28. 09. 2020

WYDANIE POLSKIE

UE chce sank­c­jo­nować Polskę na podstawie raportu ideo­lo­gicz­nego

Napisał Olivier Bault * W miniony czwartek Parla­ment Euro­pe­jski przyjął zdecy­do­waną więks­zością głosów rezo­lucję prze­ciwko Polsce, która została mu zapro­po­no­wana na podstawie raportu Komisji Wolności…

„Tak się tworzy fake newsy w Polsce“. Fran­cuski dzien­nikarz demas­kuje „strefy…

„Tak się tworzy fake newsy w Polsce“. Francuski dziennikarz demaskuje „strefy wolne od LGBT“
Do zagra­nicz­nych mediów zaczyna docierać prawda na temat działacza LGBT Barta Staszew­skiego, który tworzy w mediach społecz­nościo­wych kłam­liwą kampanię, oczer­nia­jącą Polskę. – Tak powstają…

12 września 1683: Czy rocz­nica zwycięstwa nad Turkami w Austrii jest…

Austria i duch 1683 roku: Europa potrzebuje „idealnego Kahlenbergu“
W godzi­nach poran­nych 12 września około 60 000 żołnierzy szturmem wyszło z Kahlen­bergu na pozycje oble­ga­jące. Po dobrych dwunastu godzi­nach bitwy, kawa­leria pod dowództwem…

„Zwykły letni tydzień” w Niem­czech

Automatisch gespeicherter Entwurf
Wieloet­niczne wzbog­a­cenie dzie­siątek tysięcy „złotych skarbów” w „najleps­zych Niemc­zech, jakie kiedy­kol­wiek istniały” osią­g­nęło nowy szczyt w tym letnim tygodniu. Oto mały frag­ment relacji z…

Mora­wi­ecki o LGBT: wolność trwa, dopóki nie obraża ona uczuć innych

Morawiecki o LGBT: wolność trwa, dopóki nie obraża ona uczuć innych
Mateusz Mora­wi­ecki przybył do woje­wództwa śląs­kiego. Premier podczas konfe­rencji prasowej mówił m.in. o LGBT, szacunku oraz wartościach. – Polska jest krajem wolnym, bardzo demo­kra­ty­cznym…

Polskie dzieci pozo­staną w muzuł­mańs­kich rodzi­nach. Niemiecki sąd nie wydał wyroku

Polskie dzieci pozostaną w muzułmańskich rodzinach. Niemiecki sąd nie wydał wyroku
Niemiecki sąd rodzinny w Lemgo nie wydał dzisiaj wyroku w sprawie Polki, której Jugendamt odebrał dzieci i oddał pod opiekę muzuł­mańskim rodzinom z Turcji.…

Muzuł­mańscy migranci ogolili i skatowali 17-latkę. Nie spodo­bało im się, że…

Muzułmańscy migranci ogolili i skatowali 17-latkę. Nie spodobało im się, że chciała wyjść za chrześcijanina
Muzuł­mańskim krewnym bośnia­ckiej siedem­nas­to­latki z Besancon nie spodo­bało się, że chce wyjść za mąż za chrześci­ja­nina. Aby znie­chęcić ją do tego pomysłu, pobili ją…

Niemiecki urząd odebrał Polce dwoje dzieci. Trafiły do muzuł­mańs­kiej rodziny z…

Niemiecki urząd zabrał 22-letniej Polce z Wadowic trzyl­etnią córkę i dwulet­niego syna. Jugendamt rozdzielił dzieci i oddał je pod opiekę muzuł­mańskim rodzinom z Turcji!…

Silvana Heißen­berg: „Teraz twoja kolej na krymi­na­listkę!” – gorące wieści z…

Silvana Heißenberg: „Teraz twoja kolej na kryminalistkę!” – gorące wieści z Berlina
W Niemc­zech wres­zcie coś się dzieje. Wres­zcie można znów być dumnym z niemieckiej ludności, ponieważ dziś setki tysięcy ludzi (niek­tórzy mówią o 1,3 miliona)…

Jarosław Kaczyński wzywa do „repo­lo­ni­zacji” mediów

Jarosław Kaczyński · Foto: Silar / Wikimedia CC ASA 4.0
Jarosław Kaczyński, lider polskiej partii rząd­zącej „Prawo i Spra­wi­ed­li­wość“, PiS, powied­ział w niedawnym wywiadzie dla Polskiego Radia, że władze Wars­zawy zamier­zają „z powrotem oddać media…

W przy­szłości nauc­zy­ciele powinni mieć możli­wość seksua­li­zacji dzieci, cieszy się społecz­ność…

W przyszłości nauczyciele powinni mieć możliwość seksualizacji dzieci, cieszy się społeczność LGBTQ
W toku pows­zechnej „homo-propa­gandy” na Zachodzie seksua­li­zacja dzieci i młod­zieży postę­puje bez przeszkód. Szcze­gólnie skie­ro­wane są do szkół i placówek oświa­to­wych, ponieważ chcą one jak…

Lampe­dusa: niele­galni imigranci z Tunezji świę­tują, hotspot Covid zami­enia się w…

Lampedusa: nielegalni imigranci z Tunezji świętują, hotspot Covid zamienia się w dyskotekę (wideo)
Hotspot na Lampe­dusie zeszłej nocy: „Biedni imigranci” z Tunezji, którzy uciekli z wojny puni­ckiej 2.0, śpie­wają dziko. Jakże szczęś­liwi muszą być włoscy podat­nicy! https://twitter.com/i/status/1287861844116414465 Możesz zrozu­mieć,…

Wideo: Jak „ucho­dźcy” „tracą” swoje doku­menty podczas „ucie­czki”

Wideo: Jak „uchodźcy” „tracą” swoje dokumenty podczas „ucieczki”
Fakt jest, że „ucho­dźca”, który przy­bywa niele­galnie do Europy, zwykle podczas ucie­czki tracił doku­menty, ale nigdy iPhona, jest najlepszym dowodem na to, że tacy…

Niesa­mo­wite zdjęcie: „akty­wista” BLM klęka na białym maluchu!

Niesamowite zdjęcie: „aktywista” BLM klęka na białym maluchu!
To zdjęcie wstrząsa obecnie intern­autami w Stanach Zjed­no­c­z­onych. To poka­zuje, jak czarny zwol­ennik ruchu „Black Lives Matter” klęczy na szyi białego malucha, podczas gdy…

Trianon, Węgry i Francja – wywiad z Nico­lasem de Lamber­terie

Trianon, Węgry i Francja – wywiad z Nicolasem de Lamberterie
Z okazji 100. rocz­nicy podpi­sania trak­tatu z Trianon, która wciąż rzuca cień na poli­tykę Węgier i Europy Środ­kowej, Olivier Bault przepro­wadził w imieniu fran­cus­kiego…

Po zawia­do­mieniu w Hadze: Aktorka Silvana Heißen­berg ponownie uderza w Merkel

Po zawiadomieniu w Hadze: Aktorka Silvana Heißenberg ponownie uderza w Merkel
Po zawia­do­mieniu w Hadze: Aktorka Silvana Heißen­berg ponownie uderza w Merkel Silvana Heißen­berg, której kariera zawo­dowa została zniszc­zona przez równo­ważny kartel medi­alny ze względu na…

Były doradca Margaret That­cher powied­ział po ponownym zwycięstwie Andrzeja Dudy: „Polska…

Były doradca Margaret Thatcher powiedział po ponownym zwycięstwie Andrzeja Dudy: „Polska jest najważniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w Unii”
Ponowne zwycięstwo Andrzeja Dudy w polskich wybo­rach prezy­denckich to dobra wiado­mość dla Stanów Zjed­no­c­z­onych. Napięcia wzrosną w UE, mówi Nile Gardiner, ekspert Washington Think…

Duda wygrywa w Polsce z Berlinem, Bruk­selą i Sorosem

Duda wygrywa w Polsce z Berlinem, Brukselą i Sorosem
W Polsce konser­wa­tywny kandydat i obecny Prezy­dent Andrzej Duda (PiS) wyraźnie wygrał wybory prezy­denckie z 51,2%, choć wszystkie polskie gazety są w rękach niemieckich…

„Support Tuska“ i ohydny wpis po wybo­rach prezy­denckich. „Nowy poziom absurdu“

„Support Tuska“ i ohydny wpis po wyborach prezydenckich. „Nowy poziom absurdu“
Leszek Jażdżewski, znany jako „support Tuska“, nadal komen­tuje na twit­terze poli­ty­czną sytu­ację w Polsce. I popisał się skan­da­li­cznym stwier­dze­niem, że do 2023 roku „umrze…

Niemiecki sędzia zachęca kolegów po fachu do narko­tyków: Pole­ciłbym im wszystkim…

Niemiecki sędzia zachęca kolegów po fachu do narkotyków: Poleciłbym im wszystkim palenie trawki
Pole­ciłbym wszystkim niemieckim sędziom palenie trawki. Więks­zość nie zauważy różnicy, a inni stwierdzą: „Och, nie jest tak źle“ – powied­ział w rozmowie z serwisem…

Ruch „Black Lives Matter” hańbi Czarną Madonnę w Bredzie

Ruch „Black Lives Matter” hańbi Czarną Madonnę w Bredzie
Przy­szło zgodnie z zapo­wiedzią: walka z pomni­kami i wize­runkami Jezusa i Madonny jako przy­kłady „białego supre­ma­tyzmu”. Właśnie otrzy­ma­liśmy wiado­mość, że pomnik Matki Boskiej Często­chow­skiej w…

Zmiana konsty­tu­cyjna zaka­zu­jąca parom tej samej płci adopcji dzieci

Prezy­dent Polski Andrzej Duda ogłosił, że w ponied­ziałek przed­stawi poprawkę do konsty­tucji, aby zapo­biec adopcji dzieci przez pary tej samej płci. Na spot­kaniu w Szczaw­nicy…

Prezy­dent Polski: „Ideo­logia gender jest gorsza od komu­nizmu”

Prezy­dent Polski Andrzej Duda powied­ział, że ideo­logia gender jest jeszcze bard­ziej destruk­cyjna dla ludzi niż komu­nizm.

Prze­milc­zane: dzie­siątki tysięcy Afry­kanów okupuje Paryż

Po tym jak progre­sywne swego czasu hasło „Afryka dla Afry­kanów” zostało teraz zastą­pione hasłem „Europa dla Afry­kanów”, pożą­dana przez globa­listów i lewicę afry­ka­ni­zacja Europy zaczęła nabierać tempa.

AKTUALNE NA TWITTERZE