27. 10. 2020
Start Wydanie polskie „Tak się tworzy fake newsy w Polsce“. Fran­cuski dzien­nikarz demas­kuje „strefy wolne...

„Tak się tworzy fake newsy w Polsce“. Fran­cuski dzien­nikarz demas­kuje „strefy wolne od LGBT“

„Tak się tworzy fake newsy w Polsce“. Francuski dziennikarz demaskuje „strefy wolne od LGBT“
Do zagra­nicz­nych mediów zaczyna docierać prawda na temat działacza LGBT Barta Staszew­skiego, który tworzy w mediach społecz­nościo­wych kłam­liwą kampanię, oczer­nia­jącą Polskę. – Tak powstają Fake newsy w Polsce! – napisał na Twit­terze fran­cuski dzien­nikarz Patrick Edery.

Bart Staszewski prowadzi akcję „Strefy wolne od LGBT w Polsce“ pole­ga­jącą na umies­zczeniu pod nazwą miejs­co­wości tablicy z napisem „Strefa wolna od LGBT“ w kilku języ­kach, następnie zdjęcia z taką – bezprawnie umies­zc­zoną, a wyglą­da­jącą na urzę­dową – tablicą publi­kuje w swoich mediach społecz­nościo­wych i prowad­zonym przez siebie portalu w języku angie­lskim i polskim lgbtfreezones.pl i strefywolneodlgbt.pl.

W kłamstwa te uwier­zyło wiele zagra­nicz­nych mediów i poli­tyków, którzy powoły­wali się na Staszew­skiego, rzucając oskarżenia pod adresem Polski. Tą kłam­liwą narr­acje przyjął chociażby kandydat na prezy­denta USA z poparcia Demo­kratów Joe Biden.

Swoje trzy grosze w tej sprawie dołożyła także opozycja. Róża Thun prezen­to­wała „strefy wolne od LGBT“ podczas prac Parla­mentu Euro­pe­js­kiego. 

Na szczęście znaj­dują się dzien­nikarze, którzy demas­kują kłamstwa i przed­sta­wiają zachod­niemu społec­zeństwu prawdę na temat rzeko­mych stref.

Tak powstają #Fake newsy w Polsce! Działacz LGBT postawił przy wjeździe do polskich miast fałs­zywe znaki suge­ru­jące, że homo­seksua­liści nie mają tam prawa wstępu i rozpows­zechnił ich zdjęcia za pośred­nictwem ruchów LGBT w mediach, serwi­sach społecz­nościo­wych i wśród wybranych poli­tyków

- napisał w mediach społecz­nościo­wych Patrick Edery, który w przes­złości współ­pra­cował m.in. z „Le Figaro“ oraz agencją prasową AFP.

Tak infor­muje portal www.niezalezna.pl

Kommentieren Sie den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here