02. 12. 2020

WYDANIE POLSKIE

Michel Onfray: „Gdybym był chrześci­ja­ninem, powied­ziałbym, że papież Fran­ciszek jest Antychrystem“.

Po powrocie z Górskiego Kara­bachu filozof Michel Onfray udzielił właśnie wywiadu gazecie Les Nouvelles d’Ar­ménie, która pisze dla ormi­ańs­kiej diaspory we Francji. Les Nouvelles d’Arménie:… 

EPL prze­ciwko Polsce, za aborcję

Serious attack by the EU on life, judi­cial inde­pen­dence and reli­gious freedom Poważny atak UE na życie, nieza­wisłość sądow­nictwa i wolność reli­gijną Niesławna bros­zura proabor­cyjna poparta… 

Węgier­skie i polskie weto wobec budżetu UE: wkrótce przełom?

Ferenc Almássy * To ofic­jalne: w ponied­ziałek 16 listopada Węgry i Polska zawe­to­wały budżet UE na lata 2021–2027 i plan naprawy gospod­ar­czej Covid. Dla władz… 

Wyraźne przesłanie z Węgier prze­ciwko zagroże­niom zwią­z­anym z sank­c­jami UE

Po groź­bach ze strony prze­wod­nic­zącej Komisji Euro­pe­js­kiej Ursuli von der Leyen wobec Polski i Węgier oraz po to, by powiązać wypłatę mili­ardów euro pomocy… 

Masakry Foibe i zapom­niany martwy

Alvaro Peñas * W sierpniu ubie­głego roku śmier­telne szczątki 250 osób, w tym 100 nielet­nich w wieku 15–17 lat, zostały odkryte w foibie w Słowenii.… 

Wywiad z admi­rałem Nicola de Felice: „Orga­ni­zacje pozar­zą­dowe nasi­lają przes­tępczy handel…

Álvaro Peñas Nasz kolega z El Correo de España przepro­wadził szcze­gółowy wywiad z włoskim admi­rałem Nicola de Felice *), który zamies­zczamy poniżej w polskim tłumaczeniu. Włochy… 

Inwazja na Wyspy Kana­ry­jskie: Czy rząd hiszpański zgadza się z Sorosem?

Przez Javiera Navascuésa * Stop­niowo, kamienie mozai­kowe łączą się w całość. Podczas swojej kadencji hiszpański premier Sánchez spotykał się z Sorosem znacznie częściej niż z… 

Dr Norbert van Handel: Upadek UE

Gościnny komen­tarz dr Norberta van Handel (Steinerkirchen/Traun) *) Premierzy Węgier, Viktor Orbán i Polski, Mateusz Mora­wi­ecki, opowied­zieli się prze­ciwko przy­jęciu budżetu UE w wyso­kości 2 bilionów… 

Tomasz Łysiak dla Niezalezna.pl: Polak, Węgier – „dwa łobuzy”?

Tomasz Łysiak dla Niezalezna.pl: Polak, Węgier – „dwa łobuzy”?
Od dobrych kilku dni we włos­kiej prasie ukazują się teksty doty­c­zące sytu­acji zwią­zanej z vetem Polski i Węgier. Ponieważ największe tytuły są w rękach… 

Soros nawołuje UE do… prze­ciw­sta­wi­enia się Polsce i Węgrom. Są „zagroże­niem…

Soros nawołuje UE do… przeciwstawienia się Polsce i Węgrom. Są „zagrożeniem dla praworządności“
Unia Euro­pe­jska musi prze­ciw­stawić się Polsce i Węgrom – oświad­czył amery­kański finan­sista węgier­skiego poch­odzenia George Soros na łamach portalu Project Syndi­cate, oceniając, że zawetowanie… 

Francja pełna kazi­rodców. 10 procent obyw­ateli było ich ofiarami

Francja pełna kazirodców. 10 procent obywateli było ich ofiarami
Jeden na dzie­sięciu Fran­cuzów twierdzi, że był ofiarą kazi­rodztwa – wynika z badania insty­tutu Ipsos, o którym pisze w czwartek dziennik „Le Figaro”. W ankiecie… 

Atak nożow­nika w Niemc­zech! Obrażenia odniosły cztery osoby

Atak nożownika w Niemczech! Obrażenia odniosły cztery osoby
Uzbro­jony w nóż mężc­zyzna zaata­kował wiele osób w mieście Ober­hausen na zachodzie Niemiec. Jak poin­for­mo­wała w czwartek późnym wieczorem miejs­cowa policja, w ataku obrażenia… 

Po wymuszeniu przez UE: AfD popiera weto budże­towe Polski i Węgier!!!

Po wymuszeniu przez UE: AfD popiera weto budżetowe Polski i Węgier!!!
Grupa parla­men­tarna AfD w parla­mencie UE popiera weto budże­towe Polski i Węgier. Po tym, jak UE połąc­zyła wielo­letni budżet i pomoc na odbu­dowę Korony z… 

7‑latek z Polski pobity w Anglii przez muzuł­mańskie dzieci z powodu poch­odzenia? Rzecznik…

7-latek z Polski pobity w Anglii z powodu pochodzenia? Rzecznik Praw Dziecka zapowiada interwencję
Sied­mio­letni chło­piec z Polski został w zeszłym tygodniu pobity przez muzuł­mańskie dzieci w szkole w mieście Halifax w półno­cnej Anglii za to, że jest Polakiem -… 

Przepo­wiednia Papieża: „Horda islamu napadnie Europę z Libii”

Przepowiednia Papieża: „Horda islamu napadnie Europę z Libii”
„Widzę, że Kościół trze­ciego tysiąclecia jest nękany śmier­telną plagą zwaną isla­mizmem. Zamier­zają najechać Europę. Widzę hordy idące z zachodu na wschód: z Maroka po… 

Unia Euro­pe­jska chce równości dla LGBT w każdym kraju. I uznawania…

Unia Europejska chce równości dla LGBT w każdym kraju. I uznawania „rodzicielstwa tęczowych par“
Komisja Euro­pe­jska przed­sta­wiła stra­tegię Unii Euro­pe­js­kiej na rzecz równości osób LGBTIQ. W doku­mencie mowa jest o rozs­zerzeniu kata­logu przes­tępstw w UE o „homo­fo­biczną mowę… 

„Stra­tegia ws. osób LGBTIQ wykracza poza granice działania Unii“. Jest sprzeciw…

„Strategia ws. osób LGBTIQ wykracza poza granice działania Unii“. Jest sprzeciw polskich europosłów
Stra­tegia KE ws. osób LGBTIQ to próba wykrac­zania poza trak­taty i narzucania krajom pewnego wzorca wartości – uważa euro­poseł Zdzisław Krasno­dębski (PiS). Polityk przypomina… 

„Tak się tworzy fake newsy w Polsce“. Fran­cuski dzien­nikarz demas­kuje „strefy…

„Tak się tworzy fake newsy w Polsce“. Francuski dziennikarz demaskuje „strefy wolne od LGBT“
Do zagra­nicz­nych mediów zaczyna docierać prawda na temat działacza LGBT Barta Staszew­skiego, który tworzy w mediach społecz­nościo­wych kłam­liwą kampanię, oczer­nia­jącą Polskę. – Tak powstają… 

12 września 1683: Czy rocz­nica zwycięstwa nad Turkami w Austrii jest…

Austria i duch 1683 roku: Europa potrzebuje „idealnego Kahlenbergu“
W godzi­nach poran­nych 12 września około 60 000 żołnierzy szturmem wyszło z Kahlen­bergu na pozycje oble­ga­jące. Po dobrych dwunastu godzi­nach bitwy, kawa­leria pod dowództwem… 

„Zwykły letni tydzień” w Niemczech

Automatisch gespeicherter Entwurf
Wieloet­niczne wzbog­a­cenie dzie­siątek tysięcy „złotych skarbów” w „najleps­zych Niemc­zech, jakie kiedy­kol­wiek istniały” osią­g­nęło nowy szczyt w tym letnim tygodniu. Oto mały frag­ment relacji z… 

Mora­wi­ecki o LGBT: wolność trwa, dopóki nie obraża ona uczuć innych

Morawiecki o LGBT: wolność trwa, dopóki nie obraża ona uczuć innych
Mateusz Mora­wi­ecki przybył do woje­wództwa śląs­kiego. Premier podczas konfe­rencji prasowej mówił m.in. o LGBT, szacunku oraz wartościach. – Polska jest krajem wolnym, bardzo demokratycznym… 

Polskie dzieci pozo­staną w muzuł­mańs­kich rodzi­nach. Niemiecki sąd nie wydał wyroku

Polskie dzieci pozostaną w muzułmańskich rodzinach. Niemiecki sąd nie wydał wyroku
Niemiecki sąd rodzinny w Lemgo nie wydał dzisiaj wyroku w sprawie Polki, której Jugendamt odebrał dzieci i oddał pod opiekę muzuł­mańskim rodzinom z Turcji.… 

Muzuł­mańscy migranci ogolili i skatowali 17-latkę. Nie spodo­bało im się, że…

Muzułmańscy migranci ogolili i skatowali 17-latkę. Nie spodobało im się, że chciała wyjść za chrześcijanina
Muzuł­mańskim krewnym bośnia­ckiej siedem­nas­to­latki z Besancon nie spodo­bało się, że chce wyjść za mąż za chrześci­ja­nina. Aby znie­chęcić ją do tego pomysłu, pobili ją… 

Niemiecki urząd odebrał Polce dwoje dzieci. Trafiły do muzuł­mańs­kiej rodziny z…

Niemiecki urząd zabrał 22-letniej Polce z Wadowic trzyl­etnią córkę i dwulet­niego syna. Jugendamt rozdzielił dzieci i oddał je pod opiekę muzuł­mańskim rodzinom z Turcji!…