Według badań UE, Astra­Ze­neca jest odpo­wiednia tylko dla osób w wieku poniżej 65 lat

Foto: pexels.com

Według niemieckiego rządu, Euro­pe­jska Agencja Leków (EMA) zatwierdza jedynie szcze­pionkę prze­ciwko nowemu typowi koro­na­wirusa (SARS-CoV‑2) opra­co­waną we współ­pracy z Uniwer­sy­tetem Oksfordzkim i firmą farmaceu­ty­czną Astra­Ze­neca, podały w ponied­ziałek wieczorem niemieckie gazety.

Według zgod­nych oświad­czeń Bild i Handels­blatt, Euro­pe­jska Agencja Leków udzieli pozwo­lenia na dopuszczenie do obrotu nowej szcze­pionki z zastrzeże­niem, że nie może być stoso­wana przez osoby powyżej 65 roku życia.

Może to wstrząsnąć kampanią szcze­pień i jeszcze bard­ziej ją spowolnić. Jednym z pierws­zych celów, zgodnie z obawami rządu feder­al­nego, jest ochrona osób starszych.

Poli­tycy zdro­wotni powied­zieli Bildowi o ogra­niczeniu, mówiąc, że serum było testo­wane głównie na młodych ludziach. Według raportu Handels­blatt, problem z Oxford / Astra­Ze­neca szcze­pionki jest to, że jego skutecz­ność jest bardzo niska, na tylko 8% u osób powyżej 65, na podstawie doku­mentów prze­dłoż­onych do procesu zatwierdzania.

Produkt ten, opra­co­wany wspólnie przez bryty­jski uniwer­sytet i bryty­jsko-szwedzką firmę farmaceu­ty­czną, może być trzecią z serii szcze­pionek prze­ciwko SARS-CoV‑2 w UE. Jej główną zaletą jest to, że nie musi być przechow­y­wana w lodówce w bardzo niskiej tempe­ra­turze, co pozwala na rozpo­c­zęcie kole­j­nego etapu kampanii, w którym szcze­pionka będzie mogła być poda­wana również w gabi­netach lekarzy pierws­zego kontaktu.

Niemiecki minister zdrowia Jens Spahn powied­ział na brie­fingu w dniu 22 stycznia, że EMA ma wydać pozwo­lenie na dopuszczenie do obrotu w ostat­nich dniach stycznia. Minister podkreślił, że wpro­wadzenie szcze­pionki Oxford / Astra­Ze­neca dopro­wadzi do „zauważalnej zmiany“, tj. znacznej poprawy podaży szczepionek.

Wkrótce po brie­fingu produ­cent Astra­Ze­neca ogłosił, że z powodu zakłóceń w produkcji dost­arczy do UE w pierwszym kwar­tale o 60 procent mniej leków niż plano­wano (31 milionów dawek).

Po publi­kacji przez niemieckie media, Astra­Ze­neca wydała oświad­czenie, w którym zauważyła, że infor­macje o niskiej skutecz­ności u osób starszych były całko­wicie fałs­zywe i nieuzasadnione.

Źródło: Alfahír.

* * *

Do naszych czytel­ników z Polski

Zapras­zamy również na naszą polsko­ję­zy­czną stronę na Facebooku:
www.facebook.com/nasza.europasrodkowa
Będzie nam miło, jeśli polu­bisz nasze wpisy i zosta­niesz naszym stałym użyt­kow­ni­kiem (naciśnij przy­cisk „Śledź“/„Follow“).


Kommentieren Sie den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here