Salvini w Buda­pes­zcie: powstaje nowy sojusz konser­wa­tywnych partii europejskich

Lider włoskiej Legii Matteo Salvini spotkał się w Budapeszcie z premierami Polski i Węgier, Mateuszem Morawieckim i Viktorem Orbánem, by rozmawiać o nowym sojuszu partii burżuazyjnych dla Europy - Fot. Biuro Prasowe Premiera/ Vivien Cher Benko

Rainer Acker­mann

Chrześci­jańscy Demo­kraci mają otrzymać głos, repre­zen­tację i znaczenie w Europie. Premierzy Orbán i Mora­wi­ecki oraz lider Legii Salvini poro­zu­mieli się w tej sprawie w czwartek w Budapeszcie.

Trój­s­t­ronne spot­kanie w Buda­pes­zcie doty­c­zyło koor­dy­nacji stano­wisk Fideszu, PiS i Legii.

Orbán: poro­zu­mienie we wszyst­kich kwestiach

„Wyjaś­ni­liśmy najważ­nie­jsze kwestie z punktu widzenia naszych narodów. Nie ma ani jednej kwestii, co do której nie mogli­byśmy znaleźć poro­zu­mi­enia“ – powied­ział gospo­darz Viktor Orbán na międ­zy­na­r­odowej konfe­rencji prasowej po trój­s­t­ronnym spot­kaniu, które odbyło się w klasz­torze Karme­litów na Zamku.

Te trzy partie chcą aktywnie uczest­niczyć w debacie na temat przy­szłości Europy. Program zostanie opra­co­wany w najb­liżs­zych tygod­niach. Debata progra­mowa powinna służyć zapoz­naniu Europy z wartościami nowego ugrupowania.

Jasne warunki

Konfe­rencja prasowa pier­wotnie miała rozpo­cząć się o 16:30, ale została opóź­niona o prawie trzy godziny. Już w środę wieczorem Orbán powied­ział w wywiadzie dla węgier­skiej tele­wizji państ­wowej M1, że zakończenie współ­pracy między EPP i Fideszem zapew­niło jasne warunki.

Wezwał do wyło­ni­enia się nowej konser­wa­tywnej siły, mówiąc, że istnieje „wiele dzie­siątek milionów, a nawet setek milionów Euro­pe­jc­zyków, którzy popierają trady­cyjny model rodziny i odrzu­cają społec­zeństwo wielokulturowe“.

Ten artykuł ukazał się po raz pierwszy w BUDAPESTER ZEITUNG, naszym part­nerze w EUROPEAN MEDIA COOPERATION.


Kommentieren Sie den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here