04. 07. 2020

WYDANIE POLSKIE

Prezy­dent Polski: „Ideo­logia gender jest gorsza od komu­nizmu”

Prezy­dent Polski Andrzej Duda powied­ział, że ideo­logia gender jest jeszcze bard­ziej destruk­cyjna dla ludzi niż komu­nizm.

Prze­milc­zane: dzie­siątki tysięcy Afry­kanów okupuje Paryż

Po tym jak progre­sywne swego czasu hasło „Afryka dla Afry­kanów” zostało teraz zastą­pione hasłem „Europa dla Afry­kanów”, pożą­dana przez globa­listów i lewicę afry­ka­ni­zacja Europy zaczęła nabierać tempa.

Polska: rząd wpro­wadza bony waka­cyjne w celu napędzenia tury­styki

Częściowe bezro­bocie z powodu „lock­downu“ oznacza, że ​​niek­tóre polskie rodziny, zwłaszcza te najbied­nie­jsze, nie będą mogły pozwolić sobie w tym roku na wyjazd na…

Histo­ryczna susza w Polsce, Czechach i na Słowacji

Kwestia suszy została niedawno krótko porus­zona przez nasz portal part­nerski Visegrád Post w związku z pożarem, który w połowie kwietnia zniszczył część Biebrzańs­kiego Parku Narodo­wego w woje­wództwie podlaskim.

AKTUALNE NA TWITTERZE