WYDANIE POLSKIE

Nemcy: Federalne Biuro Policji Krymi­nalnej (BKA): Drama­ty­czny wzrost przes­tęp­c­zości migrantów

Tylko jeden z niez­lic­z­onych przy­kładów   Syry­jski zbrod­niarz: 245 rozbi­tych szyb samocho­do­wych, napad na 84-letnią kobietę, groźby śmierci, brak zatrzy­mania! Firas A. (31) jest nadal na wolności,… 

Austria: zakaz św. Mikołaja w przedsz­kolu w Salzburgu

Nie ulega wątpli­wości, że Europa została zbudo­wana na funda­mencie judeo­chrześci­jańskim i że wiele mili­onów mieszkańców tego konty­nentu należy do wyznań chrześci­jańs­kich. Powinno być zatem… 

Niele­galny Algier­czyk gwałci 92-letnią kobietę w domu opieki

Potworny atak na seniorkę wkrótce po złożeniu wniosku o azyl.   Nie tylko młode kobiety i dziew­c­zęta zostały w europie przez nieodpo­wied­zi­al­nych ideowo zaśl­e­pionych lewa­ckich (i…

Pisto­rius wzywa, by Niemcy były „gotowe do wojny“ i zmilitaryzowane

Federalny minister obrony Boris Pisto­rius (SPD) wyjaśnia w wywiadzie plano­waną przez Niemcy ścieżkę dalszej mili­ta­ry­zacji. Uzbro­jenie i bezwa­r­un­kowe wsparcie dla Izraela W wywiadzie Federalny Minister Obrony… 

Czy Polska wejdzie w wojnę na Ukrainie? Polski amba­sador w Paryżu…

Znaki wska­zują na burzę. Przy­najm­niej w Polsce, która w związku z kryzysem ukraińskim pozwala sobie na coraz dalsze wpęd­zanie się przez USA w wojnę… 

USA żądają teraz od Kijowa „wyników“ – nie chcą „robić wszystkiego…

Czy USA właśnie traci apetyt na dalsze podsy­canie konfliktu na Ukrainie? WASHINGTON/KIEV – Nagle ci z Ukrainy ocze­kują zwrotu w wojnie z Rosją po szerokich… 

Od neuro­­tyków-winy do neuro­­tyków-strachu: zestrzelony chiński balon szpie­gowski „martwi“ niemieckich polityków

Jak pows­zechnie wiadomo, poja­wi­enie się chińs­kiego „balonu szpie­gow­skiego“ w amery­kańs­kiej przestrzeni powie­trznej od kilku dni wywołuje poruszenie w USA i nagłówki gazet na całym… 

Dlac­zego 3 wojna świa­towa powinna mieć miejsce tu, a nie w…

Histo­ryczne cytaty czoło­wych Amery­kanów: III wojna świa­towa odbędzie się u nas   Odpo­wied­zi­alne osobis­tości są tylko bard­ziej zbul­wer­so­wane „entuz­jazmem wojny“, z jakim zachodni poli­tycy podsy­cają konflikt… 

Euro­poseł mówi wprost: Parla­ment Euro­pe­jski jest ślepy na lewe oko

Zagrożenia ze strony lewi­co­wych ekstre­mistów i isla­mistów są całko­wicie igno­ro­wane   Złud­zenie rozpow­s­zech­niane przez estab­lish­ment poli­ty­czny i medi­alny w Niemc­zech i Austrii, że za każdym krzakiem… 

Trump po przes­zu­kaniu domu: nalot FBI możliwy tylko w zepsu­tych krajach…

„To atak rady­kal­nych lewi­co­wych Demo­kratów, którzy są zdes­pe­ro­wani, by unie­moż­liwić mi ubie­ganie się o prezy­den­turę w 2024 roku“ – powied­ział były prezy­dent. W ponied­ziałek po… 

Maltre­to­wanie psychiczne: Horror i misie zombie dla maluchów

JÖRG WOLLSCHLAGER | Firma wysył­kowa Otto i Amazon oferują (lub ofero­wały) misie zombie dla dzieci. Opis produktu na stronie Amazon (1.6.2022) z dumą stwierdza,… 

Z powodu palenia Koranu: wojna domowa w małym szwedzkim miasteczku –…

– AKTUALIZACJA ‑W międ­zy­c­z­asie ogól­no­kra­jowe masowe zamieszki setek muzu­ł­manów w Szwecji dotarły również do mediów głów­nego nurtu. A to, co nie powinno być, musi… 

USA zwięks­zają import ropy z Rosji i reali­zują własne interesy w…

Wbrew naciskom wywier­anym na euro­pe­js­kich sojuszników, by nie kupo­wali rosy­js­kiej ropy w obliczu trwa­jącego kryzysu ukraińs­kiego, USA zwięks­zyły dostawy ropy z Rosji – powiedział… 

Śmigło­wiec z zagra­nicz­nymi najem­ni­kami zestrzelony nad Mariu­polem – Francja kipi z…

Według ofic­jal­nych infor­macji zamieszc­z­onych na stronie Minis­terstwa Sił Powie­trz­nych Rosji, ostatnia próba ewaku­acji z Mariu­pola stars­zych członków Azowa i zagra­nicz­nych najem­ników nie powi­odła się.… 

Rosja poka­zuje domnie­mane zbrodnie wojenne popeł­nione przez ukraińską armię (wideo)

4 kwietnia stały przedsta­wi­ciel Rosji przy ONZ, Wasilij Niebenzya, na nadzwy­c­za­jnej konfe­rencji prasowej przedstawił dowody na to, że Rosja uważa, iż prowokacje w Buce… 

Polska: George Soros kupuje 40 proc. udziałów w wiodącej firmie medialnej

Grupa inwes­ty­cyjna wspierana przez Geor­ge’a Sorosa sfina­lizowała zakup udziałów w czołowym polskim wydaw­nictwie. To już trzecia transakcja medi­alna w Polsce, w którą zaan­gażo­wany jest… 

Zwycięstwo Djoko­vica w sądzie: gwiazda tenisa może teraz wystąpić w Austra­lian Open

Zwycięstwo Djoko­vica w sądzie: Najlepszy teni­sista świata nie może być pozba­wiony prawa wjazdu do Australii tylko dlatego, że nie miał szcze­pień, orzekł dziś australijski… 

Czy dojdzie do wojny na Ukrainie?

Álvaro Peñas | Anali­zując konflikt, taki jak ten, który rozgrywa się obecnie na wschodzie Ukrainy, zazwy­czaj korzysta się z opinii poli­tyków, dzien­ni­karzy i… 

Fran­cesco Giubilei: „Zada­niem konser­wa­ty­stów jest obrona zaata­ko­wanych stylów życia naszej cywilizacji“.

Fran­cesco Giubilei jest redak­torem „Histo­rica“ i „Giubilei Regnani“, profe­sorem Uniwer­sy­tetu „Gius­tino Fort­u­nato“ w Benevento i prezesem „Tatar­ella Foundation“. 

Álvaro Peñas o konflikcie Ukraina-Rosja: Si quieres la paz, prepá­rate para…

Wyco­fanie się z Afga­ni­stanu, wraz z rozpro­sze­niem sił amery­kańs­kich i porzu­ce­niem dotych­c­z­a­so­wych afgańs­kich „przy­ja­ciół“, zach­wiało wiary­god­nością admi­nis­tracji Joe Bidena i wzbud­ziło najgorsze obawy wielu… 

Spec­jalny amba­sador UE ds. LGBTI prowo­kuje chrześcijan męską Matką Boską

Właśnie w czasie świąt Bożego Narod­zenia społecz­ność LGBTI po raz kolejny prowoka­cy­jnie zabiera głos. W swoim wpisie na Twitt­erze, nowo miano­wany euro­pe­jski „amba­sador LGBTI“… 

Słowenia: Porażka wymiaru spra­wi­ed­li­wości – noto­ryczni międ­zy­n­a­ro­dowi hand­larze narko­tyków wychodzą na…

Upada­jące sądow­nictwo w Słowenii: niesławni międ­zy­n­a­ro­dowi hand­larze narko­tyków uwol­nieni przez Sąd Najwyższy, podczas gdy Parla­ment ponownie odrzuca rezo­lucję PE w sprawie tota­li­ta­ryzmów   Przez Petera Trudena… 

Oddziały inten­sywnej terapii dzie­cięcej są prze­peł­nione: Nie z powodu Covida, ale…

Niemcy – Szpi­tale dzie­cięce biją na alarm, ponieważ niezwykle duża liczba niemowląt z infek­c­jami RSV musi być poddana leczeniu. Niek­tóre kliniki nie mogą czasami… 

Przeraża­jące filmy z Biało­rusi: Tysiące migrantów przy­go­to­wuje atak graniczny na Polskę!

Podczas gdy euro­pe­jscy poli­tycy wciąż odwra­cają uwagę wszyst­kich obyw­ateli za pomocą środków przy­musu Korony, na granicy biało­rusko-polskiej szykuje się scena­riusz gorszy niż w 2015… 

Alain de Benoist: „Żadne wybory, nawet prezy­den­ckie, nie mogą stworzyć warunków…

Popro­si­liśmy Alaina de Benoist o analizę przełomu, jakiego dokonał Eric Zemmour w walce o kandy­da­turę prezy­dencką, ale także o jego praw­do­po­d­obną konfront­ację z Marine… 

Dzisiejsi Węgrzy są godnymi następ­cami boha­terów z 1956 r.

Autor: István Simicskó   Dzisie­jsze święto naro­dowe Węgier zajmuje ważne miejsce w naszym życiu, ponieważ niesie ze sobą tak wiele przesłań, znaczeń i lekcji, które określają… 

Rod Dreher: „Wokiści niszczą miejsca pracy, firmy i reput­ację ludzi, a…

Wywiad prze­pro­wad­zony przez Yanna Valerie (Breizh-info.com): Breizh-info.com: Czy możesz się przedstawić naszym czytel­nikom? Rod Dreher: Jestem 54-letnim amery­kańskim pisarzem z połud­niowej Luiz­jany, który inte­re­suje się religią,… 

Wars­zawa: Zemsta Miasta Feniksa

By Lionel Baland   Mój pociąg ICE prze­jeżdża przez Niemcy z pręd­kością 300 km/h. Przy­jeż­dżam do Berlina. Zmie­niam pociąg i pięć godzin później docieram do Warszawy,… 

Blokady Włoch z północy na południe

Przy­p­o­m­ni­jcie sobie Soli­dar­ność: protesty gdańs­kich robot­ników porto­wych dopro­wad­ziły do upadku komu­nis­ty­cz­nego reżimu w Polsce. Czy historia się powtarza? Reżim Corony bankiera Mario Drag­hiego, neokomu­nis­ty­czna dyktatura… 

Słowenia jest atako­wana przez komisję LIBE

Lewica w Parla­mencie Euro­pe­jskim chce uznać centro­pra­wi­cowe rządy za przes­tępstwo, mówi Milan Zver w wywiadzie dla Magyar Hírlap W Lublanie prze­by­wała dele­gacja Komisji Praw Podstawowych… 

Hrvatski Suverenisti: „Chcemy suwe­ren­nych narodów, które słuchają woli swoich obywateli“

Rozmowa z Marko Mila­no­vićem Litrem, posłem Chor­wa­ckich Suwe­re­nistów (Hrvatski Suverenisti) i prze­wod­nic­zącym Inic­ja­tywy Obywa­tel­skiej na rzecz Refe­rendum w sprawie Euro Chor­w­accy suwe­ren­niści wzięli udział w… 

Wspólna Obrona Euro­pe­jska: Utopia czy nadchod­ząca rzeczywistość?

Autor: Nicola De Felice   „Nie stawiajmy wozu przed koniem“, zdawał się mówić premier Draghi na zakońc­zenie niefor­mal­nego spot­kania, które odbył kilka dni temu w Słowenii… 

Wiedeń: Darmowe szcze­pi­enia i voucher do burdelu w domu publicznym

Wczoraj odbyła się loteria z darm­o­wymi kieł­bas­kami lub szcze­pion­kami. W Wiedniu ci, którzy chcą się zaszc­zepić, mają być teraz zachę­cani do użąd­lenia się za… 

Niemcy: Dlac­zego traktat poko­jowy nie doszedł do skutku

Od 9 listopada 1989 r. do 3 paźd­zier­nika 1990 r.: Po upadku muru szybko rozpo­c­zęły się nego­c­jacje ze zwycięs­kimi mocarst­wami na temat kształtu jedności… 

Prze­wod­nic­zący FPÖ Herbert Kickl w rozmowie z part­ne­rami Euro­pe­js­kiej Współpracy Medialnej

Z inic­ja­tywy Euro­pean Media Coope­ra­tion, federalny lider Austria­ckiej Partii Wolności (FPÖ), Herbert Kickl, odpo­wied­ział na serię pytań zadanych mu przez dzien­ni­karzy euro­pe­js­kich nieza­leżnych mediów.… 

Buda­peszt: Czwar­to­kla­siści „korzystają“ z podno­szenia świa­do­mości na temat osób LGBTQP

W ciągu ostat­nich dwud­ziestu lat różne orga­ni­zacje LGBTQP pota­jemnie wtarg­nęły do szkół, unikając kontroli rządo­wych, i wywarły piętno na obrazie własnej osoby setek, jeżeli… 

Marcin Roma­nowski: „Fala imigracji z 2015 roku była demo­gra­ficznym i kulturowym…

Rozmowa z Marcinem Roma­now­skim, Wice­mi­nis­trem Spra­wi­ed­li­wości RP, w jego gabinecie w Minis­terstwie Spra­wi­ed­li­wości w Wars­zawie. Autor: Álvaro Peñas W czasie kryzysu migra­cy­j­nego spro­wo­ko­wa­nego przez rząd białoruski… 

Polityk mierzy wysoko: premier Słowenii Janez Janša wspina się na najwyższy…

Autor: Sara Kovač (Nova24tv)   „Aby upamiętnić tradycję górników z Trbo­vlje i Zasavje (dolina rzeki Sawy), wspię­liśmy się na najwyższy komin w Europie z okazji wizyty… 

Orbán: Każdy nowy kościół jest bastionem w walce o wolność i…

Węgrzy mogą prze­trwać tylko jako chrześci­janie, a każdy nowy kościół jest bastionem w walce o wolność i wiel­kość narodu – powied­ział w nied­zielę premier… 

Marion Maré­chal: Terro­ryzm inte­lek­tu­alny we Francji

Imigranci mogą stanowić więks­zość w euro­pe­js­kich miastach w ciągu kilkud­zie­sięciu lat Autor: Mariann Őry Marion Maré­chal jest dyrek­torem Fran­cus­kiego Insty­tutu Socjo­logii, Ekonomii i Nauk Poli­ty­cz­nych (ISSEP), a… 

Merkel ugryzła się w palec mimo ostrzeżenia papugi w ptaszarni

MARLOW – Tuż przed wybo­rami federal­nymi Angela Merkel złożyła nies­pod­zie­waną wizytę w swoim dawnym okręgu wybor­czym. „Chciałam jeszcze raz powied­zieć Arri­ve­derci“ – powied­ziała w… 

Stulecie woju­jącego islamu i wielki kryzys Zachodu

Autor: Gregor Preac Chao­ty­czne wyco­fanie się z Afga­ni­stanu poka­zało fana­ty­cz­nemu isla­mowi, terro­ryz­mowi, mafii, przes­tęp­c­zości, Chinom, Rosji i Iranowi słabość, niekom­pe­tencję, upadek, biuro­kra­ty­zację, niee­fek­tyw­ność, impo­tencję i… 

Słowenia, podobnie jak Węgry i kraje V4, musi nalegać na prawo…

Rozmowa z wielo­letnim euro­posłem i liderem Słoweńs­kiej Partii Naro­dowej, Zmagem Jelinčičem Pleme­niti, o zagroże­niach zwią­zanych z masową migracją, mark­sizmie kultur­owym i protestach lewi­co­wych organizacji… 

Viktor Orbán: „To, co robi Bruk­sela, to zdrada“

Viktor Orbán powied­ział w pierwszym dniu jesi­ennej sesji węgier­skiego parla­mentu, że szlak migra­cyjny na Bałka­nach jest znów prze­peł­niony, a orga­ni­zacje pozar­zą­dowe Sorosa nadal wspierają… 

Apel króla węgier­skiego Béli IV do papieża Inno­cen­tego IV o pomoc…

Kopię tego listu Viktor Orbán prze­kazał papieżowi Fran­cisz­kowi podczas ich krót­kiego spot­kania w Buda­peszcie; list może wyjaś­niać, dlac­zego Orbán prosił papieża o uratowanie Węgier… 

Viktor Orbán prosi papieża Fran­ciszka, by nie pozwolił Węgrom zginąć

Papież Fran­ciszek spotkał się z Viktorem Orbánem, który poprosił go, by „nie pozwolił zginąć chrześci­jańskim Węgrom“, nawet jeśli obaj panowie zdecy­do­wanie się nie zgadzają,… 

Judit Varga: „Mamy złą wiado­mość dla wszyst­kich naszych krytyków: nie poddamy…

Autor: Álvaro Peñas   Upadek Afga­ni­stanu wywołał nowy kryzys migra­cyjny. Ale w prze­ci­wieństwie do 2015 roku, nie tylko Węgry czy kraje Grupy Wyszehradzkiej odma­wiają otwarcia swoich… 

Janez Janša: „Nie ma silnej Unii Euro­pe­js­kiej bez silnej Europy Środkowej“.

Janez Janša w swoim prze­mó­wi­eniu z okazji przy­jęcia nagrody Osobo­wość Roku 2020 powied­ział: „Nie ma silnej Unii Euro­pe­js­kiej bez silnej Europy Środ­kowej, a wręcz… 

Węgry wspie­rają Polskę w „bezpre­ce­den­sowym“ ataku UE

Węgierska minister spra­wi­ed­li­wości zapo­wied­ziała, że jej kraj wykor­zysta wszystkie środki prawne, by inter­we­niować po stronie Polski w sporze z UE Rząd Węgier wyda rezo­lucję wspierającą… 

Gdzie są akty­wiści, tam jest też Soros

Autor: Álvaro Peñas   Presja migra­cyjna ze strony Biało­rusi na Łotwę, Litwę i Polskę skło­niła polski parla­ment do ogło­szenia stanu wyjąt­ko­wego w strefie przy­gra­nicznej, zwłaszcza w… 

Afgańskie tsunami migra­cyjne: UE reaguje brakiem koncepcji

Autor: Nicola De Felice   Odzys­kanie władzy przez talibów w Afga­ni­stanie wywoła bezpre­ce­den­sową falę imigracji. Niepo­ko­jące wypo­wiedzi niemieckiego ministra spraw wewnę­trz­nych Horsta Seeho­fera nie pozosta­wiają wątpliwości,… 

Niemieccy libe­rałowie chcą sankcji dla Węgier

Za niecałe trzy tygodnie, 26 września, odbędą się wybory federalne, które – biorąc pod uwagę ostatnie fatalne wyniki CDU, kiero­wanej obecnie przez coraz mniej… 

Duże badanie izra­elskie: osoby zaszc­ze­pione są bard­ziej niebez­pieczne niż osoby wyleczone

W Izraelu, w oparciu o dane zdro­wotne 2,5 miliona osób, skru­pu­latnie rejes­tro­wano i naukowo ocen­iano wystę­po­wanie infekcji kowi­dami u osób zaszc­ze­pionych i wylec­z­onych przez… 

Festiwal Kultury Żydowskiej w Budapeszcie

Na rzekomo „anty­se­mi­ckich“ Węgrzech:. W dniach 22–30 sierpnia w Buda­peszcie odbędzie się Festiwal Kultury Żydowskiej pod hasłem „Pozwól nam żyć na nowo“ w pięciu miejscach… 

Prawnik dr Miha Pogačnik: Bruk­sela nie może narzucać państwom kwot migrantów!

Dzien­ni­karze powinni zapoznać się z tekstami trak­tatów założy­ciel­s­kich UE Autor: Domen Mezeg (Nova24tv) „Państwa człon­kow­skie UE nie są zobo­wią­zane do przy­jęcia kwot migrantów, ani też… 

Judit Varga: „Polska i Węgry opowia­dają się za zdrowym rozsądkiem“

Polska i Węgry opowia­dają się za zdrowym rozsąd­kiem w Unii Euro­pe­js­kiej, a wymiana myśli między młodymi ludźmi z obu narodów przy­c­zynia się do budowania… 

Premier Słowenii Janez Janša: „UE nie otworzy euro­pe­js­kich kory­tarzy migra­cy­jnych dla…

Premier Słowenii Janez Janša ostrzega przed otwar­tymi drzwiami dla Afgańc­zyków ubie­ga­ją­cych się o azyl:   „Jeśli kobiety mogą się orga­ni­zować i walczyć z talibami w niektórych… 

Tymo­teusz Zych: „Nasz uniwer­sytet opiera się na niez­mi­en­nych ideach prawdy, dobra…

Rozmowa z Tymo­teuszem Zychem, doktorem nauk prawnych, wice­pre­zesem Insty­tutu Ordo Iuris i Stowar­zy­szenia Inic­jatyw Pozar­zą­do­wych w Polsce oraz rektorem Colle­gium Inter­ma­rium Autor: Álvaro Peñas Czym jest… 

Węgier­skie czołgi na Słowacji (21.8.1968)

Autor: György Pilhál   Dziś wspo­mi­namy dzień 21 sierpnia 1968 r. Dzień, w którym połąc­zone siły Układu Wars­zaw­skiego, w tym 10-tysięczna dywizja węgierska, wkro­c­zyły na teren… 

Austria: propa­ganda szcze­pień zdemon­to­wana przez lidera FPÖ Kickla w błys­kot­liwym przemówieniu

Prze­wod­nic­zący partii FPÖ Herbert Kickl w swojej typowej dla siebie ostrej reto­ryce poka­zuje zatro­s­kanym obywa­telom, co należy myśleć o nacis­kach na szcze­pi­enia: Miano­wicie, jest…