Zwycięstwo Djoko­vica w sądzie: gwiazda tenisa może teraz wystąpić w Austra­lian Open

Foto: flickr

Zwycięstwo Djoko­vica w sądzie: Najlepszy teni­sista świata nie może być pozba­wiony prawa wjazdu do Australii tylko dlatego, że nie miał szcze­pień, orzekł dziś austra­l­ijski Sąd Federalny w Melbourne.

Władze graniczne cofnęły gwiaz­do­rowi tenisa wizę po jego wjeździe do kraju i prze­trzy­my­wały go przez kilka dni w hotelu na kwaran­tannie. Szykany władz wywołały wcześ­niej świa­tową falę protestów prze­ciwko austra­l­ijs­kiemu rządowi. Oprócz prezy­denta Serbii Petra Vucicia, również rzecznik ds. poli­tyki zagra­nicznej frakcji parla­men­tarnej AfD Petr Bystron oraz bryty­jski polityk Nigel Farage skry­ty­ko­wali utrud­nianie Djoko­vicowi pobytu przez austra­l­ijską straż graniczną w okresie poprzedza­jącym imprezę. Teraz krytycy świę­tują zwycięstwo w sądzie razem z Djokovicem.

Austra­l­ijski Sąd Federalny w Melbourne orzekł w ponied­ziałek (o północy czasu niemieckiego), że Novak Djoković może wjechać do Australii. Zawodnik stulecia może teraz bronić swojego tytułu w Austra­lian Open. Novak Djoković jest aktu­alnym numerem jeden w świa­towym rankingu teni­si­stów i rekord­zistą pod względem wygranych w Austra­lian Open.

Decyzję sądu poprzedziła poli­ty­czna farsa Corony. Obrońca tytułu przez kilka godzin po wylą­do­waniu w środę w Melbourne nie został wpuszc­zony do kraju przez austra­l­ijs­kich urzęd­ników i był przez wiele godzin przesłuchi­wany. Władze cofnęły mu wizę. Następnie Djoković został zamknięty w podu­pa­dłym hotelu, który bard­ziej przy­po­mina więzi­enie i jest wykor­zy­sty­wany do inter­no­wania migrantów. Powód skan­da­licz­nych działań: Teni­sista, który w przes­złości kryty­cznie odnosił się do środków stoso­wanych przez Coronę, do tej pory nie ujawnił swojego statusu szczepień.

To działanie austra­l­ijs­kich władz przy­cią­gnęło uwagę całego świata. Wybitni krytycy restrykcji wobec Corony skry­ty­ko­wali prześladowania.

Bystron: „Australia wysyła druz­go­cący sygnał wyco­fując wizy“.

W Niemc­zech rzecznik ds. poli­tyki zagra­nicznej grupy parla­men­tarnej AfD w Bundes­tagu Petr Bystron już w piątek wezwał austra­l­ijskie władze do „rewizji tej błędnej decyzji“. Bystron powied­ział, że cofając wizę Nova­kowi Djoko­vicowi, austra­l­ijskie władze „wysyłają światu druz­go­cący sygnał“ i wyrząd­zają wielką szkodę zarówno turnie­jowi, jak i całemu krajowi. Dosłownie, skrytykował:

„Unie­moż­li­wiają zdro­wemu czło­wie­kowi wjazd do swojego kraju i proszą go o przy­jęcie szcze­pionki, której skutecz­ność nie została udowodniona“.

Oprócz krytyki akcji, ekspert ds. poli­tyki zagra­nicznej praw­do­po­d­obnie wyłapał bolący punkt dla kraju, który więks­zość swoich dochodów gene­ruje z turystyki:

„Tą decyzją władze austra­l­ijskie niszczą za jednym zama­chem wize­runek Australii jako kraju o luźnym stylu życia, budo­wany przez dzie­sięciolecia przez „Tourism Australia“ za pomocą dzie­siątek mili­onów dolarów z reklam“ – powied­ział Bystron.

Rzec­zy­wiście, inter­no­wanie gwiazdy tenisa Djoko­vica w hotelu na kwaran­tannie stało w jawnej sprzecz­ności z głównym przesła­niem kampanii marke­ting­owej austra­l­ijs­kiego urzędu tury­sty­cz­nego, który przez lata na pierwszym miejscu w swojej komu­ni­kacji stawiał „przysło­wiową austra­l­ijską nonszalancję“.

Nigel Farage: „…Pomyśl, co mogą ci zrobić pewnego dnia!“.

Były lider bryty­js­kiej partii Ukip, Nigel Farage, również poparł Djoko­vica. Skon­takt­ował się z rodziną gwiazdy tenisa i poin­for­mował o prześla­do­waniu Serba. Według członków rodziny teni­sisty, podczas zatrzy­mania skrad­ziono mu portfel i telefon komór­kowy. Ponadto został on umieszc­zony w „podu­pa­dłym hotelu“, który „bard­ziej przy­po­minał więzienie“.

Farage stwierdził:

 „Jeśli mogą tak trak­tować teni­sistę numer jeden na świecie… Pomyśl, co mogą zrobić z tobą pewnego dnia!“ i postawił pytanie: „Dlac­zego więks­zość jest skłonna pozwolić rządowi na odbieranie nam wolności i praw w imię walki z tym wirusem?“.

Prezy­dent Vucic: „Cała Serbia jest za Djokovicem“

Prezy­dent Serbii Alek­sandar Vucic już w zeszłym tygodniu wyraził obur­zenie z powodu wyda­lenia Djoko­vica, zapew­niając po rozmowie tele­fo­nicznej z serbskim teni­sistą, że „cała Serbia stoi za nim murem“. Serbskie władze podejmą wszelkie środki, aby w jak najkrótszym czasie zakończyć prześla­do­wanie najlepszego teni­sisty świata, napisał Vucic. Odmowa wjazdu i zatrzy­manie Djoko­vica zostały nazwane przez prezy­denta Serbii „poli­ty­cznym polo­wa­niem na czarow­nice“. Miliony fanów na całym świecie soli­da­ry­zowały się z Djokovicem.

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein