Francis Fuku­yama: „Imigracja musi się skończyć“

Francis Fukuyama · Bildquelle: FDS

Francis Fuku­yama, poli­tolog i teoretyk końca historii: „Euro­pe­jc­zycy nie będą w stanie zasy­m­i­lować milionów Afry­kanów, to niere­alne… Imigracja musi się skończyć“

Jeden z najbard­ziej znanych amery­kańs­kich myśli­cieli poli­ty­cz­nych i teoretyk „końca historii“, Francis Fuku­yama, 68-letni poli­tolog i profesor Uniwer­sy­tetu Stan­forda, prze­bywał w Grecji na spot­kaniu okrą­głego stołu zorga­ni­zowanym przez The Economist.

W kilku kwestiach wyraził swoje odmi­enne zdanie, przede wszystkim nie zgad­zając się ze stano­wis­kiem niemieckiego poli­tyka, który stwier­dził, że rozwój Afryki jest dobrym spos­obem na ogra­niczenie imigracji. „Nie sądzę, żeby tak było. Przede wszystkim nie sądzę, aby Europa mogła dopro­wadzić do szyb­kiego wzrostu w Afryce, jak powied­ział pan Seibel. Po drugie, szybki wzrost gospod­arczy tworzy migrację, ale jej nie ogra­nicza. Ci, którzy są bardzo biedni, nie migrują, nie mogą sobie na to pozwolić (…) Myślę więc, że wzrost gospod­arczy w Afryce dopro­wadzi do więks­zych ruchów migracyjnych.“

A co z imigracją? Czy istnieje jakieś rozwią­zanie tego problemu? „Nikt nie znalazł rozwią­zania“ – mówi, zastana­wiając się przez chwilę. „Obawiam się, że zabrzmię jak Matteo Salvini, ale Euro­pe­jc­zycy nie powinni mieć złudzeń: nie będą w stanie zasy­m­i­lować milionów Afry­kanów imigru­ją­cych do Europy. To nie jest poli­ty­cznie realistyczne“.

Jak więc porad­ziłby sobie z tym problemem? „Myślę, że imigracja musi być kontro­lo­wana. Wzrost popu­lizmu został częściowo spowo­do­wany przez kryzys migra­cyjny. Z powodu przepływów spowo­do­wanych wojną domową w Syrii. To zaszo­ko­wało ludzi. Jeżeli chcemy mieć otwarte granice w ramach Schengen, musimy mieć bezpie­czne granice zewnę­trzne. Takich nie ma w Europie“. (…)

Źródło: Tanea.gr


Kommentieren Sie den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here