Szekler-Natio­nalrat: Wir werden bis zum 7. Mai weiterhin Unter­schriften sammeln

Balázs Izsák, Vorsitzender des Szekler Nationalrats (Fotoquelle: erdely.ma)

Am 7. Februar 2021 endete die dritte Phase der Samm­lung euro­päi­scher Unter­schriften für natio­nale Regionen. Nach einer Million unter­stüt­zender Unter­schriften sind nun endlich die siebte und sogar die achte und neunte untere Schwelle erreicht, nachdem Spanien, Slowe­nien und Lett­land dies getan haben. Damit wurde die vom Szekler-Natio­nalrat und seinen euro­päi­schen Part­nern ins Leben geru­fene Initia­tive zur einzigen erfolg­rei­chen zivilen Initia­tive während der Coronavirus-Pandemie.

Erfolg bringt uns Verpflich­tungen mit sich. Dabei stehen wir vor drei Herausforderungen.

Das erste ist, dass wir ab dem 8. Februar weiterhin Unter­schriften sammeln werden. Wie immer in seiner Geschichte folgt der Szekler-Natio­nalrat nach wie vor dem Grund­satz, dass alle recht­li­chen Mittel zur Durch­set­zung unga­ri­scher Inter­essen einge­setzt werden müssen. Basie­rend auf den rele­vanten Regeln können wir sagen, dass die Unter­schrif­ten­samm­lung einer Initia­tive nicht endet, wenn die Erfolgs­kri­te­rien erfüllt sind, sondern wenn die Zeit für die Unter­schrif­ten­samm­lung abläuft. Dies wären natür­lich zwölf Monate, aber die Coro­na­virus-Epidemie brachte mehrere Verlän­ge­rungen mit sich. Weitere Verlän­ge­rungen sind alle drei Monate fällig, solange die Antiepi­de­mie­maß­nahmen der Mitglied­staaten das Sammeln von Unter­schriften verhin­dern. Da in den meisten EU-Mitglied­staaten noch Beschrän­kungen bestehen, wird erwartet, dass wir bis zum 7. Mai 2021 weiterhin Unter­schriften sammeln. Dies ist die vierte und letzte Stufe der Unter­schrif­ten­samm­lung. Dies ist eine Gele­gen­heit, mit der wir leben müssen und mit der wir leben wollen. Wir brau­chen auch unter­stüt­zen­dere Unter­schriften in Ländern, in denen wir die untere Schwelle nur um einige Prozent über­schritten haben, aber wir müssen auch daran arbeiten, mehr natio­nale Regionen in die Bewe­gung einzu­be­ziehen. Das Motto lautet also: „Wir werden Europa bis zum 7. Mai für das Szekler­land bewegen!“

Das zweite Thema ist der Zeit­plan für die Über­prü­fung der Unter­schriften, die Vorlage einer erfolg­rei­chen Initia­tive bei der Kommis­sion und die Ausübung unseres Rechts, der Kommis­sion unsere Ziele ausführ­lich zu erläu­tern und sie dem Euro­päi­schen Parla­ment in einer öffent­li­chen Anhö­rung vorzulegen.

Schließ­lich ist das dritte und viel­leicht wich­tigste Thema für den Erfolg der natio­nalen regio­nalen Inter­es­sen­ver­tre­tung, wie wir unsere Bezie­hungen zu anderen natio­nalen Gemein­schaften nutzen, die Samm­lung von Unter­schriften zu einer euro­pa­weiten Bewe­gung entwi­ckeln und die Grund­lagen für die Insti­tu­tio­na­li­sie­rung einer Verei­ni­gung von euro­päi­schen natio­nalen Regionen schaffen zu können. Dies bedeutet eine längere und schwie­ri­gere Aufgabe, aber die Erfah­rung der Zusam­men­ar­beit bei der Samm­lung von Unter­schriften wird uns helfen. Die Zusam­men­ar­beit und der Austausch von Erfolgen bringen Regionen näher zusammen, bieten Gele­gen­heit zum Lernen, und dies stärkt den Zusam­men­halt immer stärker.

Unsere Aufgabe wird es sein, die Pläne mit den neuen Part­nern und Verbün­deten zu koor­di­nieren, um die für gemein­same Ziele erfor­der­li­chen Mittel zu finden, die die Initia­tive letzt­end­lich nicht nur erfolg­reich, sondern auch für die Insti­tu­tionen der Euro­päi­schen Union wirksam zu machen. Die unter­schied­li­chen Situa­tionen in den verschie­denen natio­nalen Regionen machen diese Aufgabe komplex, aber wir sind über­zeugt, dass wir dieses Hindernis eben­falls über­winden werden. Wir sind bereit, die Behörden aller Staaten oder inter­na­tio­nalen Foren der Euro­päi­schen Union ausführ­lich über unsere Pläne und weitere Schritte zu infor­mieren, um allen klar zu machen, welche Ziele wir verfolgen. Wir möchten klar­stellen, dass die Bürger­initia­tive des Szekler-Natio­nal­rates den Inter­essen der natio­nalen Regionen, der Mitglied­staaten und der Euro­päi­schen Union glei­cher­maßen dient.

Balázs Izsák
Präsi­dent des Szekler-Nationalrats

Marosvásárhely/Târgu Mureş/Neumarkt am Mieresch, 8. Februar 2021


(Origi­nal­text in unga­ri­scher Sprache:)

Május 7‑ig foly­tatjuk az aláírásgyűjtést

2021. február 7‑én véget ért a nemzeti régiókért indí­tott európai aláí­rás­gyűjtés harmadik szakasza. Az egymillió támo­gató aláírás telje­sí­tése után most végre meglett a hetedik, sőt, a nyol­cadik és kilen­cedik tagállami alsó küszöb is, miután Span­yo­lor­szág, Szlo­vénia és Lettor­szág is telje­sí­tette ezt. Ezzel a Székely Nemzeti Tanács és európai part­nerei által indí­tott kezde­mé­ny­ezés lett az egyetlen sikeres polgári kezde­mé­ny­ezés a koro­na­vírus világ­jár­vány idején.
A siker köte­lezett­sé­geket ró ránk. Ezen belül három kihí­vásra kell felelnünk.
Az első, hogy február nyol­ca­di­kától foly­tatjuk az aláí­rás­gyűj­tést. Ahogy törté­nete során mindig, a Székely Nemzeti Tanács most is azt az alapelvet követi, hogy minden jogs­zerű eszközt igénybe kell venni a magyar érdekek érvé­nyre jutta­tá­sára. A vonat­kozó szabá­lyok alapján elmond­hatjuk, hogy egy kezde­mé­ny­ezés aláí­rás­gyűj­tése nem akkor ér véget, amikor a sikeres­ségi krité­ri­umok telje­sülnek, hanem amikor az aláí­rás­gyűj­tésre adott idő lejár. Ez termés­zetes körül­mé­nyek között tizenkét hónap lenne, azonban a koro­na­vírus-járvány magával hozta a hatá­ridő többs­zöri meghoss­zab­bí­tását. Az újabb hoss­zab­bí­tások három havonta esedé­k­esek mind­addig, amíg a tagállami járvá­nyellenes intézke­dések akadá­ly­ozzák az aláí­rás­gyűj­tést. Így – mivel a legtöbb uniós tagáll­amban még fennállnak a korlá­to­zások – várha­tólag 2021. május 7‑éig foly­tat­hatjuk az aláí­rás­gyűj­tést. Ez lesz az aláí­rás­gyűjtés negy­edik és egyben utolsó szakasza. Ez egy olyan lehe­tőség, amel­lyel élnünk kell, és amel­lyel élni is akarunk. Újabb támo­gató aláí­rás­okat kell szerez­nünk azokban az orszá­gokban is, ahol csak néhány száz­a­lékkal léptük túl az alsó küszöböt, de dolgoznunk kell azon is, hogy újabb nemzeti régiókat kapc­sol­junk be a mozga­lomba. A jelszó tehát: „május hete­di­kéig Széke­lyföl­dért megmozgatjuk Európát!”
A második kérdés, milyen ütem­terv szerint hite­le­sít­tetjük az aláí­rás­okat, nyújtjuk be a sikeres kezde­mé­ny­e­zést a Bizottsá­gnak, és élünk azzal a jogunkkal, hogy célki­tű­zés­einket részle­tesen elma­gyarázzuk a Bizottsá­gnak, és nyil­vános meghall­gatás kere­tében mutassuk be az Európai Parlamentnek is.
Végül a harmadik, és a nemzeti régiós érdek­védelem sikere szem­pontjából talán legfon­to­sabb kérdés, hogyan használjuk fel más nemzeti közös­sé­gekkel kial­akí­tott kapc­so­la­tainkat, hogyan fejles­z­tjük az aláí­rás­gyűj­tést össze­urópai mozga­lommá, és hogyan alapozzuk meg az európai nemzeti régiók szövet­sé­gének intézmé­nye­sí­tését. Ez jelenti a hoss­zabb és nehe­zebb fela­d­atot, azonban segít­sé­günkre lesz az aláí­rás­gyűjtés során együt­tesen végzett munka tapasz­talata. A közös munka és a közös siker köze­líti a régiókat egymáshoz, alkalmat ad a tanu­lásra, és ez erősebbé, szilárd­abbá teszi az összetartást.
Fela­da­tunk lesz az új part­nerekkel, szövet­sé­ge­sekkel egyez­tetni a terveket, megtalálni a közös célokhoz szükséges eszköz­öket, amelyek végül az Európai Unió intézmé­nyei előtt nemcsak sikeressé, de ered­mé­nyessé is teszik a kezde­mé­ny­e­zést. A külön­böző nemzeti régiók eltérő hely­zete össze­tetté, bonyo­lulttá teszi ezt a fela­d­atot, de meggyő­ző­dé­sünk, hogy ezt az akadályt is le fogjuk küzdeni. Készek vagyunk részle­tesen tájé­koztatni bármely európai uniós állam hatóságát, illetve nemzet­közi fóru­mokat a tervein­kről, további lépé­se­kről, hogy mindenki számára egyértel­művé tegyük, milyen célokat köve­tünk. Vilá­gossá akarjuk tenni azt, hogy a Székely Nemzeti Tanács polgári kezde­mé­ny­e­zése egyformán szol­gálja a nemzeti régiók, a tagáll­amok és az Európai Unió érdekeit.
Izsák Balázs
a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Maros­vá­sá­r­hely, 2021. február 8.


Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein