Węgry: Fidesz opuszcza EPP

Viktor Orbán · Foto: Facebook

Ferenc Almássy *

Po latach sporów nadszedł ten czas. Chrześci­jańsko-demo­kra­ty­czny Fidesz premiera Węgier Viktora Orbána, po ponownym ostrzeżeniu o swoich zamiarach, podjął decyzję o opuszczeniu Euro­pe­js­kiej Partii Ludowej (EPP), centro­pra­wi­cowej grupy w Parla­mencie Europejskim.
Epidemia jako katalizator

„Podczas gdy setki i tysiące Euro­pe­jc­zyków prze­by­wają w szpi­talach, a nasi lekarze pracują nad rato­wa­niem życia, my jesteśmy oburzeni, że EPP jest spara­liżo­wana wewnę­trz­nymi proble­mami admi­nis­tra­cy­jnymi i próbuje uciszyć i zablo­kować naszych demo­kra­ty­cznie wybranych euro­posłów“ – czytamy w liście Viktora Orbána do prze­wod­nic­zącego Grupy EPL Manfreda Webera z dnia dzisie­js­zego, 3 marca 2021 roku.

„Zmiany w regu­l­a­minie grupy EPP są wyraźnie wrogie Fides­zowi i naszym wyborcom“ – czytamy w dalszej części listu, nawią­zując do pods­tęp­nych metod stoso­wanych przez aparat EPP w celu obalenia Fideszu.

„Ogra­nic­zanie możli­wości wyko­ny­wania obowiązków przez naszych euro­posłów pozbawia węgier­s­kich wyborców ich demo­kra­ty­cz­nych praw. Jest to niede­mo­kra­ty­czne, niespra­wi­ed­liwe i niedo­puszcz­alne. Dlatego kole­gium rząd­zące Fideszu podjęło decyzję o niezwłocznym opuszczeniu grupy EPP“ – powied­ział w liście konser­wa­tywny premier Viktor Orbán.

„Nasi euro­posłowie będą nadal wystę­pować w imieniu tych, których repre­zen­tują, czyli naszych wyborców, i bronić inte­resów narodu węgier­skiego“ – czytamy w konkluzji listu.
Sensa­cyjny wypad z konsekwencjami

Przez lata Euro­pe­jska Partia Ludowa dryfo­wała w kierunku centrum, a następnie postę­powej lewicy, podczas gdy Fidesz od 2010 roku obser­wuje przes­un­ięcie z centrum na chrześci­jańską prawicę. Te zmiany nie pasują do siebie. Regu­larne ataki na Węgry od czasu kryzysu migra­cy­j­nego w 2015 roku oraz wzmoc­nienie Grupy Wyszehr­adzkiej kosztem Berlina były źródłem wielu powra­ca­ją­cych napięć między coraz bard­ziej postę­pową EPL a euro­posłami Fideszu, którzy trzy­mają się konser­wa­tywnej linii Viktora Orbána.

Po dwóch latach telenoweli pomiędzy organami EPP, które znaj­dują się w rękach postę­powych nurtów, a Fideszem, który repre­zen­tuje prawicę EPP, sprawy dobiegły końca po tym, jak Fidesz zajął fron­talne i bezkom­prom­i­sowe stano­wisko wobec zmian w regu­l­a­minie EPP.

O ile wojna między Fideszem a EPL trwa od lat, to odejście z grupy może mieć wiele konse­kwencji. Po pierwsze, jest to znac­zące osła­bienie dla i tak już kurc­zącej się EPP – stąd wielka niechęć EPP do wyrzu­cenia Fideszu ze swoich szeregów – ponieważ Fidesz umieścił w grupie 13 posłów na obecnych 187 posłów – choć nadal jest to największa grupa w Parla­mencie Euro­pe­jskim (174 posłów na 705 po odjęciu posłów Fideszu).

Decyzja Viktora Orbána o przys­tą­pieniu lub nie do innej grupy nie pozo­stanie bez konse­kwencji. Na przy­kład, gdyby Fidesz dołączył do grupy Euro­pe­js­kich Konser­wa­ty­stów i Refor­ma­torów (ECR), do której należy również polski PiS, grupa ta, często określana jako eurosce­pty­czna, miałaby więcej posłów niż Zieloni (obecnie 73) i tyle samo (75) co grupa Tożsa­mość i Demo­kracja (ID) – do której należy również fran­cuski Rassem­ble­ment National Le Pen. Jeśli nato­miast Fidesz dołąc­zyłby do grupy ID, miałby 88 posłów, czyli zaledwie 9 miejsc za Renew Europe, postę­pową i proeur­o­pe­jską grupą, do której należy rząd­ząca we Francji partia LREM.

Ale oprócz tych rozważań, odejście Fideszu dopro­wadzi również do kole­jnych ataków na węgierski rząd, ponieważ jego byli part­nerzy z EPP nie będą się w przy­szłości powstrzymywać.

Jedynym pewni­kiem jest to, że Viktor Orbán nie odszedł z EPP bez planu.

Ten artykuł ukazał się po raz pierwszy na stronie VISEGRÁD POST, naszego part­nera w EUROPEAN MEDIA COOPERATION.

* * *

Do naszych czytel­ników z Polski

Zapras­zamy również na naszą polsko­ję­zy­czną stronę na Facebooku:
www.facebook.com/nasza.europasrodkowa
Będzie nam miło, jeśli polu­bisz nasze wpisy i zosta­niesz naszym stałym użyt­kow­ni­kiem (naciśnij przy­cisk „Śledź“/„Follow“).


Kommentieren Sie den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here