02. 08. 2021

WYDANIE POLSKIE

Kto jeszcze stoi na drodze agresji islamistów?

Autor: Andreas Unter­berger Najpóź­niej od czasu kapi­tu­lacji Joe Bidena w Afga­ni­stanie, Zachód prze­stał być hamulcem dla globalnej agresji islams­kiej. Niem­niej jednak isla­mizm w żadnym wypadku… 

Protest węgier­s­kich profe­sorów prze­ciwko „nowo­c­zes­ności“ i „postę­powości“

Stowar­zy­szenie Profe­sorów im. Batthyá­ny’ego jest głęboko zanie­po­ko­jone faktem, że w poli­tyce euro­pe­js­kiej narzucane są takie doktryny i ocze­ki­wania, które są funda­men­talnie sprze­czne z tradycyjnymi… 

Face­book zablo­kował stronę adwo­kata Tamása Gaudi-Nagy’ego

Autor: Gábor Herte­lendy   Dyrektor wyko­nawczy Krajowej Służby Ochrony Prawnej (NJSZ), prawnik Tamás Gaudi-Nagy, powied­ział Magyar Nemzet: – W nied­zielę zamieściłam w mediach społecz­nościo­wych mój własny fotoreportaż… 

Demo­ni­zacja Węgier i fakty

Autor: dr Andreas Unter­berger   Gdzie jest więcej demo­kracji i prawor­ząd­ności? W Buda­pes­zcie czy w Bruk­seli i jej okoli­cach? „Co za pytanie!“ – brzmi­ałaby odpo­wiedź zarówno… 

Polski Trybunał Konsty­tu­cyjny: ETS nie ma prawa rozs­zerzać swojej jurysdykcji

Czy sama UE może rozs­zerzyć swoje kompe­tencje, które są poza kontrolą państw, poprzez decyzje Trybu­nału Spra­wi­ed­li­wości Unii Euro­pe­js­kiej? Na to pytanie musiał odpo­wied­zieć polski… 

Francis Fuku­yama: „Imigracja musi się skończyć“

Francis Fuku­yama, poli­tolog i teoretyk końca historii: „Euro­pe­jc­zycy nie będą w stanie zasy­m­i­lować milionów Afry­kanów, to niere­alne… Imigracja musi się skończyć“ Jeden z najbard­ziej znanych… 

Judit Varga: „Wyłącznym prawem rodziców jest wychowanie dzieci“

Węgry uder­zyły w czułe punkty Parla­mentu Euro­pe­js­kiego swoją ustawą o ochronie dzieci Komisja Euro­pe­jska (KE), przy wsparciu Parla­mentu Euro­pe­js­kiego (PE), chce, by Węgry zezwo­liły aktywistom… 

„Węgrzy nie chcą być trak­to­wani jak człon­kowie drugiej kate­gorii w UE“

Rozmowa z Mariann Őry, szefową działu zagra­nicz­nego i główną współ­pra­cow­niczką konser­wa­tyw­nego węgier­skiego dzien­nika Magyar Hírlap Autor: Álvaro Peñas Jest Pani odpo­wied­zi­alny za poli­tykę zagra­niczną w Magyar… 

Fran­cuski historyk: Orbán rozumie wyzwania nowego wieku

Kraje Europy Wschod­niej też nie tęsknią za Zachodem, nie chcą kopiować tamte­js­zego systemu, ale iść własną drogą kulturową – mówi fran­cuski historyk Max-Erwan Gastineau,… 

„Chińc­zycy trak­tują nas jak małpy“

Bójka między kong­ijskim pracow­ni­kiem a jego chińskim szefem w Demo­kra­ty­cznej Repu­blice Konga ujawnia napięcia Na nagraniu wideo opubli­ko­wanym 30 czerwca widać bójkę między kong­ijskim pracownikiem… 

David Engels: List z Wars­zawy – Trudna sztuka balansowania

Młyn plotek aż huczy. Czy po odejściu Viktora Orbana z Euro­pe­js­kiej Partii Ludowej dojdzie do prze­ta­sowań sił konser­wa­tywnych w Parla­mencie Euro­pe­jskim? Już teraz pojawiają… 

Świat, ciało i diabeł: abp Viganò kryty­kuje list poparcia Fran­ciszka dla…

Wiedzcie, że to Pan jest Bogiem; To On nas stworzył, a nie my sami. Ps 99:3   Wrogowie naszej duszy są zawsze tacy sami, a pułapki, które na… 

Dekla­racja o ochronie narodów i tradycji chrześcijańskich

Przy­wódcy szes­nastu partii poli­ty­cz­nych w Unii Euro­pe­js­kiej, w tym Fideszu i Prawa i Spra­wi­ed­li­wości (PiS), wydali w piątek wspólne oświad­czenie, w którym popierają ideały… 

Narod­ziła się Europa patriotów

Alvaro Peñas i José Pappa­relli Prędzej czy później musiało to nastąpić. Teraz przy­wódcy partii patrio­ty­cz­nych podzie­l­onych między rodziny poli­ty­czne Parla­mentu Euro­pe­js­kiego ogło­sili podpi­sanie poro­zu­mi­enia o… 

Nowa książka premiera Janeza Janšy: „Pows­ta­liśmy i przetrwaliśmy“

Książka „Vstali in obstali: Analiza prel­omnim osamos­vo­jit­venih dogodkov in vojne za Slove­nijo 1991“ („Pows­ta­liśmy i przetr­wa­liśmy: Analiza punktów zwrot­nych niepod­le­głości i wojny o Słowenię… 

Proku­ra­tura Euro­pe­jska: nowe narzędzie Sorosa?

Autor: Álvaro Peñas   Podczas ofic­ja­lnej inau­gu­racji nowej Proku­ra­tury Euro­pe­js­kiej (EPPO), która odbyła się w Luksem­burgu, wice­prze­wod­nic­ząca Komisji Euro­pe­js­kiej i komisarz ds. wartości i prze­jr­zy­stości Věra… 

Analiza dr Curio: komisja ekspertów chce prze­sied­lenia 40.000 migrantów do Niemiec

„Komisja ekspertów ds. przy­czyn ucie­czek“ przed­sta­wiła swój raport na feder­alnej konfe­rencji prasowej, który zawiera liczne propo­zycje działań dla obec­nego rządu, ale wyraźnie widać, że… 

Admirał De Felice: Interwencja!

Państwa bandery statków orga­ni­zacji pozar­zą­do­wych są zobo­wią­zane do udzie­lania azylu poli­ty­cz­nego na podstawie prawa międ­zy­na­r­odo­wego Wice­ad­mirał (Ret.) Nicola de Felice Zjawisko pole­ga­jące na tym, że statki… 

Judit Varga: Migrację należy powstrzymać, a nie wspierać i zachęcać do niej

Węgierski rząd stoi na stano­wisku, że imigracji nie należy wspierać i zachęcać do niej, ale należy ją zatrzymać – napi­sała w środę na swoim… 

Éric Zemmour: Francja walczy o przetrwanie z „Wielką Wymianą“

„Myślę, że strach przed końcem Francji takiej, jaką była, strach przed Wielką Wymianą, stał się uczu­ciem globalnym“ Naród fran­cuski toczy obecnie walkę o przetrwanie przeciwko… 

Zielony program = program globalistów

Autor: Álvaro Peñas Poli­ty­czny ekolo­gizm był często wykor­zy­sty­wany jako przy­krywka, jako akcep­tow­alny sztandar, pod którym można było ukryć idee, które miały niewiele wspól­nego z ochroną… 

Giorgia Meloni przy­szłym premierem Włoch?

Autor: Lionel Baland Podczas gdy dwie włoskie partie patrio­ty­czne, Liga i Fratelli d’Italia, od miesięcy są razem na poziomie 40%, układ sił między tymi dwoma… 

Twitter cenzu­ruje posła za stwier­dzenie, że „mężc­zyzna nie może zajść w ciążę

Nieto­le­rancja prawdy przez postę­powców osiąga wręcz dziwaczne rozmiary, co widać dziś na Twit­terze. „Mężc­zyzna nie może zajść w ciążę“ – potwier­d­zanie tego biolo­gicz­nego faktu Twitter… 

Kontrad­mirał De Felice wzywa do blokady morskiej

Klapa ze strony ministra spraw wewnę­trz­nych Lamor­gese: Włochy znów zostały pozosta­wione same sobie przez Europę Na spot­kaniu UE w Portu­galii nie padła żadna konkretna odpowiedź… 

Maska na zawsze?

Czy maska stanie się częścią naszego codzi­en­nego życia nawet po opano­waniu Covid-19? W wywiadzie w Le Pari­sien we wtorek, fran­cuski premier Jean Castex argu­men­tował, że… 

Niemieckie agencje wywia­dowcze zwięks­zają presję na patriotów

Autor: Lionel Baland Niemcy są repu­bliką feder­alną skła­da­jącą się z szes­nastu krajów związ­ko­wych. Każdy z nich posiada urząd do spraw ochrony konsty­tucji. Zada­niem tych biur… 

UE właśnie zatwier­d­ziła mącz­niaka jako produkt spożywczy

Czy zmier­zamy w kierunku przy­szłości, w której będziemy jeść owady? Pomimo sprze­ciwu, UE sygna­li­zuje, że może to stać się rzec­zy­wis­tością wcześ­niej niż wielu sądzi. Unia… 

Największy niedź­wiedź Europy zestrzelony przez księcia Liechtensteinu

Największy niedź­wiedź brun­atny w Rumunii i praw­do­pod­obnie w całej Unii Euro­pe­js­kiej został zastrzelony przez Josefa-Emanuela Leopolda Marie von und zu Liech­ten­stein, księcia mieszka­jącego w… 

„O przy­wrócenie honoru naszym władcom“: Gene­r­ałowie wzywają Macrona do obrony patriotyzmu

Z inic­ja­tywy Jean-Pier­re’a Fabre-Berna­daca, oficera zawo­do­wego i szefa portalu Place Armes, około dwud­zi­estu emery­to­wanych gene­r­ałów, stu wyżs­zych oficerów i ponad tysiąc innych wojs­ko­wych wystosowało… 

Admirał prze­ciwko orga­ni­za­cjom pozar­zą­dowym: „To piraci, którzy zagrażają Włochom“.

Kontrad­mirał (w stanie spoc­zynku) Nicola De Felice: „Te orga­ni­zacje pozar­zą­dowe, które piszą do premiera Draghiego powołując się na prawo morza, nie wiedzą, o czym mówią,… 

Generał Ferenc Korom o zada­niach obron­nych Węgier

Generał Ferenc Korom, dowódca Węgier­s­kich Sił Obron­nych, podkreślił pierws­zor­zędną rolę zadań obrony narodowej podczas coro­cznej konfe­rencji poświę­conej ocenie i zada­niom online. Rosnące napięcie geopolityczne… 

Fran­cesco Giubilei: ochrona środo­wiska to nie tylko sprawa lewicy

Dalma Jánosi (Rzym) Fran­cesco Giubilei jest włoskim pisarzem, wydawcą i profe­sorem uniwer­syteckim, prezesem Nazione Futura i konser­wa­tywnej Fund­acji Tattarella, autorem książki Preser­ving Nature. – Dlac­zego ochrona… 

Éric Zemmour: wojna rasowa zamiast wojny klasowej, wrogiem są biali

Zemmour: „Muzuł­manie mają stać się nową bazą rewo­lu­cyjną, która zastąpi fran­cuski prole­ta­riat. Dawniej wrogiem była burżuazja, dziś jest nim biały czło­wiek“. Fran­cusko-żydowski pisarz, pole­mista i… 

Ramadan: Zwol­nienie z blokady dla muzuł­manów we Francji

Dla muzuł­manów Ramadan rozpo­czął się we wtorek, 13 kwietnia, a kończy 12 maja. Ramadan, który oznacza częściowe zwol­nienie z blokady dla muzuł­manów we Francji. Według… 

Proces prze­ciwko Salvi­niemu jest procesem prze­ciwko suwe­rennej Europie

Autor: Jose Pappa­relli Jest jasne, że Matteo Salvini nie prze­stanie być w centrum uwagi, zwłaszcza że jego poli­ty­czni prze­ciw­nicy doma­gają się zemsty. Poli­tyka i stosowanie… 

Czy można chronić chrześci­jańskie dzied­zictwo Europy?

Autor: János Latorcai Siedemd­zie­siąt lat temu, 18 kwietnia 1951 r., podpisano traktat paryski ustana­wia­jący Euro­pe­jską Wspól­notę Węgla i Stali, bezpoś­red­niego prekur­sora Euro­pe­js­kiej Wspól­noty Gospod­ar­czej, która… 

Zwol­niony kardynał: „Islamscy imigranci to nowi barbarzyńcy“

Papież Fran­ciszek usunął z urzędu afry­kańs­kiego kardy­nała Roberta Sarah, mówiąc, że to, co nie może być, nie może być: kardynał Sarah potępił imigrację jako… 

Fidesz nie jest sam w Europie: Katalin Novák odpowiada na zarzuty…

Niemiecka gazeta Die Welt opubli­ko­wała odpo­wiedź Katalin Novák na słowa Manfreda Webera, lidera Euro­pe­js­kiej Partii Ludowej (EPP) w Parla­mencie Euro­pe­jskim, po tym jak ten… 

Europa Środ­kowa i okres Goethego

Cyril Moog W walce z komu­nizmem to właśnie w Europie Środ­kowej najdo­bit­niej objawił się ukryty w czło­wieku duchowy pęd do wolnej indy­wi­du­al­ności. Rzec­zy­wiste chrześci­jańskie wartości zachodnioeuropejskie,… 

Ponowne urucho­mienie UE?

Tamás Fricz Unia Euro­pe­jska przeżywa kryzys i znaj­duje się na rozdrożu. Być może w odpo­wiedzi na to bruk­selskie elity post­a­no­wiły zorga­ni­zować w tym roku serię… 

Dzie­siątki milionów euro z budżetu UE dla orga­ni­zacji pozar­zą­do­wych Sorosa

Bogdan Sajovic Unia Euro­pe­jska nier­oztro­pnie finan­suje orga­ni­zacje pozar­zą­dowe Sorosa dzie­siąt­kami milionów euro ze wspól­nego budżetu. UE finan­suje również orga­ni­zacje zwią­zane z islamskim terro­ryzmem. Z drugiej… 

Miklós Szánthó: „Dziś wrogowie libe­ra­lizmu są przy­ja­ciółmi demokracji“

Bogdan Sajovic Miklós Szánthó jest dyrek­torem Węgier­skiego Centrum Praw Podsta­wo­wych. Rozma­wia­liśmy m.in. o popraw­ności poli­ty­cznej, mark­sizmie kultur­owym, mediach i migracji. DEMOKRACJA: Jaki jest cel i zadania… 

Euro­pe­jska lewica chce otworzyć kanały legalnej migracji

Stwor­zenie legal­nych dróg migracji i rozs­zerzenie praw dla migrantów o niskich docho­dach to cele niedaw­nego wniosku odpo­wied­niej komisji Parla­mentu Euro­pe­js­kiego. Zdaniem libe­ral­nych posłów, epidemia… 

Wywiad z posłem do PE Hermannem Tert­schem (VOX)

José Antonio Ruiz de la Hermosa i Álvaro Peñas (w Radio Ya). Hiszpańska partia patrio­ty­czna VOX ma czte­rech posłów do PE, którzy są bardzo aktywni… 

Były wice­p­rezes Pfizer: „Rządy okła­mują was i przy­go­towują się do masowej…

Dr Mike Yeadon – zdjęcie autorstwa Arshad Ebrahim / YouTube Nawet w czasie, gdy firma farmaceu­ty­czna Pfizer robiła nagłówki gazet, ogłas­zając rychłą premierę swojej szczepionki… 

Euro­pe­jski dom konserwatystów

Katalin Novák „Często nie chodzi o to, jakie są fakty, ale o tym, co złoś­liwi ludzie robią z faktami.“ Konrad Adenauer Niedawno lider EPL Manfred Weber napisał w… 

Odwet? Pomnik „Pro-Black Lives Matter“ zbur­zony w Budapeszcie

Marcell Dengi Węgry mają bogatą historię burzenia pomników zwią­z­anych z ideo­logią poli­ty­czną. W ciągu kilku godzin od instal­acji, pomnik poświę­cony ruchowi Black Lives Matter w Budapeszcie… 

Czy Zachód jest już martwy?

Wykor­ze­nienie ducha krytyki jest ostatecznym celem, po którym nie będzie już żadnego zatrzy­mania libe­r­ałów.   Tamás Fricz Do prowok­a­cy­j­nego pytania posta­wio­nego w tytule dodałbym jeszcze jedno: Co… 

Viktor Orbán: „Chcemy euro­pe­js­kiego odrodzenia!“

Euro­pe­jska Partia Ludowa wydaje się być zaan­gażo­wana w długo­ter­mi­nową współ­pracę z lewicą, pozosta­wiając wiele milionów obyw­ateli euro­pe­js­kich bez repre­zen­tacji, powied­ział premier Viktor Orbán po… 

Salvini w Buda­pes­zcie: powstaje nowy sojusz konser­wa­tywnych partii europejskich

Rainer Acker­mann Chrześci­jańscy Demo­kraci mają otrzymać głos, repre­zen­tację i znaczenie w Europie. Premierzy Orbán i Mora­wi­ecki oraz lider Legii Salvini poro­zu­mieli się w tej sprawie… 

Czy komisarz UE Stella Kyria­kides wied­ziała, jaką umowę na dostawę szczepionek…

Komisja Euro­pe­jska de facto przyz­nała, że podpi­sała gorszy kontrakt na zakup szcze­pionek niż Wielka Brytania. W odpo­wiedzi na pytania Agencji Infor­ma­cy­jnej V4 nie omieszkała… 

Tylko 1 na 5 Węgrów uważa, że opozycja jest w stanie…

Węgierska „kokta­j­lowa opozycja“ osiąga słabe wyniki we wszyst­kich czte­rech badanych dzied­zi­nach Ponad połowa Węgrów uważa, że obecna koalicja partii konser­wa­tywnych Fidesz-KDNP nadaje się do rządzenia,… 

Kraje Grupy Wyszehr­adzkiej czeka boom gospodarczy

Chiny są dziś w Niemc­zech na ustach wszyst­kich, ale o ich wschod­nich sąsia­dach mówi się niewiele. Ale kraje współ­pracy w ramach Grupy Wyszehr­adzkiej mogą… 

Jože Biščak: Słowenia ciężko walc­zyła o demokrację

Lewi­cowo-libe­ralne elity chcą wykor­zenić nasze korzenie i zniszczyć wszystko, co dla nas święte, ostrzega dzien­nikarz Jože Biščak: Mariann Őry Stowar­zy­szenie Patrio­ty­cz­nych Dzien­nikarzy Słowenii (SZDN) napi­sało niedawno… 

Mocne atuty Fideszu

Nowa prawi­cowa koalicja może zmienić układ sił w Parla­mencie Euro­pe­jskim, przy czym libe­r­ałowie obawiają się, że ucierpią na tym również oni sami   Mariann Őry Premier Viktor… 

Antyży­ciowy i anty­chrześci­jański atak w Parla­mencie Europejskim

Grégor Puppinck (Euro­pe­jskie Centrum Prawa i Spra­wi­ed­li­wości) Świa­towe lobby abor­cyjne przy­puściło poważny atak na życie i jego obrońców. W tym celu w czwartek, 25 marca,… 

Wywiad z histo­ry­kiem starożyt­ności prof. dr Davidem Engelsem na temat przyszłości…

Bastion starej occi­den­talnej tożsa­mości David Engels jest pasjo­natem Europy. W wywiadzie dla buda­pes­z­teńs­kiej gazety dokonuje bezli­tos­nego bilansu warunków panu­ją­cych w Europie Zachod­niej i Środ­kowej oraz… 

Wywiad z Matteo Salvinim: „Chcemy położyć funda­menty pod Europę przyszłości“

Matteo Salvini i polski premier Mateusz Mora­wi­ecki byli pierws­zymi osobami, z którymi Viktor Orbán rozpo­czął negoc­jacje po opuszczeniu Euro­pe­js­kiej Partii Ludowej przez Fidesz. Włoska… 

Nowa „Lega Italia“ poka­zuje ducha zdol­nego do zdobycia większości

Autor: Alberto Basile W ostat­nich dniach Nazione Futura i Fonda­zione Tatarella opubli­ko­wały bardzo ciekawe dossier zaty­tuło­wane The Lega Italia Project. Celem tego doku­mentu jest analiza… 

Zamó­wienia na szcze­pionki w UE: jak w komunizmie

To, że porażka w szybkim „szcze­pieniu przez“ może okazać się dla nas korzystna w ostatecznym rozrachunku, to jedna strona medalu. Fakt, że szcze­pienia na…