Silvana Heißen­berg: „Teraz twoja kolej na krymi­na­listkę!” – gorące wieści z Berlina

Silvana Heißenberg: „Teraz twoja kolej na kryminalistkę!” – gorące wieści z Berlina

W Niemc­zech wres­zcie coś się dzieje. Wres­zcie można znów być dumnym z niemieckiej ludności, ponieważ dziś setki tysięcy ludzi (niek­tórzy mówią o 1,3 miliona) w Berlinie demons­trują swoją twarz prze­ciwko temu hanie­b­nemu, nieludzkiemu, kłam­li­wemu, lewi­cowo-zielo­nemu, socja­lis­ty­cz­nemu… syste­mowi RFN!

Dzięki Corona klamstwó zapła­ci­liście profes­jo­nalnym przes­tępcom, którzy w końcu przeszli na arenę i po raz ostatni podeptali nasze wolności i PODSTAWOWE PRAWA.

Niemcy dosta­tecznie długo patrzyli bezc­zynnie, ale teraz zabawa się skońc­zyła! Wasze zdepra­wo­wane, obrzyd­liwe i niezwykle niebez­pie­czne kłamstwa już minęły! Wasza socja­lis­ty­czna dykta­tura się skońc­zyła! Ten dzień przejdzie do historii. Nigdy więcej nieludzcy, wysoce zdrad­zieccy lewi­cowo-zieloni socja­liści nie dojdą do władzy.

Ludzie dosta­tecznie długo patrzyli na wasze umyślne zbrodnie, na waszą umyślną zdradę i znosili je zbyt długo. Wy okropni lewi­cowi przes­tępcy poli­ty­czni, opła­cani zawo­dowo kłamcy skorum­powanych lewi­cowo-ziel­onych mediów i sądow­nictwa, jesteście teraz zkończeni!

NIKT nie uniknie karze!

Każdy, kto odważy się rozpalić swój talent aktorski: „Nie wied­ziałem tego wszyst­kiego… Zawsze byłem temu prze­ciwny, ale byłem zmus­zony kłamać i szan­tażować, mam rodzinę… Nigdy nie chciałem w tym uczestniczyć”. 

Zapomnij o tym, nie ma wymówek ani prze­baczenia. Każdy, kto jest współ­winny tych zbrodni, zostanie tym razem spra­wi­ed­liwie ukarany. Więks­zość przes­tępców i morderców uciekła w 45 i 89 roku, ale nie tym razem, przy­sięgam! Żadnemu „Stasisau (świnia STASI)“, bez względu na to, jak mały infor­mator, który zdradził swój lud, nie ujdzie na sucho. WSZYSTKIE osoby odpo­wied­zi­alne, klienci, know-how, wspól­nicy, posia­dacze strze­mion, pomoc­nicy, … otrzy­mają spra­wi­ed­liwą karę, WSZYSTKO!

Czas obrzyd­li­wych Ziel­onych, nien­a­wid­zą­cych Niemiec, pedo­filów, rady­kalnej lewicy i socja­lis­ty­cz­nych prawd­zi­wych nazistów dobiegł końca. Ludzie żartowali, zubożali, znie­wa­lali, ucis­kali … wyst­ar­c­za­jąco długo, teraz jest zmiana w szybie!

Jesteśmy ludźmi. Razem jesteśmy silni. Cała moc poch­odzi od ludzi !!!

Szcz­erze mówiąc, w ciągu ostat­nich kilku miesięcy wiązałam Niemcy z wielką nadzieją. Nigdy bym nie pomyślała, że jest tak wielu ludzi, którzy są tak nieopi­sanie tchórz­liwi, słabi, obojętni, niesa­mo­wicie naiwni i chro­nicznie głupi. Nie mogłam zrozu­mieć, jak wielu ludzi daje sie nadal nabierać przez płat­nych przes­tępców poli­ty­cz­nych i płatne media, ponieważ rządzą nami najbard­ziej niebez­pie­czni i nieucz­ciwi poli­ty­czni przes­tępcy, którym kiedy­kol­wiek pozwo­lono „rządzić” w tym kraju. Działają atylko prze­ciwko dobro­bytowi niemieckiemu, ale nigdy nie było tak oczy­wiste, jak to dzieje się to od końca 2015 roku, za sprawą nien­a­wist­nego, socja­lis­ty­cz­nego i dykta­tor­skiego reżimu Merkel.

Naprawdę zastana­wiałam się, za co wziąłem te wszystkie represje na siebie, poświęciłam swoją karierę, kiedy więks­zość tych ludzi jest tak pato­lo­gicznie głupia i nadal wierzy w codzi­enne donie­si­enia o kłamst­wach nadawców płat­nego reżimu. Żaden stworzony wirus nie może być tak niebez­pie­czny, jak obecni przes­tępcy poli­ty­czni i głupota ludzi. 

Na szczęście węzeł w głowach ludzi w końcu pękł i skońc­zyło się ohydnie tchórz­liwe chowanie się za innymi. Poko­jowe i starsze osoby które uczest­nic­zyły w poko­jo­wych demons­trac­jach były trak­to­wane jak bydło i odsu­wane z demons­tracji przez funk­c­jo­na­ri­uszy policji niczym przes­tępcy. Emeryci zostali wypędzeni z publi­cz­nych ławek w parku, ponieważ rzekomo stano­wili zagrożenie dla bezpie­c­zeństwa publi­cz­nego. Nie da się już tego wyrazić słowami.

Już jak roboty biegali ludzie z klap­kami wirusa na twarzach, nawet na świeżym powie­trzu i w samoch­odzie! To jest po prostu chore. W skle­pach spożyw­c­zych noszę tylko maskę z napisem: MASKA NIEWOLNIKA!!! Korona kłamstwo!!! pokazane, ponieważ każdy musi aktywnie się bronić! 

Ci poli­tycy gangs­terzy robią inte­resy ze strachem. 

Setki znanych lekarzy i prawd­zi­wych wiru­so­logów wyjaś­niło, że Corona to insce­ni­zowane kłamstwo. Wszystko jest insce­ni­zowanym kłamstwem, aby zarobić biliony więcej na świa­to­wych szcze­pie­niach, które zmie­niają ludzkie DNA. Ta szcze­pionka tworzy prawd­zi­wego wirusa Convid. W przy­padku tego szcze­pienia każda osoba powinna mieć również wszc­ze­piony chip, który można moni­to­rować w KAŻDYM CZASIE. 

Nie bez powodu Bill Gates nazywa się „Kill Bill”. W wywiadzie powied­ział bez ogródek, że chce dras­ty­cznie zredu­kować świa­tową popu­lację. Oczy­wiście nie chciał, aby zaszc­ze­piono własne dzieci. Jeśli to nie daje żadnego powodu do myślenia, niech ten śmier­telny zastrzyk rzec­zy­wiście zadziała.

Kommentieren Sie den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here