EPL prze­ciwko Polsce, za aborcję

Foto: outono.net
Serious attack by the EU on life, judi­cial inde­pen­dence and reli­gious freedom

Poważny atak UE na życie, nieza­wisłość sądow­nictwa i wolność religijną

Niesławna bros­zura proabor­cyjna poparta przez EPL prze­ciwko Polsce

W najb­liższy czwartek, 26 listopada, Parla­ment Euro­pe­jski zatwier­dził rezo­lucję, która zasłu­guje na uznanie za poli­ty­czne i moralne samo­bó­jstwo Unii Europejskiej.

BROSZURĘ POLITYCZNĄ NA RZECZ ABORCJI EUGENICZNEJ

Zatwier­d­zoną rezo­lucję – która raczej zasłu­guje na miano bros­zury ze względu na swoje ideo­lo­giczne uprzedzenia – można prze­c­zytać tutaj. Tekst ten jest abso­lutnym nonsensem, który wyraźnie potępia niedawne orze­czenie Trybu­nału Konsty­tu­cy­j­nego Polski (TK) w sprawie aborcji euge­nicznej, w którym uznano to założenie o aborcji za niez­godne z polską konsty­tucją, której arty­kuły 30 i 38 odpo­wiednio chronią godność ludzką i „życie każdego człowieka“.

PARLAMENT EUROPEJSKI UZURPUJE SOBIE FUNKCJE POLSKIEGO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Na margi­nesie nonsensów rezo­lucja Parla­mentu Euro­pe­js­kiego mówi, że to orze­czenie TK narusza Konsty­tucję RP. Potwierdza to, że posłowie do PE, którzy promowali i popierali tę rezo­lucję, nie czytali nawet polskiej konsty­tucji, ponieważ oprócz wspom­nianych arty­kułów 30 i 38, art. 188 stanowi, że do Trybu­nału Konsty­tu­cy­j­nego RP należy orze­kanie o „zgod­ności z Konsty­tucją przepisów prawa wydanych przez centralne organy państ­wowe“. To do Trybu­nału Konsty­tu­cy­j­nego Polski, a nie do Parla­mentu Europejskiego.

REZOLUCJA TA ATAKUJE NIEZAWISŁOŚĆ SĄDOWNICTWA I PODZIAŁ WŁADZY

Ale oprócz potę­pienia wyroku wyda­nego przez Trybunał Konsty­tu­cyjny suwe­ren­nego kraju, Parla­ment Euro­pe­jski rozpo­c­zyna kwes­ti­o­no­wanie legal­ności tego Trybu­nału, stwier­d­zając, że „wspom­niane orze­czenie zostało wydane przez sędziów wybranych przez poli­tyków z PiS (Prawo i Spra­wi­ed­li­wość) i całko­wicie od nich zależnych“. Oskarżenie to jest zdumie­wa­jące, zważywszy, że Trybunał Konsty­tu­cyjny Niemiec, Rada Konsty­tu­cyjna Francji i Trybunał Konsty­tu­cyjny Hiszpanii są wybierane przez poli­tyków, a Parla­ment Euro­pe­jski nie zakwes­ti­o­nował dotych­czas legal­ności żadnego z ich wyroków z tego powodu.

W 2017 r. wyjaś­niłem już tutaj proces wyborczy do polskiego Trybu­nału Konsty­tu­cy­j­nego oraz sposób, w jaki Plat­forma Obywa­telska (polski partner Euro­pe­js­kiej Partii Ludowej) próbo­wała go niele­galnie zaata­kować. W tym czasie Unia Euro­pe­jska nie robiła z tego żadnego skan­dalu, być może dlatego, że prze­wod­nic­zącym Komisji Euro­pe­js­kiej był Polak Donald Tusk, członek Plat­formy Obywa­tel­skiej. Przy­jęta w czwartek rezo­lucja jest bezpre­ce­den­sowym atakiem na nieza­wisłość sądow­nictwa i podział władzy, a także atakiem na nieza­wisłość suwe­ren­nego kraju. To coś bardzo poważ­nego i rady­kalnie narus­za­jącego bardzo demo­kra­ty­czne podstawy, na których teore­ty­cznie opiera się UE.

W TEKŚCIE TYM POJAWIA SIĘ NIEISTNIEJĄCE PRAWO CZŁOWIEKA DO ABORCJI

Ponieważ to, co właśnie widziel­iśmy, jest bardzo poważne, wspom­niana rezo­lucja mówi jeszcze gorsze rzeczy. Parla­ment Euro­pe­jski broni w niej aborcji tak, jakby zabi­janie niewin­nych i bezbron­nych istot ludzkich było prawem, i czyni to poprzez stwier­dzenie, że „pows­zechny dostęp do opieki zdro­wotnej i SRHR [prawa kobiet w zakresie seksu­al­ności i repro­dukcji] są podsta­wo­wymi prawami czło­wieka“ . Jest to kolosalne kłamstwo. Gdzie w Pows­zechnej Dekla­racji Praw Czło­wieka aborcja wydaje się być prawem? Żaden z jego arty­kułów nie mówi czegoś takiego. To, co mówi (artykuł 3), to jest to: „Każdy ma prawo do życia.“

REZOLUCJA TA ATAKUJE „WARTOŚCI KULTUROWE I RELIGIJNE“…

Rezo­lucja nie tylko atakuje prawo do życia, ale także wolność reli­gijną. Stwierdza się w niej na przy­kład, że „wartości kulturowe i reli­gijne w Polsce są w ten sposób naduży­wane jako powody utrud­nia­jące pełną reali­zację praw kobiet, równość kobiet i ich prawo do decy­do­wania o własnym ciele“, odnosząc się do indu­ko­wanej aborcji. Czy odnoszą się one do wartości kultur­o­wych i reli­gi­jnych tak uniwersal­nych jak piąte przy­ka­zanie, które mówi „nie zabijaj“? Czy następnym krokiem będzie zarzu­cenie Polakom, że są funda­men­ta­listami reli­gi­jnymi, że mają prawa zgodne z siódmym przy­ka­za­niem, które mówi „nie kradnij“?

…I NIE POTĘPIA ATAKÓW GRUP ABORCYJNYCH NA KOŚCIOŁY

Ponadto w rezo­lucji kryty­kuje się wice­pre­miera Jaros­ława Kaczyńs­kiego zachę­ca­jącego ludność do ochrony kości­ołów „za wszelką cenę“, ale nie potępia się w niej ani nie mówi nic o atakach na kościoły przepro­wad­zanych przez lewi­co­wych ekstre­mistów, atakach, do których zachęca Plat­forma Obywa­telska (polski partner Euro­pe­js­kiej Partii Ludowej, nie zapo­mi­najmy). Krótko mówiąc: Parla­ment Euro­pe­jski chce, aby polscy kato­licy pozwo­lili na sztur­mo­wanie ich świątyń.

WIĘKSZOŚĆ POSŁÓW Z EUROPEJSKIEJ PARTII LUDOWEJ POPARŁA TEN TEKST

Co istotne, rezo­lucja ta została poparta przez więks­zość posłów do PE z Euro­pe­js­kiej Partii Ludowej (PPE). W rzec­zy­wis­tości tekst ten był promo­wany przez pięć grup (PPE, Socja­listów, zwol­en­ników grupy Renew, Ziel­onych z ALE i skrajną lewicę GUE/NGL). Wśród posłów z PPE, którzy promowali ten tekst, jest dwóch Polaków z Plat­formy Obywa­tel­skiej: Andrzej Halicki i Elżbieta Katar­zyna Łuka­ci­jewska. Głoso­wanie podzieliło tę partię: 20 posłów z PPE głoso­wało przeciw, w tym trzech Hiszpanów (Juan Ignacio Zoido, José Manuel García-Margallo i Isabel Benjumea), a pozos­tali hiszpańscy posłowie z PPE wstrzy­mali się od głosu.

VOX BYŁ JEDYNĄ HISZPAŃSKĄ PARTIĄ, KTÓRA ZAGŁOSOWAŁA EN BLOC, ABY POPRZEĆ POLSKĘ

Wszyscy czterej posłowie Vox zagło­sowali prze­ciwko rezo­lucji wraz ze swoimi pols­kimi part­nerami PiS, a także człon­kami Grupy Euro­pe­js­kich Konser­wa­ty­stów i Refor­ma­torów (ECR). Hiszpańska posłanka Marga­rita de la Pisa podkreś­liła w ten piątek, że Vox jest jedyną hiszpańską partią, która „wspiera Polskę w tej sytu­acji“, i potę­piła poparcie Parla­mentu Euro­pe­js­kiego dla gwał­townych demons­tracji grup proabor­cy­jnych. Jeszcze raz dzię­ku­jemy Polsce za zdecy­do­wane prze­ciw­sta­wi­enie się tota­li­tarnemu dryfowi UE, a także dzię­ku­jemy Voxowi za wsparcie dla Polski.

Źródło (angie­lski): outono.net

 

Kommentieren Sie den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here