Zamknięcie restau­racji z powodu Covid: wszyscy zaszc­ze­pieni pracow­nicy z wyni­kiem pozy­tywnym, jedyny pracownik z wyni­kiem nega­tywnym jest nieszczepiony

Bildquelle: VoxNews

Jedenastu z dwunastu pracow­ników restau­racji Casa­maki w Pescarze przeszło testy na obec­ność Covid, niek­tórzy z nich byli podwó­jnie zaszc­ze­pieni i posia­dali już „zielony paszport“. Obecnie wszyscy są podda­wani kwaran­tannie, w tym właści­ciel restau­racji na Piazza Salotto, Gian­luca Cruciani, który nie został jeszcze zaszc­ze­piony, ale wynik badania mole­ku­lar­nego był negatywny.
 

Głupia historia: pracow­nicy będą musieli powtórzyć testy 16 sierpnia. Jeśli ich wynik będzie nega­tywny, będą mogli wznowić pracę w restau­racji. W prze­ciwnym razie kwarant­anna będzie konty­nuo­wana dla niek­tórych z nich. Para­doksalna sytu­acja, która zmusiła szefa do zamknięcia firmy w czwartek w południe i poddania swoich pracow­ników bada­niom w prywatnym labo­ra­to­rium. Wszystkie testy były pozy­tywne z wyjąt­kiem samego właści­ciela, który w poście na Face­booku podzię­kował klientom, którzy w ostat­nich dniach jedli lunch i kolację na świeżym powietrzu.

„Ludzie zawsze mówią: to mi się nie przy­darzy, ale życie zawsze jest tam, przedsta­wiając ci rach­unek“, napisał Cruciani, „co mogę powied­zieć? Spośród 12 naszych pracow­ników, 11 jest nosi­cie­lami Covid. Więks­zość z nich jest zaszc­ze­piona, ale wirus i tak ich dopadł. To jest bezc­zyn­ność, by wyrazić mój stan ducha. Wiecie, że jestem twarda, ale tym razem uder­zyło mnie to z całą mocą. Mam nadzieję, że wkrótce znów się zobac­zymy“. Poza mediami społecz­nościo­wymi, Cruciani wyraził zanie­po­ko­jenie zais­t­niałą sytu­acją, mówiąc: „Mogę uspo­koić klientów, którzy jedli na zewnątrz.“ Wyjaśnił, co się stało: „W środę jeden z pracow­ników źle się poczuł, poddał się badaniu i wynik był pozy­tywny. Został w domu z gorączką 39 stopni, mimo że od czte­rech miesięcy był szcze­piony podwójną dawką.“ Sytu­acja nie wygląda różowo: „Wraz z tym zamknięciem tracimy dochody z sierpnio­wych wakacji, które pomo­głyby nam wyjść z marazmu pandemii, kiedy rząd dał nam tylko kilka monet. Mimo to cieszę się, że mogłem doświad­czyć soli­dar­ności kolegów i klientów.“

Zielony paszport“ jest więc całko­wicie bezu­ży­teczny. Ponieważ osoby zaszc­ze­pione mogą się zarazić tak samo jak osoby nieszc­ze­pione. Albo zakon­trak­tować kowida.

Źródło: VoxNews


Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein