Rząd bryty­jski publi­kuje szoku­jący raport na temat skutków ubocz­nych szcze­pionki COVID

Foto: principia-scientific.com

Rząd bryty­jski opubli­kował raport wyszc­ze­gól­nia­jący skutki uboczne szcze­pionek Pfizer/BioNTech i Oxford/AstraZeneca, które wystą­piły od momentu rozpo­c­zęcia ich stoso­wania 8 grudnia. Wyniki nie są przy­jemną lekturą.

W spra­woz­daniu zesta­wiono dane wpro­wad­zone za pośred­nictwem systemu MHRA Yellow Card Scheme do dnia 24 stycznia 2021 r. Do tego czasu podano około 5,4 miliona pierws­zych dawek szcze­pionki firmy Pfizer/BioNTech oraz 1,5 miliona dawek szcze­pionki firmy Oxford University/AstraZeneca, a także około 0,5 miliona drugich dawek, głównie szcze­pionki firmy Pfizer/BioNTech.

Ale zgodnie z prze­widy­wa­niami, wraz ze wzrostem liczby poda­wanych szcze­pionek wzrosła liczba działań niepożą­danych: 49 472 zgłos­zonych reakcji na szcze­pionkę firmy Pfizer/BioNTech i 21 032 reakcji na szcze­pionkę firmy Oxford/Astrazeneca. W przy­padku obu szcze­pionek oznacza to, że 1 na 333 osoby doświadcza reakcji niepożą­danej. Wskaźnik ten może być w rzec­zy­wis­tości wyższy, ponieważ niek­tóre przy­padki mogły nie zostać zgłos­zone do systemu „żółtej kartki“.

The Daily Expose spojrzał na raporcie rządowym (które można znale­ziono tutaj) i wziął dogłębne spojrzenie na reakcje na szcze­pionkę Pfizer.

Dzięki szcze­pionce firmy Pfizer, która wykor­zys­tuje tech­no­logię MRNA do instruo­wania ludzkich komórek, aby „wyko­ny­wały okreś­lone zadanie“, 5 osób jest obecnie niewi­do­mych, a u kole­jnych 31 wzrok został zabur­zony. Do tej pory odno­to­wano 634 przy­padki zachorowań na choroby oczu.

Tabela z raportu rządowego

Dzięki ekspe­ry­men­talnej szcze­pionce firmy Pfizer doszło również do 21 wypadków mózgowo-naczy­nio­wych. Wypadek naczy­niowo-mózgowy (udar) to nagła śmierć niek­tó­rych komórek mózgo­wych z powodu braku tlenu, gdy przepływ krwi do mózgu jest zabur­zony z powodu zablo­ko­wania lub pęknięcia tętnicy doch­od­zącej do mózgu.


Infor­mow­a­liśmy już 4 grudnia, jak bryty­jski rząd przyznał, że nie wie, czy szcze­pionka Pfizera ma jaki­kol­wiek wpływ na płod­ność, co nie prze­ko­nało nikogo, kto ma nadzieję na posia­danie dzieci, aby się zaszc­zepić. Ale to przyz­nanie się zawi­erało uwagi na temat ciąży, które brzmiały następująco:

„Ciąża“
Brak danych lub istnieją ogra­nic­zone dane doty­c­zące stoso­wania szcze­pionki COVID-19 mRNA BNT162b2.
Badania toksy­cz­ności repro­duk­cy­jnej na zwier­zętach nie zostały zakońc­zone. COVID-19 mRNA szcze­pionka BNT162b2 nie jest zale­cana w okresie ciąży.
U kobiet w wieku rozrodczym przed szcze­pie­niem należy wykluczyć ciążę. Ponadto kobietom w wieku rozrodczym należy doradzić, aby unikały ciężaru przez co najm­niej 2 miesiące po podaniu drugiej dawki..

Dlac­zego więc w ramach analizy szcze­pionek firmy Pfizer stwier­d­zono 4 spon­ta­niczne poro­nienia spowo­do­wane otrzy­ma­niem dawki szcze­pionki firmy Pfizer? Zgodnie z zale­ce­niami rządu każdy, kto jest w ciąży lub chce zajść w ciążę w ciągu najb­liżs­zych dwóch miesięcy, powi­nien unikać szcze­pionki Pfizer, dlac­zego więc kobiety w ciąży otrzy­mują ją? Nie usły­szysz nic o tym w mediach głów­nego nurtu.
Nies­tety, odno­to­wano również 2 przy­padki samoist­nych poro­nień po podaniu szcze­pionki Oxford / Astrazeneca.


Potem natknę­liśmy się na jeszcze bard­ziej szoku­jącą staty­stykę. Do programu „Żółta kartka“ wpłynęło 59 zgło­szeń o zgonach i 7 zgło­szeń o nagłych zgonach spowo­do­wanych szcze­pionką firmy Pfizer. To 7 osób, które zmarły zaraz po szczepieniu.


Ale całko­wita liczba zgło­szeń „Fatal Outcome“ spowo­do­wanych szcze­pionką Pfizer, czyli „zgonów“, wynosi już 107 od 24 stycznia. Tak więc 5 osób jest teraz niewi­do­mych, 21 doznało udaru mózgu, 4 poro­niły, mimo że rząd drobnym drukiem infor­muje, że kobiety w ciąży powinny unikać tej „szcze­pionki“, a 107 nies­tety zmarło, a wszystko to w wyniku ekspe­ry­men­talnej, zatwier­d­zonej w nagłych wypad­kach szcze­pionki, za którą produ­cenci nie ponoszą abso­lutnie żadnej odpo­wied­zi­al­ności, jeśli chodzi o pocią­ganie do odpo­wied­zi­al­ności lub niwe­lo­wanie skutków ubocznych.


Możemy również poin­for­mować, że do dnia 24 stycznia 2021 r. do Programu Żółtych Kart wpłynęło 69 zgło­szeń o porażeniu Bella (paraliż twarzy) spowo­do­wanym szcze­pionką firmy Pfizer/BioNTech. Porażenie Bella jest stanem, który powo­duje osła­bienie lub paraliż mięśni po jednej stronie twarzy. Jest to najc­zęstsza przy­c­zyna porażenia twarzy.

Rząd, oczy­wiście, próbował wyjaśnić wszystkie te straszne skutki uboczne szcze­pionek Covid. W spra­woz­daniu stwierdzono:

Wysoki odsetek osób zaszc­ze­pionych w dotych­cza­sowej kampanii szcze­pień to osoby w bardzo podes­złym wieku, a wiele z nich miało również wcześ­niej istnie­jące schor­zenia. Starszy wiek i współist­nie­jące choroby przew­lekłe zwięks­zają praw­do­podo­bieństwo wystą­pienia przy­pad­ko­wych zdarzeń niepożą­danych, zwłaszcza biorąc pod uwagę miliony osób, które zostały zaszc­ze­pione. Dlatego ważne jest, abyśmy uważnie prze­glą­dali te donie­si­enia, aby odróżnić możliwe zdarzenia niepożą­dane od chorób, które wystą­piłyby również nieza­leżnie od szcze­pienia..

To, drodzy czytel­nicy, jest wypo­wiedź „hipo­kryty“. Dzie­siątki tysięcy ludzi zmarło na choroby podsta­wowe w ciągu 28 dni od pozy­tyw­nego wyniku testu na obec­ność SARS-CoV‑2, a mimo to ich zgony zostały oznac­zone jako „zdecy­do­wanie kowi­dalne“ i włąc­zone do staty­styk zgonów kowi­dal­nych (nie wier­zysz? Następnie sprawdź szcze­gółową analizę danych ONS i NHS). Ale oczy­wiście tę metodę liczenia zgonów musimy stosować tylko w odnie­si­eniu do Covida. Ponieważ jeśli chodzi o szcze­pionkę, mówi się nam, że praw­do­pod­obnie zmarli oni z powodu swoich „chorób podsta­wo­wych“, co oznacza, że powin­niśmy trak­tować wszystkie donie­si­enia o zgonach z „przym­ruże­niem oka“.

Problem w tym, że ta metoda kalku­lacji dopro­wad­ziła do tego, że Bryty­jc­zycy żyją pod dykta­torską tyranią od prawie roku.

Są to tylko natychmi­as­towe skutki uboczne szcze­pionek Covid, i tylko te, które zostały zgłos­zone. Nie chcemy nawet myśleć o tym, jakie inne nega­tywne skutki będziemy obser­wować w dłuższej perspektywie.…

Źródło: Principia Scien­tific

* * *

Do naszych czytel­ników z Polski

Zapras­zamy również na naszą polsko­ję­zy­czną stronę na Facebooku:
www.facebook.com/nasza.europasrodkowa
Będzie nam miło, jeśli polu­bisz nasze wpisy i zosta­niesz naszym stałym użyt­kow­ni­kiem (naciśnij przy­cisk „Śledź“/„Follow“).


Kommentieren Sie den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here