Węgry wspie­rają Polskę w „bezpre­ce­den­sowym“ ataku UE

Minister sprawiedliwości Judit Varga - Źródło: Facebook

Węgierska minister spra­wi­ed­li­wości zapo­wied­ziała, że jej kraj wykor­zysta wszystkie środki prawne, by inter­we­niować po stronie Polski w sporze z UE

Rząd Węgier wyda rezo­lucję wspie­ra­jącą Polskę, która została zaata­ko­wana przez Komisję Euro­pe­jską w „bezpre­ce­den­sowy sposób“, powied­ziała w środę minister spra­wi­ed­li­wości Judit Varga.

„Swoją wczo­ra­jszą decyzją Komisja Euro­pe­jska przy­puściła brutalny atak na Polskę, inge­rując w bezpre­ce­den­sowy sposób w sądow­nictwo i proces legis­la­cyjny suwe­ren­nego państwa człon­kow­skiego“ – powied­ziała. Proceder ten jest nie tylko oburzający, ale i całko­wicie nie do przy­jęcia“ – napi­sała Varga na swoim profilu na Facebooku.

Varga odnosi się do decyzji Komisji Euro­pe­js­kiej o nałożeniu sankcji finan­so­wych na Polskę w celu zapew­ni­enia zgod­ności z lipcowym wyro­kiem Euro­pe­js­kiego Trybu­nału Spra­wi­ed­li­wości, naka­zu­jącym zakońc­zenie działal­ności Izby Dyscy­pli­narnej Sądu Najwyżs­zego w Polsce.

Polski minister spra­wi­ed­li­wości Zbigniew Ziobro oskarżył UE o „hybry­dową wojnę prawną“ i zwrócił uwagę, że Hiszpania, która ma taki sam system prawny jak Polska, nie ponosi żadnych konse­kwencji ani kar ze strony Unii Europejskiej.

„Problem polega na tym, że mecha­nizm, który stosujemy w Polsce, jest kopią mecha­nizmu, który od lat jest stoso­wany w Hiszpanii. Jest to model, który nie został zakwesti­o­no­wany przez Komisję Euro­pe­jską ani Euro­pe­jski Trybunał Spra­wi­ed­li­wości, mimo że sędziowie, którzy są jego człon­kami, są wybierani zwykłą więks­zością głosów w parla­mencie“ – powied­ział Ziobro. „Nie ma na to innego wytłu­mac­zenia niż hipokryzja i moty­wacja poli­ty­czna, a nie prawo“.

Zarówno Polska, jak i Węgry stoją w obliczu ponow­nego zagrożenia ze strony UE, która wydaje się coraz bard­ziej zmierzać w kier­unku modelu, w którym oba kraje są karane finan­sowo za wdrażanie konser­wa­tywnej poli­tyki w zakresie migracji i kwestii LGBT. Jedno­c­ześnie UE stara się wywierać większą kontrolę nad polskim systemem sądow­niczym i krajobrazem medi­a­lnym na Węgrzech.

Węgry postrz­e­gają polski mandat jako zagrożenie dla procesu demo­kra­ty­cz­nego i próbę kontro­lo­wania przez Bruk­selę insty­tucji państw naro­do­wych w stopniu poważnie zagraża­jącym suwe­ren­ności narodowej.

„Wars­zawa poin­for­mo­wała Komisję w dobrej wierze, że zamierza uchylić obraź­liwy przepis doty­c­zący funk­c­jo­no­wania Rady Dyscy­pli­narnej przy polskim Sądzie Najwyższym zgodnie z letnim orzec­ze­niem Euro­pe­js­kiego Trybu­nału Spra­wi­ed­li­wości, ale już rozpo­c­zęła nakła­danie kary pieniężnej, co jest sprzeczne ze zobo­wią­za­niem Polski.“

Varga napisał, że „tym skan­da­licznym i arogan­ckim krokiem Komisja prze­kro­c­zyła granicę, którą wcześ­niej uważa­liśmy za nie do pomyślenia“.

„Jesteśmy w pełni po stronie Polski i soli­da­ry­zu­jemy się z naszymi polskimi przy­ja­ciółmi, dlatego zbadamy możli­wości repre­zen­to­wania Wars­zawy przez Węgry w procesie przed sądem euro­pe­jskim“ – napi­sała – „W żadnym kraju człon­kow­skim naro­dowy wymiar spra­wi­ed­li­wości nie powi­nien paść ofiarą impe­rium w Bruk­seli! Rząd zdecy­dował na dzisie­jszym posied­zeniu, że stanie w obronie Polski w rezo­lucji potę­pia­jącej nieprzy­z­woite ataki w Brukseli!“

Źródło: Remix News


Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein