Ramadan: Zwol­nienie z blokady dla muzuł­manów we Francji

Foto: MPI

Dla muzuł­manów Ramadan rozpo­czął się we wtorek, 13 kwietnia, a kończy 12 maja. Ramadan, który oznacza częściowe zwol­nienie z blokady dla muzuł­manów we Francji.

Według infor­macji Le Figaro, „dyrekcja depar­ta­mentu Hérault otrzy­mała infor­mację z Minis­terstwa Spraw Wewnę­trz­nych, że „tole­rancja“ zostanie przyznana „wier­zącym“, którzy chcą odpra­wiać modły o 5:30 rano, przed końcem godziny policyjnej.

Tole­rancja dla pierwszej modlitwy porannej, a więc podczas całko­wi­tego zamknięcia, do której następnie dodaje się wieczorem okres jałmużny przyz­na­wanej muzuł­m­anom w niek­tó­rych depar­ta­men­tach (Tarn, Herault i Gironde) z powodu ramadanu.

„W depar­ta­mencie Tarn – czytamy w tym samym arty­kule w Le Figaro – jak donoszą nasi koledzy z lokalnej gazety Le Journal d’Ici, policja została poin­struo­wana przez prefek­turę, by nie karać muzuł­manów znale­zio­nych na ulicach między godziną 7 a 22 i od 5 rano, podczas gdy we Francji obowią­zuje całko­wita godzina poli­cyjna z powodu Covidów“. W wiado­mości e‑mail otrzy­manej przez żandarmów i poli­c­jantów depar­ta­mentu w środę 14 kwietnia, którą widziały lokalne media, zapew­niono, że „prak­ty­ku­jący religię są upoważ­nieni przez prefek­turę do rozda­wania jałmużny (co tłumaczy się jako dost­ar­c­zanie żywności przy­ja­ci­ołom, rodzinie itp.) Instrukcja ta, która została również „potwier­d­zona“ przez Le Pari­sien, obowią­zuje przez cały okres rama­danu, który w tym roku trwa od 13 kwietnia do 12 maja.“

W wiado­mości mailowej podkreś­lono również, według Ouest-France, że „nocne okno odpowiada islams­kiemu przer­waniu postu i może dojść do zgromadzeń na publi­cz­nych ulicach lub w pobliżu meczetów“.

Policja w Gironde również otrzy­mała podobną wiado­mość e‑mail w czwartek, 15 kwietnia, według Mari­anne:

„Kilku lokal­nych przy­wódców muzuł­mańs­kich popro­siło o umoż­li­wienie swoim współ­wyz­nawcom odpra­wiania poran­nych modlitw o 5:30 rano, pół godziny przed zakończe­niem godziny poli­cy­jnej“. Dlatego prefek­tura „przyz­naje tole­rancję […], aby wierni mogli modlić się już o 5:30 rano, pomimo zakończenia godziny poli­cy­jnej o 6:00, bez konie­cz­ności zmiany dekretu“.

Nie precy­zując, poli­c­janci z wydziału Var widzieli też, że wiado­mość mailowa z tego typu instrukcją krążyła już w środę 14 kwietnia, znów według Mari­anny:

„Jeśli chodzi o […] gromadzenie się ludzi po lub przed godziną poli­cyjną, centrala wydała pole­cenie, aby zgodnie z instruk­c­jami minis­te­ri­al­nymi wykazać się umiar­ko­wa­niem, tole­rancją i rozeznaniem“.

Wniosek: podczas gdy kato­likom we Francji nie przyznano zwol­ni­enia z godziny poli­cy­jnej z okazji Wiel­ka­nocy, minister spraw wewnę­trz­nych Gérald Moussa Darmanin przyz­naje muzuł­m­anom zwol­nienie na czas Rama­danu, przy czym instrukcja poli­cyjna polega na nieokreś­l­onym „rozez­naniu“, co przy­puszcz­alnie oznacza „rozpoz­na­wanie twarzy“.

A więc kolejny krok w kierunku „Wiel­kiego Zastą­pienia“, w tym przy­padku zastą­pienia religii katoli­ckiej we Francji i innych byłych krajach chrześci­jańs­kich przez religię muzułmańską…

Źródło: MPI


Kommentieren Sie den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here