Vokativ.hr stał się częścią Euro­pe­js­kiej Sieci Współpracy Medialnej

W czerwcu 2021 r. portal Vokativ.hr dołączył do Euro­pean Media Coope­ra­tion, sieci mediów z całej Europy repre­zen­tu­ją­cych wartości patrio­ty­czne i uczest­nic­zą­cych we wzajemnej wymianie treści medi­a­l­nych. Do sieci należą takie portale inter­netowe, jak niemieck­oję­zy­czny portal Unser Mittel­eu­ropa, hiszpański El Correo de España i fran­cuski Boule­vard Voltaire, ale także wyso­kon­akła­dowe gazety druko­wane, takie jak słoweński Demo­kra­cija i węgier­skiego Magyar Nemzet.
 

W ramach tej współpracy kilka tekstów opubli­ko­wanych w czerwcu i lipcu na portalu Vokativ.hr zostało prze­tłu­mac­z­onych i opubli­ko­wanych w języ­kach obcych, dzięki czemu zyskały one międ­zy­n­a­ro­dowy zasięg. Rozmowa Marko Raiča z Tomis­lavem Sunićem została opubli­ko­wana w niemieckim, Hiszpański i Słoweński. Niemieck­oję­zy­czny portal Unser Mittel­eu­ropa opubli­kował także rozmowę Kreši­mira Džoicia z Jurą Vujić, esej Leo Maricia o archaeo­fu­tu­ryzmie Guil­laume’a Faye oraz wywiad z Álvaro Peñas , ten ostatni również w hiszpańskim.

Poprzez udział w Euro­pe­js­kiej Współpracy Medi­a­lnej, Centrum Kultury „Vokativ“ będzie pracować nad zwiększe­niem widocz­ności chor­wa­ckich autorów i dzied­zictwa kultur­o­wego na poziomie euro­pe­jskim, ale także nad przedsta­wi­e­niem chor­wa­ckim czytel­nikom nowych euro­pe­js­kich praktyk kultur­o­wych i politycznych.

Ten wpis pojawił się po raz pierwszy na stronie VOKATIV.HR, naszego part­nera w EUROPEAN MEDIA COOPERATION.


Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein