04. 03. 2021

WYDANIE POLSKIE

Czy ten domek z kart się wali? BioN­Tech i Pfizer „prak­ty­kują“…

Śmier­telne skutki uboczne szcze­pionek mRNA prze­ciwko wiru­sowi Corona, które prowadzą do maso­wych zgonów w domach starców, a nawet wśród młodych ludzi, trudno już ukryć… 

Niemcy: fala zgonów w domach opieki po zaszc­ze­pieniu pens­jo­na­ri­uszy szcze­pionką Covid

W tym 40-minu­towym filmie, Reiner Fuell­mich i jego part­nerka Viviane Fischer, praw­nicy i człon­kowie-założy­ciele Niemieckiego Komi­tetu Doch­odze­nio­wego w sprawie Koro­na­wirusa, przepro­wad­zają wywiad z informatorem… 

Jörg Meuthen i Tino Chru­palla o medi­al­nych donie­si­e­n­iach na temat podniesienia…

W związku z donie­si­e­n­iami mediów o podnie­si­eniu przez Feder­alny Urząd Ochrony Konsty­tucji (BfV) całej AfD do rangi sprawy pode­jr­zanej, rzecz­nicy feder­alni Jörg Meuthen i… 

Węgry: Fidesz opuszcza EPP

Ferenc Almássy * Po latach sporów nadszedł ten czas. Chrześci­jańsko-demo­kra­ty­czny Fidesz premiera Węgier Viktora Orbána, po ponownym ostrzeżeniu o swoich zamiarach, podjął decyzję o opuszczeniu… 

Niemcy: Liczba zgonów w domach starców wzrasta po szczepieniach

I znowu potwierdza się „teoria spis­kowa“: szcze­pionki prze­ciwko wiru­sowi są niebez­pie­czne dla ognia i/lub. Nie utrzy­mują tego żadni „zaprze­c­za­jący Coronie“, lecz jest to udowodnione… 

Węgierska ludność cywilna była zmus­zana do pracy na śmierć w ramach…

Założony w 1938 roku Magyar Nemzet („Węgierski Naród“) jest największym dzien­ni­kiem na Węgrzech i jest blisko zwią­zany z rządem Viktora Orbána.   Zalán Bognár: Niestety,… 

Orbán potwierdza goto­wość do współ­pracy z Fratelli d’Italia

Premier Viktor Orbán potwier­dził swoją goto­wość do współ­pracy z włoską partią opozy­cyjną Fratelli d’Italia (FdI) w liście do liderki partii Giorgii Meloni. Orbán napisał list,… 

Węgierski „Dom Muzyki“ – przesłanie dla przyszłości

Węgierski „Dom Muzyki“, projekt archi­tek­to­niczny, który zdobył wiele międ­zy­na­r­odo­wych nagród, stał się sztan­dar­owym projektem buda­pes­z­teńs­kiego Ligeta. Obiekt już teraz uzna­wany jest za jeden z najbardziej… 

Komen­tarz o Insty­tucie Gospo­darki Świa­towej w Kilonii

Doris Fürstin v. Sayn-Witt­gen­stein (poseł do parla­mentu kraju związ­ko­wego Szle­zwik-Holsztyn) Unia Euro­pe­jska jest projektem poko­jowym; od około 70 lat gwaran­tuje pokój w Europie – czytamy… 

Łotwa: postę­powy program tylnymi drzwiami

Álvaro Peñas * Nie da się zaprze­czyć, że w świecie zachodnim mamy do czyni­enia z atakiem na koncepcję rodziny. Trady­cyjny model, na którym opiera się… 

Niemieccy pośred­nicy oferowali krajom UE 100 mln dawek szcze­pionek na czarnym…

Afera! Niemieccy pośrednicy oferowali krajom UE 100 mln dawek szczepionek na czarnym rynku
Niemieccy pośred­nicy oferowali państwom UE sprzedaż na czarnym rynku 100 mln dawek szcze­pionki przeciw Covid-19 firmy Astra­Ze­neca – poin­for­mował dziennik BILD. Rząd Niemiec przyznał,… 

Anty­ra­sizm w akcji: 13-latka zgwał­cona w pociągu – 40 minut bez…

Antyrasizm w akcji: 13-latka zgwałcona w pociągu – 40 minut bez pomocy
MICHAEL VAN LAAK | Stało się to w nied­ziele, RTL krótko o tym poin­for­mo­wało przedw­cz­oraj… I to wszystko! Powrót do porządku obrad. 13-letnia dziew­c­zynka została… 

Poch­odzenie Covid: pole­mika wśród niemieckich badaczy

Pojawia się coraz więcej nauko­wych głosów potwier­d­za­ją­cych sztuczne poch­odzenie koro­na­wirusa, który podobno został stworzony w chińskim labo­ra­to­rium. Najnowszy głos należy do naukowca z Uniwer­sy­tetu w… 

Dr. Norbert van Handel: M7 – Unia Europy Połu­d­­niowo-Wscho­d­­niej i Środkowej

List do redakcji autorstwa dr Norberta van Handel (Steinerkirchen/Traun) *) Pilnie potrzebna jest ściś­le­jsza unia między państ­wami Grupy Wyszehr­adzkiej, Chor­wacją, Słowenią i Austrią -… 

Berlińska policja bezsilna wobec islams­kiej prze­mocy i handlu narkotykami

Autor gościnny Henk de Vries W ramach zakro­jonej na szeroką skalę akcji anty­nar­ko­ty­kowej niemiecka policja doko­nała dziś nalotów na ponad 25 muzuł­mańs­kich domów w Berlinie… 

Morawy Połud­niowe: znale­ziono staro­nie­miecki zabytek runiczny

Podczas wykopa­lisk we wsi Lány w pobliżu miasta Břeclav na połud­nio­wych Mora­wach czescy archeo­lodzy znaleźli kości zwierząt z wyry­tymi kilkoma znakami staro­nie­mieckiego pisma runicznego… 

Węgry: Karta szcze­pień jest już załatwiona

Minister Kancel­arii Gergely Gulyás – zdjęcie: Kancel­aria Premiera. Rząd węgierski wpro­wadza kartę szcze­pień Corona. Decyzję tę ogłosił w czwartek minister urzędu kancler­skiego Gergely Gulyás. Rząd na… 

Rząd bryty­jski publi­kuje szoku­jący raport na temat skutków ubocz­nych szcze­pionki COVID

Rząd bryty­jski opubli­kował raport wyszc­ze­gól­nia­jący skutki uboczne szcze­pionek Pfizer/BioNTech i Oxford/AstraZeneca, które wystą­piły od momentu rozpo­c­zęcia ich stoso­wania 8 grudnia. Wyniki nie są przyjemną… 

Gran Canaria zamknięta dla wcza­so­wiczów, bo „migranci z łodzi“ z radością…

Podczas gdy duża część Europy jest w dużej mierze zamknięta i niedost­ępna dla turystów z całego świata z powodu zakazów Korony, środki te raczej… 

Czeski biolog mole­ku­larny: pandemia Corony sztucznie podtrzymy­wana przy życiu przez wirusy…

Kolejny nauko­wiec z dzied­ziny nauk przy­rod­nic­zych publi­cznie kwes­ti­o­nuje pandemię koro­na­wirusów i wywołuje oburzenie swoimi wypo­wied­ziami. Po tym, jak hiszpański biolog Fernando López-Mirones ostrz­egał już… 

Niemieckie Minis­terstwo Spraw Wewnę­trz­nych jest oskarżone: celowo alar­mu­jące prog­nozy Covid, aby…

Front propa­gan­dowy Covid w Niemc­zech wymyka się spod kontroli. Jak ujawnia Die Welt w długim arty­kule, niemieckie Minis­terstwo Spraw Wewnę­trz­nych miało zlecić naukowcom opracowanie… 

Afry­kańczyk: „Wkrótce zastą­pimy was naszymi dziećmi“

„Cześć chło­paki, co chcę powied­zieć, tylko jedna rzecz. (…) Rasiści nie muszą ze mną zadzierać. Pocze­ka­jcie dzie­sięć lat, a zobac­zycie, że Włochy staną się… 

Naloty imigrantów w Venti­miglia: dzie­sięć rozbi­tych samo­chodów i okrad­zione sklepy

Po tym, jak niele­galni imigranci wylą­dowali na Lampe­dusie, a następnie rząd dał im wolną prze­pustkę do reszty Włoch, wielu z nich zaczęło popeł­niać przestępstwa.… 

Węgry: chcemy być krajem z najleps­zymi służbami wywia­dow­c­zymi w Europie Środkowej

Na płaszc­zyźnie poli­ty­cznej, dyplo­ma­ty­cznej i gospod­ar­czej Węgry stop­niowo zyskują status ważnego gracza w Europie Środ­kowej. Na przy­kład węgierski minister spraw zagra­nicz­nych Péter Szij­jártó ogłosił… 

Włochy: inwazja drogą morską trwa

Tysiąc pięci­uset niele­gal­nych imigrantów w trzyd­zieści sześć godzin na kilku­nastu łodziach: takiego scen­a­ri­usza nie widziano od dawna. I to w lutym, przy niesprzy­ja­ją­cych warunkach… 

Ponownie wzrasta presja migra­cyjna na granicy węgierskiej

Podczas gdy więks­zość ludzi od miesięcy koncen­truje się na kwestii koro­na­wirusa, szcze­pionek i powtar­za­ją­cych się blokad, inne problemy nie znikają. László Toro­czkai, lider nacjonalistycznej… 

Ostatni pomnik Lenina i pierwszy Berii

Álvaro Peñas * Ostatni pomnik Lenina stojący jeszcze na Ukrainie (z wyjąt­kiem pomników na okupowanych przez Rosję tery­to­riach na Krymie i na wschodzie kraju) został… 

Badanie: ryzyko niepłod­ności po szcze­pion­kach Covid?

Nowe argen­tyńskie badanie wska­zuje na praw­do­pod­obne ryzyko niepłod­ności zwią­zane ze szcze­pion­kami Covid, ponieważ nie zostały one odpo­wiednio prze­tes­to­wane, a ich średnio- i długo­ter­mi­nowe konsekwencje… 

Foto­re­portaż z wiedeńs­kiego marszu prze­ciwko dykta­turze Corony

W nied­zielę w Wiedniu odbyła się prawd­ziwa fala marszów prze­ciwko dykta­turze Corony. Władze przy­go­to­wały kontyn­gent poli­cyjny, który miał być silnym środ­kiem odstras­za­jącym. Jednakże wzmoc­niło to… 

Przy­szłe gwiazdy piłki nożnej na łodziach dla ucho­dźców płacą do 10.000…

Zapom­nijmy choć raz o zdes­pe­ro­wanych bieda­kach, zapom­nijmy o „migran­tach ucie­ka­ją­cych przed wojną“ lub „przy­by­wa­ją­cych, by wyko­nywać pracę, której Euro­pe­jc­zycy nie chcą wyko­nywać“. Wielu aspirujących… 

Przy­szła broń prze­ciwko Covid: spray do nosa?

Spray do nosa jako nowa broń prze­ciwko koro­na­wirusom? To właśnie zamierza wpro­wadzić na rynek fran­cuska firma Pharma & Beauty Group, w postaci sprayu, który… 

Davos Agenda Week: Prze­mó­wienie Władi­mira Putina z 27.01.21

Koledzy i koleżanki, Byłem w Davos wiele razy, uczest­nicząc w wydarze­niach orga­ni­zowanych przez pana Schwaba, jeszcze w latach 90. Klaus właśnie przy­p­o­m­niał, że spotkaliśmy… 

Włochy: łodzie migrantów przy­wożą do kraju wyszko­l­onych w wojnie „zagra­nicz­nych bojowników“

„Libijski chaos stwarza ryzyko, że teraz kata­pul­tu­jemy zagra­nicz­nych bojow­ników IS, tak zwanych „foreign figh­ters“ walc­zą­cych już w Syrii, bezpoś­rednio z Libii na Sycylię“. To… 

Drosten: testy Corony „nie mają znaczenia“ – teraz grozi nam wymaz…

Chris­tian Drosten (Charité) i jego kolega prof. Clemens Wendtner (Klinika Schwa­bing w Monachium) twierdzą, że testy Corona nie są rozstrzy­ga­jące. Wniosek: Pomimo nega­tyw­nego wyniku… 

Według badań UE, Astra­Ze­neca jest odpo­wiednia tylko dla osób w wieku…

Według niemieckiego rządu, Euro­pe­jska Agencja Leków (EMA) zatwierdza jedynie szcze­pionkę prze­ciwko nowemu typowi koro­na­wirusa (SARS-CoV‑2) opra­co­waną we współ­pracy z Uniwer­sy­tetem Oksfordzkim i firmą farmaceutyczną… 

Grabieże i zamieszki w Holandii: „Zmier­zamy do wojny domowej“

W kilku miastach w Holandii doszło w ponied­ziałek do zamieszek drugą noc z rzędu po tym, jak w weekend wpro­wad­zono godzinę poli­cyjną w celu… 

Hiszpański biolog: „Twier­dzenie, że jest to bezpie­czna i skuteczna szcze­pionka, jest…

Javier Navascués * Fernando López-Mirones jest biolo­giem, redak­torem naukowym i profe­sorem nadzwy­c­za­jnym na Uniwer­sy­tecie Villa­nueva w Madrycie. Napisał i/lub wyreży­se­rował ponad 130 filmów doku­men­tal­nych o… 

Afera Rackete/Sea Watch była przy­go­to­wanym atakiem na Salvi­niego, zespół ARD był…

W repor­tażu nadanym przez włoski kanał tele­wi­zyjny Quarta Repub­blica odtwor­zono historię statku Sea Watch 3 pod dowództwem kapi­tana Carola Rackete. Kapitan przez cały czas… 

Komen­tarz z Bundes­tagu: Twardy kurs Merkel na Coronę to decyzja polityczna

Steffen Kotré (poseł do Bundes­tagu, grupa parla­men­tarna AfD) Poli­ty­czne inkrus­to­wanie przez system Merkel jest już bardzo daleko posun­ięte. Merkel może powied­zieć teraz unklau­su­liert, że decydujesz… 

ETPC – „Soros-sędzia“ porzuca na śmierć polskiego pacjenta

Yonko Grozev, były współ­pra­cownik Geor­ge’a Sorosa, który został sędzią Euro­pe­js­kiego Trybu­nału Praw Czło­wieka (ETPC), właśnie skazał na śmierć polskiego pacjenta, który od listopada ubiegłego… 

Premier Polski: cenzura nie będzie tole­ro­wana w Polsce

Internet jest najbard­ziej demo­kra­ty­cznym medium w historii – pisze Mateusz Mora­wi­ecki, zapowia­dając dla Polski ustawy chro­niące wolność słowa na głównych plat­for­mach inter­neto­wych. Premier Polski Mateusz… 

Wywiad z baronem Van Handelem: „UE nie została stworzona w celu…

Rozmowa z baronem Norbertem van Handelem, absol­wentem ekonomii i historii, doktorem prawa. Założył i prowadził kilka prywat­nych firm oraz pracował w Austria­ckiej Izbie Gospodarczej.… 

Przed nami ciężkie czasy dla Węgier i Polski

Álvaro Peñas * Nic dziw­nego, że inau­gu­racja Joe Bidena na prezy­dencję USA to zła wiado­mość dla patriotów na całym świecie, a zwłaszcza w Europie. Zwycięstwo… 

Hiszpańska VOX chwali polskie prawo prze­ciwko cenzurze poli­ty­cznej w Internecie

VOX jest jedyną hiszpańską partią, która potępia falę cenzury ze strony tech­no­lo­gicz­nych gigantów. VOX CEO Sant­iago Abascal ostrzegł dziś przed „globalnym zagroże­niem dla wolności“,… 

Rumunia: Rozpo­c­zęła się konser­wa­tywna rewolucja

Álvaro Peñas * W grudniu ubie­głego roku w Rumunii odbyły się wybory parla­men­tarne. Zwycięstwo przy­padło opozy­cy­jnej Partii Socja­l­de­mo­kra­ty­cznej (PSD) z 29% głosów, następnie rząd­zącej Narodowo-Liberalnej… 

Doris Fürstin von Sayn-Witt­­gen­stein: Wartości euro­pe­jskie są porzucane na rzecz interesów…

Wywiad z Doris Fürstin von Sayn-Witt­gen­stein, posłanką do parla­mentu kraju związ­ko­wego Szle­zwik-Holsztyn. Była prze­wod­nic­ząca Alter­na­tywy dla Niemiec (AfD) w Szle­zwiku-Holsz­tynie i wybrana na posła… 

Szantaż z otwar­tymi ramionami

Nicola De Felice * Hiszpańska orga­ni­zacja pozar­zą­dowa OPEN ARMS wyła­dowuje za opłatą swój 265 „rozbity statek“ na Sycylii, w Porto Empe­docle. Po raz kolejny, szantaż… 

Wyciąg z nowego podsta­wo­wego programu niemieckich Zielonych

Femi­nizm, spra­wi­ed­li­wość płciowa i prawa queer Naszym celem jest społec­zeństwo spra­wi­ed­liwe pod względem płci – femi­nizm, który rozpoz­naje różne formy dyskry­mi­nacji, również w ich uwikłaniu,…