10. 05. 2021

WYDANIE POLSKIE

UE właśnie zatwier­d­ziła mącz­niaka jako produkt spożywczy

Czy zmier­zamy w kierunku przy­szłości, w której będziemy jeść owady? Pomimo sprze­ciwu, UE sygna­li­zuje, że może to stać się rzec­zy­wis­tością wcześ­niej niż wielu sądzi. Unia… 

Największy niedź­wiedź Europy zestrzelony przez księcia Liechtensteinu

Największy niedź­wiedź brun­atny w Rumunii i praw­do­pod­obnie w całej Unii Euro­pe­js­kiej został zastrzelony przez Josefa-Emanuela Leopolda Marie von und zu Liech­ten­stein, księcia mieszka­jącego w… 

„O przy­wrócenie honoru naszym władcom“: Gene­r­ałowie wzywają Macrona do obrony patriotyzmu

Z inic­ja­tywy Jean-Pier­re’a Fabre-Berna­daca, oficera zawo­do­wego i szefa portalu Place Armes, około dwud­zi­estu emery­to­wanych gene­r­ałów, stu wyżs­zych oficerów i ponad tysiąc innych wojs­ko­wych wystosowało… 

Admirał prze­ciwko orga­ni­za­cjom pozar­zą­dowym: „To piraci, którzy zagrażają Włochom“.

Kontrad­mirał (w stanie spoc­zynku) Nicola De Felice: „Te orga­ni­zacje pozar­zą­dowe, które piszą do premiera Draghiego powołując się na prawo morza, nie wiedzą, o czym mówią,… 

Generał Ferenc Korom o zada­niach obron­nych Węgier

Generał Ferenc Korom, dowódca Węgier­s­kich Sił Obron­nych, podkreślił pierws­zor­zędną rolę zadań obrony narodowej podczas coro­cznej konfe­rencji poświę­conej ocenie i zada­niom online. Rosnące napięcie geopolityczne… 

Fran­cesco Giubilei: ochrona środo­wiska to nie tylko sprawa lewicy

Dalma Jánosi (Rzym) Fran­cesco Giubilei jest włoskim pisarzem, wydawcą i profe­sorem uniwer­syteckim, prezesem Nazione Futura i konser­wa­tywnej Fund­acji Tattarella, autorem książki Preser­ving Nature. – Dlac­zego ochrona… 

Éric Zemmour: wojna rasowa zamiast wojny klasowej, wrogiem są biali

Zemmour: „Muzuł­manie mają stać się nową bazą rewo­lu­cyjną, która zastąpi fran­cuski prole­ta­riat. Dawniej wrogiem była burżuazja, dziś jest nim biały czło­wiek“. Fran­cusko-żydowski pisarz, pole­mista i… 

Ramadan: Zwol­nienie z blokady dla muzuł­manów we Francji

Dla muzuł­manów Ramadan rozpo­czął się we wtorek, 13 kwietnia, a kończy 12 maja. Ramadan, który oznacza częściowe zwol­nienie z blokady dla muzuł­manów we Francji. Według… 

Proces prze­ciwko Salvi­niemu jest procesem prze­ciwko suwe­rennej Europie

Autor: Jose Pappa­relli Jest jasne, że Matteo Salvini nie prze­stanie być w centrum uwagi, zwłaszcza że jego poli­ty­czni prze­ciw­nicy doma­gają się zemsty. Poli­tyka i stosowanie… 

Czy można chronić chrześci­jańskie dzied­zictwo Europy?

Autor: János Latorcai Siedemd­zie­siąt lat temu, 18 kwietnia 1951 r., podpisano traktat paryski ustana­wia­jący Euro­pe­jską Wspól­notę Węgla i Stali, bezpoś­red­niego prekur­sora Euro­pe­js­kiej Wspól­noty Gospod­ar­czej, która… 

Zwol­niony kardynał: „Islamscy imigranci to nowi barbarzyńcy“

Papież Fran­ciszek usunął z urzędu afry­kańs­kiego kardy­nała Roberta Sarah, mówiąc, że to, co nie może być, nie może być: kardynał Sarah potępił imigrację jako… 

Fidesz nie jest sam w Europie: Katalin Novák odpowiada na zarzuty…

Niemiecka gazeta Die Welt opubli­ko­wała odpo­wiedź Katalin Novák na słowa Manfreda Webera, lidera Euro­pe­js­kiej Partii Ludowej (EPP) w Parla­mencie Euro­pe­jskim, po tym jak ten… 

Europa Środ­kowa i okres Goethego

Cyril Moog W walce z komu­nizmem to właśnie w Europie Środ­kowej najdo­bit­niej objawił się ukryty w czło­wieku duchowy pęd do wolnej indy­wi­du­al­ności. Rzec­zy­wiste chrześci­jańskie wartości zachodnioeuropejskie,… 

Ponowne urucho­mienie UE?

Tamás Fricz Unia Euro­pe­jska przeżywa kryzys i znaj­duje się na rozdrożu. Być może w odpo­wiedzi na to bruk­selskie elity post­a­no­wiły zorga­ni­zować w tym roku serię… 

Dzie­siątki milionów euro z budżetu UE dla orga­ni­zacji pozar­zą­do­wych Sorosa

Bogdan Sajovic Unia Euro­pe­jska nier­oztro­pnie finan­suje orga­ni­zacje pozar­zą­dowe Sorosa dzie­siąt­kami milionów euro ze wspól­nego budżetu. UE finan­suje również orga­ni­zacje zwią­zane z islamskim terro­ryzmem. Z drugiej… 

Miklós Szánthó: „Dziś wrogowie libe­ra­lizmu są przy­ja­ciółmi demokracji“

Bogdan Sajovic Miklós Szánthó jest dyrek­torem Węgier­skiego Centrum Praw Podsta­wo­wych. Rozma­wia­liśmy m.in. o popraw­ności poli­ty­cznej, mark­sizmie kultur­owym, mediach i migracji. DEMOKRACJA: Jaki jest cel i zadania… 

Euro­pe­jska lewica chce otworzyć kanały legalnej migracji

Stwor­zenie legal­nych dróg migracji i rozs­zerzenie praw dla migrantów o niskich docho­dach to cele niedaw­nego wniosku odpo­wied­niej komisji Parla­mentu Euro­pe­js­kiego. Zdaniem libe­ral­nych posłów, epidemia… 

Wywiad z posłem do PE Hermannem Tert­schem (VOX)

José Antonio Ruiz de la Hermosa i Álvaro Peñas (w Radio Ya). Hiszpańska partia patrio­ty­czna VOX ma czte­rech posłów do PE, którzy są bardzo aktywni… 

Były wice­p­rezes Pfizer: „Rządy okła­mują was i przy­go­towują się do masowej…

Dr Mike Yeadon – zdjęcie autorstwa Arshad Ebrahim / YouTube Nawet w czasie, gdy firma farmaceu­ty­czna Pfizer robiła nagłówki gazet, ogłas­zając rychłą premierę swojej szczepionki… 

Euro­pe­jski dom konserwatystów

Katalin Novák „Często nie chodzi o to, jakie są fakty, ale o tym, co złoś­liwi ludzie robią z faktami.“ Konrad Adenauer Niedawno lider EPL Manfred Weber napisał w… 

Odwet? Pomnik „Pro-Black Lives Matter“ zbur­zony w Budapeszcie

Marcell Dengi Węgry mają bogatą historię burzenia pomników zwią­z­anych z ideo­logią poli­ty­czną. W ciągu kilku godzin od instal­acji, pomnik poświę­cony ruchowi Black Lives Matter w Budapeszcie… 

Czy Zachód jest już martwy?

Wykor­ze­nienie ducha krytyki jest ostatecznym celem, po którym nie będzie już żadnego zatrzy­mania libe­r­ałów.   Tamás Fricz Do prowok­a­cy­j­nego pytania posta­wio­nego w tytule dodałbym jeszcze jedno: Co… 

Viktor Orbán: „Chcemy euro­pe­js­kiego odrodzenia!“

Euro­pe­jska Partia Ludowa wydaje się być zaan­gażo­wana w długo­ter­mi­nową współ­pracę z lewicą, pozosta­wiając wiele milionów obyw­ateli euro­pe­js­kich bez repre­zen­tacji, powied­ział premier Viktor Orbán po… 

Salvini w Buda­pes­zcie: powstaje nowy sojusz konser­wa­tywnych partii europejskich

Rainer Acker­mann Chrześci­jańscy Demo­kraci mają otrzymać głos, repre­zen­tację i znaczenie w Europie. Premierzy Orbán i Mora­wi­ecki oraz lider Legii Salvini poro­zu­mieli się w tej sprawie… 

Czy komisarz UE Stella Kyria­kides wied­ziała, jaką umowę na dostawę szczepionek…

Komisja Euro­pe­jska de facto przyz­nała, że podpi­sała gorszy kontrakt na zakup szcze­pionek niż Wielka Brytania. W odpo­wiedzi na pytania Agencji Infor­ma­cy­jnej V4 nie omieszkała… 

Tylko 1 na 5 Węgrów uważa, że opozycja jest w stanie…

Węgierska „kokta­j­lowa opozycja“ osiąga słabe wyniki we wszyst­kich czte­rech badanych dzied­zi­nach Ponad połowa Węgrów uważa, że obecna koalicja partii konser­wa­tywnych Fidesz-KDNP nadaje się do rządzenia,… 

Kraje Grupy Wyszehr­adzkiej czeka boom gospodarczy

Chiny są dziś w Niemc­zech na ustach wszyst­kich, ale o ich wschod­nich sąsia­dach mówi się niewiele. Ale kraje współ­pracy w ramach Grupy Wyszehr­adzkiej mogą… 

Jože Biščak: Słowenia ciężko walc­zyła o demokrację

Lewi­cowo-libe­ralne elity chcą wykor­zenić nasze korzenie i zniszczyć wszystko, co dla nas święte, ostrzega dzien­nikarz Jože Biščak: Mariann Őry Stowar­zy­szenie Patrio­ty­cz­nych Dzien­nikarzy Słowenii (SZDN) napi­sało niedawno… 

Mocne atuty Fideszu

Nowa prawi­cowa koalicja może zmienić układ sił w Parla­mencie Euro­pe­jskim, przy czym libe­r­ałowie obawiają się, że ucierpią na tym również oni sami   Mariann Őry Premier Viktor… 

Antyży­ciowy i anty­chrześci­jański atak w Parla­mencie Europejskim

Grégor Puppinck (Euro­pe­jskie Centrum Prawa i Spra­wi­ed­li­wości) Świa­towe lobby abor­cyjne przy­puściło poważny atak na życie i jego obrońców. W tym celu w czwartek, 25 marca,… 

Wywiad z histo­ry­kiem starożyt­ności prof. dr Davidem Engelsem na temat przyszłości…

Bastion starej occi­den­talnej tożsa­mości David Engels jest pasjo­natem Europy. W wywiadzie dla buda­pes­z­teńs­kiej gazety dokonuje bezli­tos­nego bilansu warunków panu­ją­cych w Europie Zachod­niej i Środ­kowej oraz… 

Wywiad z Matteo Salvinim: „Chcemy położyć funda­menty pod Europę przyszłości“

Matteo Salvini i polski premier Mateusz Mora­wi­ecki byli pierws­zymi osobami, z którymi Viktor Orbán rozpo­czął negoc­jacje po opuszczeniu Euro­pe­js­kiej Partii Ludowej przez Fidesz. Włoska… 

Nowa „Lega Italia“ poka­zuje ducha zdol­nego do zdobycia większości

Autor: Alberto Basile W ostat­nich dniach Nazione Futura i Fonda­zione Tatarella opubli­ko­wały bardzo ciekawe dossier zaty­tuło­wane The Lega Italia Project. Celem tego doku­mentu jest analiza… 

Zamó­wienia na szcze­pionki w UE: jak w komunizmie

To, że porażka w szybkim „szcze­pieniu przez“ może okazać się dla nas korzystna w ostatecznym rozrachunku, to jedna strona medalu. Fakt, że szcze­pienia na… 

Polacy i Węgrzy: amunicją, krwią i odwagą poma­gali sobie nawzajem

Autor: Gábor Herte­lendy Przy­jaźń polsko-węgierska sięga czasów śred­nio­wiecza, a oba narody poma­gają sobie od pierwszej połowy XIX wieku. Walka o wolność i straszliwe wydarzenia II… 

FPÖ domaga się wstrzy­mania importu tanich ziem­niaków z innych krajów UE

Artykuł Fass ohne Boden „Dzięki rolnikom z Egiptu: ziem­niac­zany skandal wstrząsnął Austrią“ wywołuje zdzi­wienie. Rolnik i hand­lo­wiec z Tyrolu butel­kuje egipskie ziem­niaki dla tyrolskiego… 

Godzina suwe­ren­nych narodów w Europie: Orbán, Salvini i Morawiecki

José Pappa­relli Wielka rodzina euro­pe­js­kich partii poli­ty­cz­nych o charak­terze patrio­ty­cznym, suwe­re­nis­ty­cznym i opartym na tożsa­mości nie stanowi jedno­li­tego bloku. W Parla­mencie Euro­pe­jskim byli oni do… 

Wyszehrad‑4: najważ­nie­jsze wiado­mości od 15 do 21 marca

Grupa Wyszehr­adzka Węgry i Polska wygry­wają w sądzie prze­ciwko UE w sprawie prawa podat­ko­wego Polska Polski Sąd Najwyższy (Sąd Kasa­cyjny) orzekł, że wszystkie ogra­niczenia dotyczące… 

Czy Bruk­sela kłamała w sprawie kontraktów na szcze­pionki? – Oto dokumenty!

Rzecznik prasowy z Bruk­seli zaprzecza kontraktom na szcze­pionki. Twier­dził, że to nie Bruk­sela podpi­sy­wała umowy, ale kraje człon­kow­skie. Dzien­nikarz śledczy Miklós Ómolnár uzyskał dostęp… 

Węgry: upadek Jobbiku zwiększa praw­do­podo­bieństwo reelekcji Orbána

Marcell Dengi Węgier­skie media były zszo­ko­wane w zeszłym tygodniu, kiedy węgierski mili­arder podzielił się z szma­tławą opozycją wyni­kami sondażu doty­c­zącego nadchod­zą­cych wyborów (na początku 2022… 

Wywiad z depu­to­waną VOX Marga­ritą de la Pisa Carrión na temat…

Wywiad przepro­wad­zony przez José Antonio Ruiz de la Hermosa i Alvaro Peñas z euro­posłanką VOX Marga­ritą de la Pisa Carrión w Radio Ya (radioya.es).…

Dania ogra­niczy liczbę „nieza­chod­nich“ mieszkańców w „upoś­led­zonych“ dzielnicach

Socja­l­de­mo­kra­ty­czny rząd Danii ogłosił zaos­trzenie przepisów mają­cych na celu zmnie­jszenie odsetka „nie-zachod­nich“ mieszkańców w „upoś­led­zonych“ dziel­ni­cach. W nowym projekcie ustawy minister spraw wewnę­trz­nych Kaare Dybvad… 

Juan Antonio de Castro: Soros i globalny zamach stanu

Wywiad Alvaro Peñas (radioya.es) z Juanem Antonio de Castro de Arespa­co­chaga, doktorem ekonomii i profe­sorem ekonomii międ­zy­na­r­odowej i rozwoju na Uniwer­sy­tecie Comp­lu­tense w Madrycie.… 

Niet­operze przen­os­zące wirusa: „cieka­wostka“ w Nigerii

Wymazy kałowe od ponad 300 niet­operzy schwy­tanych w półno­cnej Nigerii w latach 2010–2011 poddano analizie z zasto­so­wa­niem poli­me­razy odwrotnej tran­s­krypcji w celu okreś­lenia obecności… 

Sycylia: wkrótce zarzuty dla orga­ni­zacji pozar­zą­do­wych zajmu­ją­cych się handlem ludźmi?

Sprawy nie wyglą­dają teraz dobrze dla tak zwanych „huma­ni­tar­nych“ orga­ni­zacji pozar­zą­do­wych, które spec­ja­li­zują się w „rato­waniu migrantów“ i wysad­zaniu ich na ląd we Włoszech. Prokuratura… 

Niemcy: Kulturowo uwarun­ko­wane bariery języ­kowe i tabu w „pandemii“   

Od IRÉN RAB |Według danych Thomasa Voshaara, jednego z najleps­zych spec­ja­listów od chorób płuc w Niemc­zech, zebranych w okresie od listopada do stycznia, 90… 

Szcze­pionka Covid firmy Pfizer: wzrost niepożą­danych działań ubocznych

Podczas gdy media i poli­tycy zach­wa­lają dobre wyniki szcze­pionki Covid firmy Pfizer, dane Eudra Vigi­lance poka­zują coś zupełnie prze­ciw­nego: działania niepożą­dane zgłos­zone dla szczepionki… 

Czy ten domek z kart się wali? BioN­Tech i Pfizer „prak­ty­kują“…

Śmier­telne skutki uboczne szcze­pionek mRNA prze­ciwko wiru­sowi Corona, które prowadzą do maso­wych zgonów w domach starców, a nawet wśród młodych ludzi, trudno już ukryć… 

Niemcy: fala zgonów w domach opieki po zaszc­ze­pieniu pens­jo­na­ri­uszy szcze­pionką Covid

W tym 40-minu­towym filmie, Reiner Fuell­mich i jego part­nerka Viviane Fischer, praw­nicy i człon­kowie-założy­ciele Niemieckiego Komi­tetu Doch­odze­nio­wego w sprawie Koro­na­wirusa, przepro­wad­zają wywiad z informatorem… 

Jörg Meuthen i Tino Chru­palla o medi­al­nych donie­si­e­n­iach na temat podniesienia…

W związku z donie­si­e­n­iami mediów o podnie­si­eniu przez Feder­alny Urząd Ochrony Konsty­tucji (BfV) całej AfD do rangi sprawy pode­jr­zanej, rzecz­nicy feder­alni Jörg Meuthen i… 

Węgry: Fidesz opuszcza EPP

Ferenc Almássy * Po latach sporów nadszedł ten czas. Chrześci­jańsko-demo­kra­ty­czny Fidesz premiera Węgier Viktora Orbána, po ponownym ostrzeżeniu o swoich zamiarach, podjął decyzję o opuszczeniu… 

Niemcy: Liczba zgonów w domach starców wzrasta po szczepieniach

I znowu potwierdza się „teoria spis­kowa“: szcze­pionki prze­ciwko wiru­sowi są niebez­pie­czne dla ognia i/lub. Nie utrzy­mują tego żadni „zaprze­c­za­jący Coronie“, lecz jest to udowodnione… 

Węgierska ludność cywilna była zmus­zana do pracy na śmierć w ramach…

Założony w 1938 roku Magyar Nemzet („Węgierski Naród“) jest największym dzien­ni­kiem na Węgrzech i jest blisko zwią­zany z rządem Viktora Orbána.   Zalán Bognár: Niestety,… 

Orbán potwierdza goto­wość do współ­pracy z Fratelli d’Italia

Premier Viktor Orbán potwier­dził swoją goto­wość do współ­pracy z włoską partią opozy­cyjną Fratelli d’Italia (FdI) w liście do liderki partii Giorgii Meloni. Orbán napisał list,… 

Węgierski „Dom Muzyki“ – przesłanie dla przyszłości

Węgierski „Dom Muzyki“, projekt archi­tek­to­niczny, który zdobył wiele międ­zy­na­r­odo­wych nagród, stał się sztan­dar­owym projektem buda­pes­z­teńs­kiego Ligeta. Obiekt już teraz uzna­wany jest za jeden z najbardziej… 

Komen­tarz o Insty­tucie Gospo­darki Świa­towej w Kilonii

Doris Fürstin v. Sayn-Witt­gen­stein (poseł do parla­mentu kraju związ­ko­wego Szle­zwik-Holsztyn) Unia Euro­pe­jska jest projektem poko­jowym; od około 70 lat gwaran­tuje pokój w Europie – czytamy… 

Łotwa: postę­powy program tylnymi drzwiami

Álvaro Peñas * Nie da się zaprze­czyć, że w świecie zachodnim mamy do czyni­enia z atakiem na koncepcję rodziny. Trady­cyjny model, na którym opiera się… 

Niemieccy pośred­nicy oferowali krajom UE 100 mln dawek szcze­pionek na czarnym…

Afera! Niemieccy pośrednicy oferowali krajom UE 100 mln dawek szczepionek na czarnym rynku
Niemieccy pośred­nicy oferowali państwom UE sprzedaż na czarnym rynku 100 mln dawek szcze­pionki przeciw Covid-19 firmy Astra­Ze­neca – poin­for­mował dziennik BILD. Rząd Niemiec przyznał,… 

Anty­ra­sizm w akcji: 13-latka zgwał­cona w pociągu – 40 minut bez…

Antyrasizm w akcji: 13-latka zgwałcona w pociągu – 40 minut bez pomocy
MICHAEL VAN LAAK | Stało się to w nied­ziele, RTL krótko o tym poin­for­mo­wało przedw­cz­oraj… I to wszystko! Powrót do porządku obrad. 13-letnia dziew­c­zynka została… 

Poch­odzenie Covid: pole­mika wśród niemieckich badaczy

Pojawia się coraz więcej nauko­wych głosów potwier­d­za­ją­cych sztuczne poch­odzenie koro­na­wirusa, który podobno został stworzony w chińskim labo­ra­to­rium. Najnowszy głos należy do naukowca z Uniwer­sy­tetu w…