Stulecie woju­jącego islamu i wielki kryzys Zachodu

Gregor Preac · Foto: Demokracija

Autor: Gregor Preac

Chao­ty­czne wyco­fanie się z Afga­ni­stanu poka­zało fana­ty­cz­nemu isla­mowi, terro­ryz­mowi, mafii, przes­tęp­c­zości, Chinom, Rosji i Iranowi słabość, niekom­pe­tencję, upadek, biuro­kra­ty­zację, niee­fek­tyw­ność, impo­tencję i deka­dencję Zachodu. I to ich ośmieli!

Apro­bata dla Bidena spadła do zaledwie 43% we wrześniu, pomimo fana­ty­cznej propa­gandy i cenzury w więks­zości amery­kańs­kich mediów (społecz­nościo­wych). Rządowi USA zależy teraz głównie na przedsta­wi­eniu Afga­ni­stanu jako porażki, jeśli nie zwycięstwa.

Jednak wyco­fanie się Amery­kanów z Afga­ni­stanu i zwycięstwo fana­ty­cz­nego islamu poka­zuje, że islam jest następcą komu­nizmu w XXI wieku i że XXI wiek będzie walką między demo­kracją (seku­la­ryzmem) a islamem.

Wielki Kryzys Świa­do­mości Zachodu

Ponieważ Zachód nie może uznać islamu za wroga, jest na prze­granej pozycji! Po Iranie, Iraku, Libii, Syrii, Jemenie, Somalii, a teraz Afga­ni­stanie! Zachód zajmuje się terro­ryzmem, zamiast izolować i deka­pi­tować islam, który jest źródłem i wylę­garnią wojny, prze­mocy, terro­ryzmu i igno­rancji. Zachód jest nawet tak ślepy, że pozwala woju­jącemu isla­mowi na mili­o­nowe inwazje na stolice i główne miasta Europy Zachod­niej. Inter­wencje w krajach islams­kich, w Afga­ni­stanie, migracje, poka­zują wielki kryzys świa­do­mości i ideo­logii Zachodu, ułudę połąc­zenia libe­ra­lizmu i socja­lizmu. Ich globa­lizm i inter­nac­jo­na­lizm otwiera granice dla bied­nych i niewyk­sz­tał­c­onych z prze­ważnie islams­kiej UE, podczas gdy Rosja i Chiny myślą o nowych szla­kach hand­lo­wych, nowych (niemi­li­tar­nych) stra­te­giach podboju lub inte­gracji świata, w którym migracja nie jest już konieczna ani przy­datna. Masowa migracja desta­bi­li­zuje zarówno kraje pochod­zenia, jak i kraje docelowe.

Pomimo zamknięcia baz w Iraku i Afga­ni­stanie, Stany Zjed­no­c­zone nadal posia­dają około 800 baz na świecie, Rosja tylko 18, a Chiny tylko jedną w Dżibuti. Chiny stawiają na odbu­dowę Jedw­ab­nego Szlaku, na Afrykę i na surowce mine­ralne (praw­do­po­d­obnie więks­zość swoich układów z talibami zawrą w sprawie kopalni metali rzad­kich), a Rosja stawia na nowy szlak morski przez Ocean Arkty­czny, który skróciłby podróż z Chin i Japonii do Niemiec o 20 dni w porównaniu z trasą przez Kanał Sueski. Podczas gdy Chiny są zajęte wzrostem gospodar­czym, Niemcy, Wielka Brytania i USA są zajęte ewaku­acją z Afga­ni­stanu. Kiedy tali­bowie po raz pierwszy zajęli Afga­ni­stan w 1996 roku, w kraju tym prze­by­wały 4 miliony ucho­dźców. Teraz ocze­kuje się pół miliona, przy­najm­niej na razie. Według Orga­ni­zacji Narodów Zjed­no­c­z­onych połowa ludności Afga­ni­stanu potrze­buje natych­mi­as­towej pomocy, a jedna trzecia ludności praw­do­po­d­obnie już cierpi z powodu głodu. Banki są zamknięte, podobnie jak sklepy.

Grecja ukońc­zyła budowę 40 km muru i ogrod­zenia z drutu kolc­z­a­stego prze­ciwko Turcji, Polska zain­s­ta­lowała drut kolc­z­asty na granicy z Biało­rusią po Litwie i ogło­siła stan wyjątkowy.

Niemcy prze­trans­por­to­wały drogą powie­trzną z Afga­ni­stanu do Uzbe­ki­stanu około 4 500 osób, w tym około 4 000 Afgańc­zyków. Merkel nie poddaje się, mimo że wybory federalne odbędą się 26 września, a jej koalicja CDU/CSU ma najgorszy wynik w historii – zaledwie 22%, ale twierdzi, że przyjmie kolejne 40 tysięcy osób. Ale już ponad 20 skazanych przes­tępców zostało odkry­tych wśród ucho­dźców, w tym Afgańczyk, który został depor­to­wany z Niemiec w 2019 roku po rzekomym odbyciu częściowej kary ośmiu i pół roku za gwałt na nielet­niej córce. Niedawno w Niemc­zech miał miejsce pierwszy atak po ewaku­acji, kiedy to Afgańczyk zadźgał nożem dwie osoby.

Kiedy islam pokonuje Zachód, nie pokonuje Chińc­zyków. Chińc­zycy użyli własnej broni do zniszc­zenia innych religii, kultur i języków: migracji (Chińc­zyków) do Xinjiang lub Ujgurii, co dopro­wad­ziło do zniknięcia Ujgurów, ale także śred­nio­wiecz­nego islamu, fana­tyzmu reli­gi­j­nego i terro­ryzmu. Trzeba rozpoznać, znać i szanować wroga, ale Zachód walczy z duchami i samym sobą i prze­grywa. Będziemy musieli zdecy­dować, czy zakazać, zlik­wi­dować lub herme­ty­cznie zamknąć śred­nio­wieczny islam, aby mógł on przejść do czegoś bard­ziej cywi­lizowa­nego, czy też UE z biegiem lat sama stanie się islamem i rozpo­cznie nowe śred­nio­wiecze, ponieważ niczego nie nauc­zyła się z upadku Zachod­niego Cesarstwa Rzyms­kiego, a później Bizancjum!

Ten komen­tarz ukazał się po raz pierwszy na stronie NOVA24.TV.SI / DEMOKRACIJA, naszego part­nera w EUROPEAN MEDIA COOPERATION.


Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein