Węgierski „Dom Muzyki“ – przesłanie dla przyszłości

Przyciągający wzrok dach i szklane ściany architektury zaprojektowanej przez Japończyka Sou Fujimoto - Zdjęcie: Városliget Zrt.

Węgierski „Dom Muzyki“, projekt archi­tek­to­niczny, który zdobył wiele międ­zy­na­r­odo­wych nagród, stał się sztan­dar­owym projektem buda­pes­z­teńs­kiego Ligeta.

Obiekt już teraz uzna­wany jest za jeden z najbard­ziej niezwy­kłych współc­zes­nych budynków na świecie – będzie pełnił funkcję wystawy, miejsca wydarzeń muzy­cz­nych i centrum eduka­cy­j­nego, a jego otwarcie plano­wane jest na koniec 2021 roku.

Nowy ikoniczny budynek w Budapeszcie

Archi­tek­tura „Domu Muzyki“ jest inspi­ro­wana słynnym sece­sy­jnym budyn­kiem Uniwer­sy­tetu Muzy­cz­nego Fran­ciszka Liszta i zawiera szereg rozwiązań projek­t­owych i inży­nie­ry­jnych niespo­ty­kanych dotąd na Węgrzech. Projekt poch­odzi od japońs­kiego archi­tekta Sou Fuji­moto i od razu przy­ciąga uwagę orga­nicznie pofał­do­waną, perfo­ro­waną konstrukcją dachu i ogrom­nymi szklanymi ścia­nami. W dachu prawie nie ma dwóch równ­o­le­głych elementów, nie ma kątów pros­tych, wszystkie powier­z­chnie są przeła­mane prawie setką unikalnie zapro­jek­t­owanych otworów, przez które opla­tają się drzewa gaju. Tak zwane źródła światła dost­ar­c­zają światło do najniżs­zych poziomów, poma­gając oświetlić wnętrze i stworzyć szcze­gólną atmosferę.

Za wyjąt­kowym, charak­te­ry­sty­cznym wyglądem Węgier­skiego Domu Muzyki kryją się rozwią­zania projek­towe, które nigdy wcześ­niej nie były spoty­kane na Węgrzech – fot. Város­liget Zrt.

W ramach projektu Liget konty­nuo­wana będzie również prze­bu­dowa parku: Zgodnie z planami, dawne histo­ryczne wejście do parku, Rondó, zostanie odno­wione, a promenada Város­liget zostanie poszer­zona o nowy odcinek i Muzeum Etno­gra­ficzne. Tej jesieni nowa insty­tucja kultury, Gwiezdna Twierdza w Komárom, zostanie również otwarta dla publi­cz­ności ze spek­ta­ku­larną wystawą, dołąc­zając do projektu Liget.

Źródło: Magyar Nemzet (Niko­letta Elek)

* * *

Do naszych czytel­ników z Polski

Zapras­zamy również na naszą polsko­ję­zy­czną stronę na Facebooku:
www.facebook.com/nasza.europasrodkowa
Będzie nam miło, jeśli polu­bisz nasze wpisy i zosta­niesz naszym stałym użyt­kow­ni­kiem (naciśnij przy­cisk „Śledź“/„Follow“).


Kommentieren Sie den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here