22. 10. 2021

WYDANIE POLSKIE

Rod Dreher: „Wokiści niszczą miejsca pracy, firmy i reput­ację ludzi, a…

Wywiad przepro­wad­zony przez Yanna Valerie (Breizh-info.com): Breizh-info.com: Czy możesz się przed­stawić naszym czytel­nikom? Rod Dreher: Jestem 54-letnim amery­kańskim pisarzem z połud­niowej Luiz­jany, który inte­re­suje się religią,… 

Wars­zawa: Zemsta Miasta Feniksa

By Lionel Baland   Mój pociąg ICE prze­jeżdża przez Niemcy z pręd­kością 300 km/h. Przy­jeż­dżam do Berlina. Zmie­niam pociąg i pięć godzin później docieram do Warszawy,… 

Blokady Włoch z północy na południe

Przy­p­o­m­ni­jcie sobie Soli­dar­ność: protesty gdańs­kich robot­ników porto­wych dopro­wad­ziły do upadku komu­nis­ty­cz­nego reżimu w Polsce. Czy historia się powtarza? Reżim Corony bankiera Mario Draghiego, neokomu­nis­ty­czna dyktatura… 

Słowenia jest atako­wana przez komisję LIBE

Lewica w Parla­mencie Euro­pe­jskim chce uznać centro­pra­wi­cowe rządy za przes­tępstwo, mówi Milan Zver w wywiadzie dla Magyar Hírlap W Lublanie prze­by­wała dele­gacja Komisji Praw Podstawowych… 

Hrvatski Suvere­nisti: „Chcemy suwe­ren­nych narodów, które słuchają woli swoich obywateli“

Rozmowa z Marko Mila­no­vićem Litrem, posłem Chor­wa­ckich Suwe­re­nistów (Hrvatski Suvere­nisti) i prze­wod­nic­zącym Inic­ja­tywy Obywa­tel­skiej na rzecz Refe­rendum w sprawie Euro Chor­waccy suwe­ren­niści wzięli udział w… 

Wspólna Obrona Euro­pe­jska: Utopia czy nadchod­ząca rzeczywistość?

Autor: Nicola De Felice   „Nie stawiajmy wozu przed koniem“, zdawał się mówić premier Draghi na zakończenie niefor­mal­nego spot­kania, które odbył kilka dni temu w Słowenii… 

Wiedeń: Darmowe szcze­pienia i voucher do burdelu w domu publicznym

Wczoraj odbyła się loteria z darmo­wymi kieł­bas­kami lub szcze­pion­kami. W Wiedniu ci, którzy chcą się zaszc­zepić, mają być teraz zachęcani do użąd­lenia się za… 

Niemcy: Dlac­zego traktat poko­jowy nie doszedł do skutku

Od 9 listopada 1989 r. do 3 paźd­zier­nika 1990 r.: Po upadku muru szybko rozpo­c­zęły się negoc­jacje ze zwycięs­kimi mocarst­wami na temat kształtu jedności… 

Prze­wod­nic­zący FPÖ Herbert Kickl w rozmowie z part­nerami Euro­pe­js­kiej Współ­pracy Medialnej

Z inic­ja­tywy Euro­pean Media Coope­ra­tion, feder­alny lider Austria­ckiej Partii Wolności (FPÖ), Herbert Kickl, odpo­wied­ział na serię pytań zadanych mu przez dzien­nikarzy euro­pe­js­kich nieza­leżnych mediów.… 

Buda­peszt: Czwar­to­kla­siści „korzystają“ z podno­szenia świa­do­mości na temat osób LGBTQP

W ciągu ostat­nich dwud­zi­estu lat różne orga­ni­zacje LGBTQP pota­jemnie wtarg­nęły do szkół, unikając kontroli rządo­wych, i wywarły piętno na obrazie własnej osoby setek, jeżeli… 

Marcin Roma­nowski: „Fala imigracji z 2015 roku była demo­gra­ficznym i kulturowym…

Rozmowa z Marcinem Roma­now­skim, Wice­mi­nis­trem Spra­wi­ed­li­wości RP, w jego gabinecie w Minis­terstwie Spra­wi­ed­li­wości w Wars­zawie. Autor: Álvaro Peñas W czasie kryzysu migra­cy­j­nego spro­wo­ko­wa­nego przez rząd białoruski… 

Polityk mierzy wysoko: premier Słowenii Janez Janša wspina się na najwyższy…

Autor: Sara Kovač (Nova24tv)   „Aby upamiętnić tradycję górników z Trbo­vlje i Zasavje (dolina rzeki Sawy), wspię­liśmy się na najwyższy komin w Europie z okazji wizyty… 

Orbán: Każdy nowy kościół jest bastionem w walce o wolność i…

Węgrzy mogą przetrwać tylko jako chrześci­janie, a każdy nowy kościół jest bastionem w walce o wolność i wiel­kość narodu – powied­ział w nied­zielę premier… 

Marion Maré­chal: Terro­ryzm inte­lek­tu­alny we Francji

Imigranci mogą stanowić więks­zość w euro­pe­js­kich miastach w ciągu kilkud­zie­sięciu lat Autor: Mariann Őry Marion Maré­chal jest dyrek­torem Fran­cus­kiego Insty­tutu Socjo­logii, Ekonomii i Nauk Poli­ty­cz­nych (ISSEP), a… 

Merkel ugryzła się w palec mimo ostrzeżenia papugi w ptaszarni

MARLOW – Tuż przed wybo­rami feder­al­nymi Angela Merkel złożyła nies­pod­zie­waną wizytę w swoim dawnym okręgu wybor­czym. „Chciałam jeszcze raz powied­zieć Arri­ve­derci“ – powied­ziała w… 

Stulecie woju­jącego islamu i wielki kryzys Zachodu

Autor: Gregor Preac Chao­ty­czne wyco­fanie się z Afga­ni­stanu pokazało fana­ty­cz­nemu isla­mowi, terro­ryzmowi, mafii, przes­tęp­c­zości, Chinom, Rosji i Iranowi słabość, niekom­pe­tencję, upadek, biuro­kra­ty­zację, nieefek­tyw­ność, impo­tencję i… 

Słowenia, podobnie jak Węgry i kraje V4, musi nalegać na prawo…

Rozmowa z wielo­letnim euro­posłem i liderem Słoweńs­kiej Partii Narodowej, Zmagem Jelinčičem Pleme­niti, o zagroże­niach zwią­z­anych z masową migracją, mark­sizmie kultur­owym i protestach lewi­co­wych organizacji… 

Viktor Orbán: „To, co robi Bruk­sela, to zdrada“

Viktor Orbán powied­ział w pierwszym dniu jesi­ennej sesji węgier­skiego parla­mentu, że szlak migra­cyjny na Bałka­nach jest znów przepeł­niony, a orga­ni­zacje pozar­zą­dowe Sorosa nadal wspierają… 

Apel króla węgier­skiego Béli IV do papieża Inno­cen­tego IV o pomoc…

Kopię tego listu Viktor Orbán prze­kazał papieżowi Fran­cisz­kowi podczas ich krót­kiego spot­kania w Buda­pes­zcie; list może wyjaś­niać, dlac­zego Orbán prosił papieża o urato­wanie Węgier… 

Viktor Orbán prosi papieża Fran­ciszka, by nie pozwolił Węgrom zginąć

Papież Fran­ciszek spotkał się z Viktorem Orbánem, który poprosił go, by „nie pozwolił zginąć chrześci­jańskim Węgrom“, nawet jeśli obaj panowie zdecy­do­wanie się nie zgadzają,… 

Judit Varga: „Mamy złą wiado­mość dla wszyst­kich naszych krytyków: nie poddamy…

Autor: Álvaro Peñas   Upadek Afga­ni­stanu wywołał nowy kryzys migra­cyjny. Ale w prze­ci­wieństwie do 2015 roku, nie tylko Węgry czy kraje Grupy Wyszehr­adzkiej odma­wiają otwarcia swoich… 

Janez Janša: „Nie ma silnej Unii Euro­pe­js­kiej bez silnej Europy Środkowej“.

Janez Janša w swoim prze­mó­wieniu z okazji przy­jęcia nagrody Osobo­wość Roku 2020 powied­ział: „Nie ma silnej Unii Euro­pe­js­kiej bez silnej Europy Środ­kowej, a wręcz… 

Węgry wspierają Polskę w „bezpre­ce­den­sowym“ ataku UE

Węgierska minister spra­wi­ed­li­wości zapo­wied­ziała, że jej kraj wykor­zysta wszystkie środki prawne, by inter­we­niować po stronie Polski w sporze z UE Rząd Węgier wyda rezo­lucję wspierającą… 

Gdzie są akty­wiści, tam jest też Soros

Autor: Álvaro Peñas   Presja migra­cyjna ze strony Biało­rusi na Łotwę, Litwę i Polskę skło­niła polski parla­ment do ogło­szenia stanu wyjąt­ko­wego w strefie przy­gra­nicznej, zwłaszcza w… 

Afgańskie tsunami migra­cyjne: UE reaguje brakiem koncepcji

Autor: Nicola De Felice   Odzys­kanie władzy przez talibów w Afga­ni­stanie wywoła bezpre­ce­den­sową falę imigracji. Niepo­ko­jące wypo­wiedzi niemieckiego ministra spraw wewnę­trz­nych Horsta Seehofera nie pozosta­wiają wątpliwości,… 

Niemieccy libe­r­ałowie chcą sankcji dla Węgier

Za niecałe trzy tygodnie, 26 września, odbędą się wybory feder­alne, które – biorąc pod uwagę ostatnie fatalne wyniki CDU, kiero­wanej obecnie przez coraz mniej… 

Duże badanie izra­elskie: osoby zaszc­ze­pione są bard­ziej niebez­pie­czne niż osoby wyleczone

W Izraelu, w oparciu o dane zdro­wotne 2,5 miliona osób, skru­pu­latnie reje­s­tro­wano i naukowo oceniano wystę­powanie infekcji kowi­dami u osób zaszc­ze­pionych i wylec­z­onych przez… 

Festiwal Kultury Żydow­skiej w Budapeszcie

Na rzekomo „anty­se­mi­ckich“ Węgrzech:. W dniach 22–30 sierpnia w Buda­pes­zcie odbędzie się Festiwal Kultury Żydow­skiej pod hasłem „Pozwól nam żyć na nowo“ w pięciu miejscach… 

Prawnik dr Miha Pogačnik: Bruk­sela nie może narzucać państwom kwot migrantów!

Dzien­nikarze powinni zapoznać się z tekstami trak­tatów założy­cielskich UE Autor: Domen Mezeg (Nova24tv) „Państwa człon­kow­skie UE nie są zobo­wią­zane do przy­jęcia kwot migrantów, ani też… 

Judit Varga: „Polska i Węgry opowia­dają się za zdrowym rozsądkiem“

Polska i Węgry opowia­dają się za zdrowym rozsąd­kiem w Unii Euro­pe­js­kiej, a wymiana myśli między młodymi ludźmi z obu narodów przy­c­zynia się do budowania… 

Premier Słowenii Janez Janša: „UE nie otworzy euro­pe­js­kich koryt­arzy migra­cy­jnych dla…

Premier Słowenii Janez Janša ostrzega przed otwar­tymi drzwiami dla Afgańc­zyków ubie­ga­ją­cych się o azyl:   „Jeśli kobiety mogą się orga­ni­zować i walczyć z talibami w niektórych… 

Tymo­teusz Zych: „Nasz uniwer­sytet opiera się na niez­mi­en­nych ideach prawdy, dobra…

Rozmowa z Tymo­teuszem Zychem, doktorem nauk prawnych, wice­p­re­zesem Insty­tutu Ordo Iuris i Stowar­zy­szenia Inic­jatyw Pozar­zą­do­wych w Polsce oraz rektorem Colle­gium Inter­ma­rium Autor: Álvaro Peñas Czym jest… 

Węgier­skie czołgi na Słowacji (21.8.1968)

Autor: György Pilhál   Dziś wspo­minamy dzień 21 sierpnia 1968 r. Dzień, w którym połąc­zone siły Układu Wars­zaw­skiego, w tym 10-tysięczna dywizja węgierska, wkro­c­zyły na teren… 

Austria: propa­ganda szcze­pień zdemon­to­wana przez lidera FPÖ Kickla w błys­kot­liwym przemówieniu

Prze­wod­nic­zący partii FPÖ Herbert Kickl w swojej typowej dla siebie ostrej reto­ryce poka­zuje zatro­s­kanym obywa­telom, co należy myśleć o nacis­kach na szcze­pienia: Miano­wicie, jest… 

„Razem musimy prze­konać Bruk­selę do ochrony jej zewnę­trz­nych granic“

Autor: Tímea Koren-Karczub – To dla nas bardzo ważne, że Węgry podzieliły się z nami swoim doświad­cze­niem, będziemy konty­nuować współ­pracę z Buda­pes­ztem w przy­szłości, będziemy… 

Czas poroz­ma­wiać o Huxit

Autor: Tamás Fricz   Wiem, że to tabu, ale ktoś musi zapisać to słowo, i to po raz pierwszy nieko­nie­cznie jako odstras­zacz: huxit – dobro­wolne, suwerenne… 

Zamknięcie restau­racji z powodu Covid: wszyscy zaszc­ze­pieni pracow­nicy z wyni­kiem pozytywnym,…

Jeden­astu z dwunastu pracow­ników restau­racji Casa­maki w Pescarze przeszło testy na obec­ność Covid, niek­tórzy z nich byli podwó­jnie zaszc­ze­pieni i posia­dali już „zielony paszport“.… 

Radovan Cerjak: Skąd bruk­selscy urzęd­nicy czerpią infor­macje do Pańs­kich raportów na…

Autor: Metod Berlec Rozma­wia­liśmy ze znanym praw­ni­kiem Rado­vanem Cerja­kiem z Lublany, który dekadę temu odniósł sukces przed Trybu­nałem Konsty­tu­cy­jnym Repu­bliki Słowenii z wnios­kiem o zakazanie… 

István Simicskó: Węgry są dziś nieustannie atakowane

Wyło­niły się nowe wirtu­alne teatry wojny, gdzie węgierski rząd jest już pod ciągłym ostrzałem szoku­ją­cych fake newsów, mówi István Simicskó, poseł do parla­mentu i… 

Minister spraw wewnę­trz­nych Słowenii Aleš Hojs: „Żadnych przesłuchań w poko­jach ze…

Autor: Luka Perš (Nova24tv)   Roman Leljak, burmi­strz Radenci (w północno-wschod­niej Słowenii), przy­p­o­m­niał wydarzenie z 2015 roku, kiedy to powi­nien być przesłu­chi­wany przez policję. Odmówił przesłuchania,… 

Vokativ.hr stał się częścią Euro­pe­js­kiej Sieci Współ­pracy Medialnej

W czerwcu 2021 r. portal Vokativ.hr dołączył do Euro­pean Media Coope­ra­tion, sieci mediów z całej Europy repre­zen­tu­ją­cych wartości patrio­ty­czne i uczest­nic­zą­cych we wzajemnej wymianie… 

Premier Janša: Żadna insty­tucja UE nie ma prawa narzucać państwu członkowskiemu…

Premier Słowenii Janez Janša w wywiadzie dla PAP mówi o komu­nis­ty­cznym dzied­zictwie systemu sądow­nictwa w swoim kraju. Powied­ział, że żadna insty­tucja UE nie ma… 

Węgry: Fund­acja „Społec­zeństwo chronione“

W lipcu 2021 roku na Węgrzech utwor­zono orga­ni­zację pozar­zą­dową o nazwie Fund­acja „Społec­zeństwo chro­nione“ – Védett Társ­adalom Alapit­vány – w celu zapew­ni­enia ochrony przed… 

Kto jeszcze stoi na drodze agresji islamistów?

Autor: Andreas Unter­berger Najpóź­niej od czasu kapi­tu­lacji Joe Bidena w Afga­ni­stanie, Zachód prze­stał być hamulcem dla globalnej agresji islams­kiej. Niem­niej jednak isla­mizm w żadnym wypadku… 

Protest węgier­s­kich profe­sorów prze­ciwko „nowo­c­zes­ności“ i „postę­powości“

Stowar­zy­szenie Profe­sorów im. Batthyá­ny’ego jest głęboko zanie­po­ko­jone faktem, że w poli­tyce euro­pe­js­kiej narzucane są takie doktryny i ocze­ki­wania, które są funda­men­talnie sprze­czne z tradycyjnymi… 

Face­book zablo­kował stronę adwo­kata Tamása Gaudi-Nagy’ego

Autor: Gábor Herte­lendy   Dyrektor wyko­nawczy Krajowej Służby Ochrony Prawnej (NJSZ), prawnik Tamás Gaudi-Nagy, powied­ział Magyar Nemzet: – W nied­zielę zamieściłam w mediach społecz­nościo­wych mój własny fotoreportaż… 

Demo­ni­zacja Węgier i fakty

Autor: dr Andreas Unter­berger   Gdzie jest więcej demo­kracji i prawor­ząd­ności? W Buda­pes­zcie czy w Bruk­seli i jej okoli­cach? „Co za pytanie!“ – brzmi­ałaby odpo­wiedź zarówno… 

Polski Trybunał Konsty­tu­cyjny: ETS nie ma prawa rozs­zerzać swojej jurysdykcji

Czy sama UE może rozs­zerzyć swoje kompe­tencje, które są poza kontrolą państw, poprzez decyzje Trybu­nału Spra­wi­ed­li­wości Unii Euro­pe­js­kiej? Na to pytanie musiał odpo­wied­zieć polski… 

Francis Fuku­yama: „Imigracja musi się skończyć“

Francis Fuku­yama, poli­tolog i teoretyk końca historii: „Euro­pe­jc­zycy nie będą w stanie zasy­m­i­lować milionów Afry­kanów, to niere­alne… Imigracja musi się skończyć“ Jeden z najbard­ziej znanych… 

Judit Varga: „Wyłącznym prawem rodziców jest wychowanie dzieci“

Węgry uder­zyły w czułe punkty Parla­mentu Euro­pe­js­kiego swoją ustawą o ochronie dzieci Komisja Euro­pe­jska (KE), przy wsparciu Parla­mentu Euro­pe­js­kiego (PE), chce, by Węgry zezwo­liły aktywistom… 

„Węgrzy nie chcą być trak­to­wani jak człon­kowie drugiej kate­gorii w UE“

Rozmowa z Mariann Őry, szefową działu zagra­nicz­nego i główną współ­pra­cow­niczką konser­wa­tyw­nego węgier­skiego dzien­nika Magyar Hírlap Autor: Álvaro Peñas Jest Pani odpo­wied­zi­alny za poli­tykę zagra­niczną w Magyar… 

Fran­cuski historyk: Orbán rozumie wyzwania nowego wieku

Kraje Europy Wschod­niej też nie tęsknią za Zachodem, nie chcą kopiować tamte­js­zego systemu, ale iść własną drogą kulturową – mówi fran­cuski historyk Max-Erwan Gastineau,… 

„Chińc­zycy trak­tują nas jak małpy“

Bójka między kong­ijskim pracow­ni­kiem a jego chińskim szefem w Demo­kra­ty­cznej Repu­blice Konga ujawnia napięcia Na nagraniu wideo opubli­ko­wanym 30 czerwca widać bójkę między kong­ijskim pracownikiem… 

David Engels: List z Wars­zawy – Trudna sztuka balansowania

Młyn plotek aż huczy. Czy po odejściu Viktora Orbana z Euro­pe­js­kiej Partii Ludowej dojdzie do prze­ta­sowań sił konser­wa­tywnych w Parla­mencie Euro­pe­jskim? Już teraz pojawiają… 

Świat, ciało i diabeł: abp Viganò kryty­kuje list poparcia Fran­ciszka dla…

Wiedzcie, że to Pan jest Bogiem; To On nas stworzył, a nie my sami. Ps 99:3   Wrogowie naszej duszy są zawsze tacy sami, a pułapki, które na… 

Dekla­racja o ochronie narodów i tradycji chrześcijańskich

Przy­wódcy szes­nastu partii poli­ty­cz­nych w Unii Euro­pe­js­kiej, w tym Fideszu i Prawa i Spra­wi­ed­li­wości (PiS), wydali w piątek wspólne oświad­czenie, w którym popierają ideały… 

Narod­ziła się Europa patriotów

Alvaro Peñas i José Pappa­relli Prędzej czy później musiało to nastąpić. Teraz przy­wódcy partii patrio­ty­cz­nych podzie­l­onych między rodziny poli­ty­czne Parla­mentu Euro­pe­js­kiego ogło­sili podpi­sanie poro­zu­mi­enia o… 

Nowa książka premiera Janeza Janšy: „Pows­ta­liśmy i przetrwaliśmy“

Książka „Vstali in obstali: Analiza prel­omnim osamos­vo­jit­venih dogodkov in vojne za Slove­nijo 1991“ („Pows­ta­liśmy i przetr­wa­liśmy: Analiza punktów zwrot­nych niepod­le­głości i wojny o Słowenię… 

Proku­ra­tura Euro­pe­jska: nowe narzędzie Sorosa?

Autor: Álvaro Peñas   Podczas ofic­ja­lnej inau­gu­racji nowej Proku­ra­tury Euro­pe­js­kiej (EPPO), która odbyła się w Luksem­burgu, wice­prze­wod­nic­ząca Komisji Euro­pe­js­kiej i komisarz ds. wartości i prze­jr­zy­stości Věra… 

Analiza dr Curio: komisja ekspertów chce prze­sied­lenia 40.000 migrantów do Niemiec

„Komisja ekspertów ds. przy­czyn ucie­czek“ przed­sta­wiła swój raport na feder­alnej konfe­rencji prasowej, który zawiera liczne propo­zycje działań dla obec­nego rządu, ale wyraźnie widać, że…