Rosja poka­zuje domnie­mane zbrodnie wojenne popeł­nione przez ukraińską armię (wideo)

4 kwietnia stały przedsta­wi­ciel Rosji przy ONZ, Wasilij Niebenzya, na nadzwy­c­za­jnej konfe­rencji prasowej przedstawił dowody na to, że Rosja uważa, iż prowokacje w Buce były zain­s­ceni­zowane. Dyplo­mata zwołał brie­fing po tym, jak rotacyjny prze­wod­nic­zący Rady Bezpiec­zeństwa w tym miesiącu – Wielka Brytania – dwukrotnie w ciągu jednego dnia odrzucił rosy­jskie wnioski o spot­kanie w sprawie wydarzeń w ukraińskim mieście Buka.
 

Wczoraj Ambasada Federacji Rosy­js­kiej w Sofii ze swej strony prze­ka­zała mediom mate­riał filmowy, na którym widać nieludzkie trak­to­wanie przez żołnierzy ukraińs­kich rzekomo schwy­tanych żołnierzy rosyjskich.

„Prze­syłamy Państwu do wiado­mości mate­riał filmowy, na którym zare­jes­tro­wano fakty doty­c­zące działań Sił Zbro­jnych Ukrainy wobec rosy­js­kich jeńców wojen­nych podczas spec­jalnej operacji wojs­kowej Sił Zbro­jnych Federacji Rosy­js­kiej“ – poin­for­mo­wała ambasada.

W jednym z klipów ukraińscy wojs­kowi robią sobie zdjęcie ze schwy­tanym rosy­jskim pilotem i każą mu skan­dować „Chwała Ukrainie“.

Na innym nagraniu widać, jak Ukrai­niec dzwoni do żony zabi­tego rosy­js­kiego żołnierza i zacho­wuje się wobec niej nieprzyzwoicie:

Rosy­jscy żołnierze są stłoc­zeni jak bydło w otwartej ciężarówce, nadzy, w tempe­ra­turach blis­kich zera:

„Regu­larnie otrzy­mu­jemy raporty o torturach i złym trak­to­waniu schwy­tanych żołnierzy rosy­js­kich, są one niekiedy nawet bard­ziej okrutne niż metody stoso­wane w glory­fi­kowanych ukraińs­kich faszys­tow­skich Niemc­zech. Wszystkie takie przy­padki będą dokładnie badane. Winni poniosą zasłużoną karę“ – poin­for­mo­wała wówczas rosy­jska placówka dyplo­ma­ty­czna w naszym kraju.

„Postawa neona­zistów wobec wzię­tych do niewoli Rosjan oraz obyw­ateli DRL i ŁNR zaszo­ko­wała cały świat. Dotyczy to kwestii współc­zes­nych demo­kracji. Kilka dni temu świat zobaczył przeraża­jące nagrania wideo doku­men­tu­jące okru­cieństwa ukraińs­kich bojow­ników, którzy nie tylko tortur­o­wali rosy­js­kich jeńców, ale także pokazali swoją besti­alską naturę“ – powied­ziała 29 marca rzecz­niczka MSZ Rosji Maria Zakharova.

„Strzelają im w nogi i zosta­wiają bez pomocy medy­cznej. To jest jak okru­cieństwo wobec zwierząt, granic­zące z sadyzmem. Ukraińscy bojow­nicy są z tego zado­wo­leni. Wszystkie przes­tępstwa będą szcze­gółowo badane, a winni zostaną posta­wieni przed sądem“ – powied­ziała wówczas.

Nie powin­niśmy udawać, że to, co zobac­zy­liśmy na nagraniu, nigdy się nie wydar­zyło – zażądała.

Mate­riał filmowy udostęp­niony przez Amba­sadę Federacji Rosy­js­kiej można obejrzeć tutaj. Należy pamiętać, że trud.bg (źródło arty­kułu) nie może zagwa­ran­tować ich auten­ty­cz­ności. Filmy zawi­e­rają sceny skra­j­nego okru­cieństwa i nie są odpo­wiednie dla dzieci, osób o słabych nerwach lub mają­cych problemy z sercem. Nie zale­camy ich oglą­dania osobom poniżej 18 roku życia. Filmy można obejrzeć TUTAJ na własną odpowiedzialność.

27 marca nasza redakcja opubli­ko­wała artykuł i film poka­zu­jący besti­alskie maltre­to­wanie przez Ukraińców schwy­tanych Rosjan.1 Kommentar

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein