane. Zaan­gażo­wanie Repu­bliki Federalnej Niemiec byłoby w zasadzie pożą­dane. Jednak w obliczu orient­acji poli­tyki (zagra­nicznej) Berlina taka inte­gracja przy­ni­o­słaby przede wszystkim niepo­koje i znacznie skom­pli­ko­wałaby, a nawet podważyła wspólne stanowiska, które z pewnością wystę­pują wśród obecnych członków.

Pytanie: FPÖ była jedną z niewielu euro­pe­js­kich partii z tzw. obozu naro­dowo-popu­lis­ty­cz­nego, która odważnie wystę­po­wała prze­ciwko dykta­turze korony i konse­kwentnie sprze­ci­wiała się repre­sy­jnym środkom epide­mio­lo­gicznym. Jak Pan sądzi, jakie są przy­c­zyny różnego pode­jścia różnych euro­pe­js­kich partii naro­dowo-popu­lis­ty­cz­nych do tej kwestii i jaki będzie tego rezultat?

Kickl: W ostat­nich miesią­cach stało się jasne, że państwa, których prezy­denci lub kanclerze chcą być postrz­e­gani jako szcze­gólni „wzorowi uczniowie“ w koncercie euro­pe­jskim, są gotowe do podjęcia szcze­gólnie restrykcy­jnych działań wobec własnej ludności. Należy tu wymi­enić kanclerz Niemiec Angelę Merkel i kanclerza Austrii Sebas­tiana Kurza. Kurz, na przy­kład, bez mrug­nięcia okiem akcep­tował łamanie konsty­tucji, a następnie odrzucał je jako „kruczki prawne“.
W rzec­zy­wis­tości każdy rząd ma interes w tym, by wied­zieć jak najwięcej o działa­niach poszc­ze­gól­nych obyw­ateli i zapo­biegać protestom na ulicach. Fakt, że obecnie częścią „nowej normal­ności“ jest to, że nieuz­bro­jeni i poko­jowo nasta­wieni emeryci są bici podczas demons­tracji, jest jedną z osob­li­wości „kryzysu Corony“, który coraz bard­ziej przeksz­tałca się w „kryzys demokracji“.

Pytania zadał Leo Marić, Vokativ (Chor­wacja).

Breizh-Info (Francja) i Lionel Baland (Belgia).

Pytanie:Konser­wa­tywny kanclerz Sebas­tian Kurz (ÖVP) stoi na czele rządu ze swoją partią i Ziel­onymi, po tym jak wcześ­niej kierował rządem koali­cy­jnym z patrio­ty­czną Partią Wolności (FPÖ).
.
Kickl: Tutaj trzeba wcześ­niej zaprzeczyć. Sebas­tian Kurz nie jest poli­ty­kiem konser­wa­tywnym. Repre­zen­tuje on raczej arbi­tralne pozycje, które dosto­so­wuje w zależ­ności od sytu­acji. W 2014 r. wezwał np. do „bard­ziej gościnnej kultury“ dla Austrii. Następnie, gdy w 2015 roku miliony migrantów ekono­mic­z­nych i osób ubie­ga­ją­cych się o azyl sztur­mo­wały granice Unii, zdał sobie sprawę, że społec­zeństwo nie reaguje zbyt pozy­tywnie na ten rozwój sytu­acji i przyjął rzekomo anty­imi­grancką linię. W 2020 roku, pod rządami rzekomo konse­kwent­nego kanclerza federal­nego Sebas­tiana Kurza, Repu­blika Austrii miała najwyższe wskaź­niki imigracji i azylu w całej Europie, w stosunku do liczby ludności Partia Ludowa mówi również widelcem w ostat­niej debacie na temat przy­jęcia afgańs­kich azylantów. Podczas gdy Kurz odrzuca przyj­mo­wanie afgańs­kich azylantów stosując taktykę silnej ręki, jego ÖVP głosuje w Parla­mencie Euro­pe­jskim między innymi za prze­sied­le­niem afgańs­kich ucho­dźców, wpro­wad­ze­niem mecha­nizmu dystry­bucji, wyda­wa­niem wiz huma­ni­tar­nych, wstrzy­ma­niem wszyst­kich repa­triacji i ponowną oceną wszyst­kich nega­tywnych decyzji azylo­wych. Takie zacho­wanie wyborcze jest również zgodne z proimi­gra­cyjną linią Ziel­onych i w tym przy­padku nie widać różnicy między ÖVP a Zielonymi.

Pytanie: Austri­accy patrioci z FPÖ rząd­zili jedną z austria­ckich prowincji, Burgen­landem, razem z socjal­de­mo­kra­tami z SPÖ. Czy wyobraża Pan sobie taką koalicję FPÖ-SPÖ lub SPÖ-FPÖ na poziomie krajowym? Czy możliwa jest koalicja FPÖ-Zieloni na wszyst­kich szczeb­lach władzy?

Kickl: W ramach socjal­de­mo­kratów istnieją zdecy­do­wanie konstruk­tywne siły, z którymi współpraca układa się i może układać się również w przy­szłości. Aby jednak taka koalicja była w ogóle możliwa w przy­szłości, SPÖ musiałaby zdać sobie sprawę, że poli­tyka powinna być prowad­zona przede wszystkim dla włas­nego społec­zeństwa i że Austria nie może być magnesem imigra­cy­jnym dla całego świata. W Danii, na przy­kład, socjal­de­mo­kraci nauc­zyli się tej lekcji i odnoszą z nią sukcesy.

Pytanie:Jörg Haider był jednym z liderów Pańs­kiej partii i nadal jest najbard­ziej znany za granicą. Czy FPÖ nadal nosi w sobie jego poli­ty­czne dziedzictwo?

Kickl:Jörg Haider był niewąt­pliwie wyjąt­kowym talentem poli­ty­cznym. Mimo wszyst­kich rozbież­ności, które miały miejsce w 2005 roku, w 2008 roku, na krótko przed tragiczną śmiercią Haidera, doszło do debaty i zbliżenia. FPÖ w 2021 roku nosi w sobie jeszcze DNA Jörga Haidera. Nawet jeśli świat poli­tyki poszedł do przodu.

Pytanie: Patrio­tyzm i nacjo­na­lizm wzrasta w krajach Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry), ale także w Słowenii i we Włoszech. Jaki jest Twój stos­unek do patriotów w tych krajach? Czy jest Pan za utwor­ze­niem w Parla­mencie Euro­pe­jskim dużej grupy, w której repre­zen­to­wane byłyby partie patrio­ty­czne Europy?

<FPÖ od 2006 roku opowiada się za konse­kwentną współpracą wszyst­kich demo­kra­ty­cz­nych i konstruk­tywnych sił patrio­ty­cz­nych na poziomie euro­pe­jskim. Stwor­zenie jeszcze większej grupy patrio­ty­czno-wolnościowej w Parla­mencie Euro­pe­jskim jest nie tylko pożą­dane, ale ta współpraca ostatecznie zade­cy­duje o trwaniu lub upadku Europy, jaką znamy. Założenie na początku lipca 2021 roku dużego euro­pe­js­kiego sojuszu z 16 partiami z 15 państw jest do tego dosko­nałą podstawą.

Pytanie: Jak powinna wyglądać poli­tyka migra­cyjna Austrii w obliczu kryzysu w Afga­ni­stanie? Czy twój kraj powi­nien przyj­mować Afgańc­zyków? Jakie rozwią­zania popierasz w kwestii niele­galnej imigracji?

Kickl: Partia Wolności prowadzi konse­kwentną poli­tykę od początku lat 80-tych, jeśli chodzi o walkę z niele­galną imigracją i naduży­wa­niem systemu azylo­wego. Ostatnie wydar­zenia w Afga­ni­stanie poka­zują również, że praw­do­po­d­obnie mądrzej byłoby nie wysyłać euro­pe­js­kich żołnierzy do Afga­ni­stanu w celu pacy­fi­kacji kraju, ale konse­kwentnie szkolić tych młodych, silnych mężc­zyzn, którzy w ciągu ostat­nich 20 lat szukali azylu w Europie i wysyłać ich z powrotem do kraju ich przodków, aby walc­zyli o wolność. Oczy­wiście nie należy się cieszyć z prze­jęcia władzy przez talibów, ale zasad­niczym błędem byłoby otwarcie bram Europy dla wszyst­kich Afgańc­zyków, którzy chcą wyjechać. Zamiast tego należy stworzyć alter­na­tywę ucieczki wewną­trz­kon­ty­nen­talnej, aby zapewnić ochronę i pomoc tym, którzy są rzec­zy­wiście prześla­do­wani w regionie i umoż­liwić im – tak szybko, jak to możliwe – powrót do domu.

Pytania zada­wali Yann Valerie, Breizh-Info (Francja) i Lionel Baland (Belgia).

Centro Machia­velli (Włochy).

Pytanie:Jaki jest stan relacji z Legią Matteo Salvi­niego? We włos­kich mediach często poja­wiają się zaku­li­sowe doni­e­si­enia o chęci połąc­zenia sił z EPP.

Kickl: Lega jest od wielu lat zaprzy­jaź­nioną partią FPÖ, a Matteo Salvi­niego pozna­liśmy i docen­i­liśmy jako wiary­god­nego partnera.

Pytanie zostało zadane przez Daniele Scalea, Centro Machia­velli (Włochy).

Respu­blika (Litwa).

Pytanie:Czy Austria poparłaby surowe sankcje wobec Biało­rusi za orga­ni­zowanie niele­galnej migracji do UE, odcięcie reżimu w Mińsku od międ­zy­n­a­ro­do­wego systemu płat­ności SWIFT oraz zamrożenie w zagra­nicz­nych bankach wszyst­kich biało­rus­kich aktywów państ­wo­wych oraz funduszy urzęd­ników i olig­ar­chów? A może taka poli­tyka całko­witej izolacji Biało­rusi tylko jeszcze bard­ziej wpędzi Łuka­s­zenkę w ramiona Moskwy?

Pytanie: Po amery­kańskim fiasku w Afga­ni­stanie, inwazja afgańs­kich „ucho­dźców“ w Europie jest w pełnym rozkwicie, a sami Amery­kanie wydają już mili­ardy dolarów na „inte­grację“ depor­to­wanych tam Afgańc­zyków. Jakie jest stanowisko Austrii w tej sprawie: Czy Europa również musi marnować pieniądze na inte­grację ludzi z obcej kultury?

<Kickl: FPÖ jest konse­kwentnie prze­ciwna impor­towi afgańs­kich ucho­dźców do Europy, ponieważ inte­gracja ludzi z archaicz­nych kultur z Zachodem wiąże się z ogrom­nymi proble­mami. O wiele bard­ziej rozsądne wydaje się nam stwor­zenie alter­na­tywy dla lotów wewną­trz­kon­ty­nen­tal­nych w bezpoś­rednim sąsiedztwie Afga­ni­stanu, tak aby powrót osób ubie­ga­ją­cych się o azyl do ich rzec­zy­wistej ojczyzny mógł nastąpić jak najszybciej.

Pytanie:Dlac­zego Europa w ciągu ostat­nich 50 lat nie zdołała zinte­grować diaspory muzu­ł­mańs­kiej i dlac­zego nadal tworzą oni zamknięte getta w krajach UE, gdzie prawo krajowe jest de facto nieważne, ale „szariat“ jest jak najbard­ziej obowiązujący?
.
Kickl: To pytanie opiera się na założeniu, że islam może być zinte­gro­wany z Europą. Istotni uczeni, tacy jak Bassam Tibi czy Hamed Abdel-Samad, dostrz­e­gają tu problemy zasad­nicze, a doświad­c­zenia z aglo­me­racji euro­pe­js­kich poka­zują nam, że nasza kultura zachodnia może tole­rować imigrację z krajów islams­kich tylko w dawkach home­opa­ty­cz­nych. Dlatego nie uda nam się opanować problemów z islams­kimi kontrkul­turami nawet przy dals­zych wysił­kach integracyjnych.

Pytanie:Czy Austria poparłaby ścisłą ochronę zewnę­trz­nych granic UE i budowę barier nie do pokonania dla niele­gal­nych migrantów?

Kickl: Ofic­jalna Austria 2021 z kanclerzem Sebas­tianem Kurzem i jego ziel­onym wice­kan­clerzem nie poparłaby takich środków. FPÖ domaga się zarówno działań struk­tu­ral­nych, jak i goto­wości do długo­fa­lowej ochrony granic. Na przy­kład jako minister spraw wewnę­trz­nych utwor­zyłem własną służbę ochrony granic, której zada­niem było zajmo­wanie się wyłącznie tą ochroną. Jednym z pierws­zych posunięć nowego rządu federal­nego Sebas­tiana Kurza była likwi­dacja tych sił ochrony granic.

Pytanie zostało zadane przez Algis Klima­itis, Respu­blika (Litwa).

Magyar Hírlap (Węgry).

Pytanie: Jakiego rodzaju współpracę propo­nuje Pan między Węgrami a Austrią w zakresie walki z niele­galną migracją, jak postrzega Pan węgierską poli­tykę migra­cyjną?.

Kickl: FPÖ zawsze forso­wała współpracę między Austrią a Węgrami – zwłaszcza w dzied­zinie migracji – i bardzo pozy­tywnie ocenia poli­tykę premiera Orbána kryty­czną wobec migracji. Sensowne byłoby na przy­kład wpro­wad­zenie wspól­nego nadzoru – z udziałem austria­ckich i węgier­s­kich funk­c­jo­na­ri­uszy służb bezpiec­zeństwa – na zewnę­trz­nych grani­cach UE, tak aby Węgry nie musiały same ponosić tego obciążenia finansowego.

Pytanie: Jaki wpływ może mieć odejście Merkel na poli­tykę austriacką i europejską?

Kickl: Wobec osób, które liczą na zastąpi­enie Angeli Merkel w wyborach parla­men­tar­nych w Niemc­zech, nasze ocze­ki­wania co do zauważalnej poprawy sytu­acji w niemieckiej poli­tyce są raczej niewielkie.

Pytanie zostało zadane przez Mariann Őry, Magyar Hírlap (Węgry).

Demo­cra­cija (Słowenia).

Pytanie:Państwa partia opowiada się za wpro­wad­ze­niem „twar­dego półno­c­nego“ i „mięk­kiego połud­nio­wego“ euro. W jaki sposób chcecie to zrobić (kryteria, parytet…), czy potrzebne są dwa banki centralne, co to oznacza dla stabil­ności Unii?.

Kickl: W obliczu obec­nego kryzysu koron­nego, zadłużenie państw euro­pe­js­kich wzrosło w ogromnym stopniu. Kryteria konwer­gencji, które począt­kowo uważano za nieodwołalne, nie są już warte papieru, na którym zostały zapi­sane. Prawie żadne państwo nie spełnia wymogów doty­c­zą­cych defi­cytu, poziomu zadłużenia i stopy inflacji. Od miesięcy toczy się zaku­li­sowa debata na temat coraz więks­zego ogra­nic­zenia gotówki i wpro­wad­zenia cyfro­wego euro. Wszystkie te zmiany prowadzą do tego, że płat­nicy netto są ponownie proszeni o prze­jęcie długów państw będą­cych odbior­cami netto. Ta kalku­lacja nie może się sprawdzić, tym bard­ziej, że po kryzysie euro w latach 2008/2009 państwa północne miały już prze­nie­sione na siebie długi państw połud­nio­wych. Dlatego opowia­damy się za tym, aby unia walu­towa obej­mo­wała tylko te państwa, które mają porów­ny­walne gospo­darki i dlatego mogą wspólnie zarządzać swoimi gospodarkami.

Pytanie: Jak Pana zdaniem Unia powinna zare­agować na nową falę migracji, z którą wydaje się, że mamy do czyni­enia?.

Kickl: FPÖ od lat konse­kwentnie opowiada się za tym, aby w końcu zatrzymać imigrację w Europie. Oprócz zaan­gażo­wania poli­ty­cz­nego konieczne jest również zapew­ni­enie państwom człon­kow­skim instru­mentów niez­będ­nych z jednej strony do ochrony granic, a z drugiej strony do wyda­lenia z kraju tych niele­gal­nych imigrantów, którzy już tu są.
W rzec­zy­wis­tości Unia przez lata robiła z siebie komplet­nego głupca, zwłaszcza w regionie Morza Śród­ziem­nego, ponieważ dodat­kowo wymus­zała imigrację jako usługę waha­dłową dla ucho­dźców pływa­ją­cych na łodziach.

Pytanie:Co Pan sądzi o próbach cenzury (zwłaszcza w inter­necie), które próbują wpro­wadzić globa­lis­ty­czne elity w poro­zu­mi­eniu z bruk­selską euro­kracją?.

Kickl: Internet mógłby znac­ząco wzbog­acić kulturę demo­kra­ty­czną, gdyby wolność słowa nie była perma­nentnie prześla­do­wana przez auto­ry­tarnie nasta­wione reżimy za pomocą procedur cenzury. Dlatego odrzu­camy wszelkie próby wywier­ania wpływu, cenzury, a także nacisku na poszc­ze­gól­nych użyt­kow­ników na różnych plat­for­mach. Wielkie plat­formy cyfrowe bardzo chętnie reali­zują te życzenia zastras­zania rządów, ponieważ ich przy­wi­leje podat­kowe zależą również od ich współpracy z poszc­ze­gól­nymi rządami i Radą Unii Euro­pe­js­kiej. Dlatego też powstaje nieś­więty sojusz między gigan­tami tech­no­lo­gicz­nymi a Unią.

Pytania zadał Bogdan Sajovic, Demo­cra­cija (Słowenia).

Tygodnik ZurZeit (Austria).

Pytanie:Jak ważna jest dla Pana, z austria­ckiego i libe­ral­nego punktu widzenia, współpraca z podobnie myślą­cymi siłami w innych krajach europejskich?

Kickl: FPÖ od 2006 roku masowo opowiada się za współpracą z euro­pe­js­kimi partiami prawi­co­wymi. Każdy, komu zależy na przy­szłości Europy, musi dążyć do zjed­no­c­zenia sił patrio­ty­cz­nych i libe­ral­nych. Krajowe samo­zado­wo­lenie jest tu nie na miejscu, ponieważ wyzwania są wielorakie, a wiele z nich można rozwiązać jedynie w euro­pe­js­kiej jedności.

Pytanie: Gdzie widzi Pan mocne strony FPÖ w Europie, co Partia Wolności może wnieść do lepszej Europy z dala od centra­lizmu?.

Kickl: Partia Wolności ma – w prze­ci­wieństwie do wielu nowych fund­acji – długą tradycję w spek­trum party­jnym, a zatem również dużą akcept­ację w ramach euro­pe­js­kiej prawicy. Ze względu na geopo­li­ty­czne położenie Repu­bliki Alpe­js­kiej, Austria odgrywa o wiele ważnie­jszą rolę niż wyni­kałoby to z jej liczby ludności. Ze względu na fede­ra­lis­ty­czną struk­turę Repu­bliki Austrii, aspekt ten ma ogromne znac­zenie w debacie poli­ty­cznej w Austrii. A więcej fede­ra­lizmu byłoby również bardzo dobre dla Unii.


.

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein