Wywiad z Matteo Salvinim: „Chcemy położyć funda­menty pod Europę przyszłości“

Premier Viktor Orbán i lider Legi Matteo Salvini podczas spotkania w Rzymie 4 lutego 2020 r. - fot. Vivien Cher Benko / MTI / Biuro Prasowe Premiera Węgier.

Matteo Salvini i polski premier Mateusz Mora­wi­ecki byli pierws­zymi osobami, z którymi Viktor Orbán rozpo­czął negoc­jacje po opuszczeniu Euro­pe­js­kiej Partii Ludowej przez Fidesz. Włoska anty­imi­gra­cyjna Lega jest oczy­wistym sprzy­mier­zeńcem: W więks­zości kwestii zgadza się z węgierską partią rząd­zącą. Lider Legii został zapy­tany po debacie w Senacie o to, jak wyobraża sobie współ­pracę, jakich innych part­nerów chciałby widzieć i jak widzi przy­szłość Europy.

- W dniu, w którym Fidesz opuścił Partię Ludową, odbył Pan wideo­kon­fe­rencję z Viktorem Orbánem. Dlac­zego uznał Pan, że należy natychmiast skon­taktować się z Fideszem i jakie ma Pan nadzieje na współ­pracę między tymi dwiema partiami?

- Ze względu na odle­głość rozma­wia­liśmy za pośred­nictwem wideo­kon­fe­rencji. Naszym krót­koter­mi­nowym celem jest osobiste spot­kanie w kwietniu, kiedy to będziemy mogli bard­ziej szcze­gółowo omówić kwestie najważ­nie­jsze dla przy­szłości konty­nentu. W szcze­gól­ności chcemy znaleźć wspólne rozwią­zania podsta­wo­wych problemów zwią­z­anych z sytu­acją kryzy­sową Covid 19. Musimy udzielić konkret­nych i natychmi­as­to­wych odpo­wiedzi w sprawie bezpie­c­zeństwa zdro­wot­nego, szcze­pień, twor­zenia i ochrony miejsc pracy oraz zapew­ni­enia bezpie­c­zeństwa na konty­nencie. Na spot­kaniu z premierem Węgier Viktorem Orbánem i premierem Polski chcemy położyć funda­menty pod Europę przy­szłości. Po Covid-19 nic już nie będzie takie samo, wiele się zmie­niło na konty­nencie. Błędy popeł­nione w Europie w czasie kryzysu stają się coraz bard­ziej oczy­wiste i wyma­gają natychmi­as­to­wych zmian. Potrzeba odwagi i wyobraźni, by poradzić sobie z drama­ty­czną sytu­acją, jaką stworzyła pandemia. Jestem pewien, że możemy go rozwiązać wspól­nymi siłami, ponieważ przy­jaźń między Węgrami i Włochami jest coraz silniejsza.

- O jakiej Europie marzysz? W oparciu o jakie wartości chce Pan budować euro­pe­jską prawicę opartą na part­nerstwie węgiersko-włosko-polskim?

- W centrum nowej Europy muszą znaleźć się obywa­tele, a nie przede wszystkim inte­resy gospod­arcze i finan­sowe. Ochrona zdrowia, twor­zenie i ochrona miejsc pracy, wspier­anie rodziny, bezpie­c­zeństwo wewnę­trzne państw euro­pe­js­kich, ochrona granic, tożsa­mość narodowa, twor­zenie demo­kracji. W żadnym wypadku nie możemy powrócić do Europy sprzed korony. Nie możemy dłużej pozwalać, aby niekon­tro­lo­wana imigracja, decyzje gospod­arcze i poli­ty­czne były narzucane państwom człon­kow­skim z zewnątrz. Mamy jasną wizję tego, jak chcemy budować nową Europę, mamy jasne plany doty­c­zące przy­szłości kontynentu.

- Kogo chciałbyś zobaczyć w nowej formacji?

- Drzwi rodzącego się Sojuszu Euro­pe­js­kiego są otwarte dla wszyst­kich. Mamy nadzieję, że uda nam się prze­konać nawet najbard­ziej niez­de­cy­do­wanych. Potrze­bu­jemy natychmi­as­to­wego odno­wi­enia. Niek­tórzy się wahają, ale moim zdaniem musimy włączyć jak najwięcej sił prawi­co­wych. Liga i Fidesz miały już wspólne plany współ­pracy euro­pe­js­kiej, ale po Covid-19 musimy działać szyb­ciej i z dużo większą siłą w poli­tyce euro­pe­js­kiej. Mam nadzieję, że będę mógł jak najs­zyb­ciej poin­for­mować o konkret­nych działaniach.

- Jak duży wpływ Liga może mieć na obecny rząd koali­cyjny w sprawie imigracji?

- Liczba imigrantów przy­by­wa­ją­cych do Włoch od początku roku jest wielok­rotnie wyższa niż w latach poprzed­nich. Fala migra­cyjna narasta pomimo kryzysu zdro­wot­nego. Nawet zanim zacz­niemy rozma­wiać o rozs­zerzeniu obywa­telstwa, powin­niśmy zająć się kwestią wzmoc­ni­enia ochrony granic i bezpie­c­zeństwa wewnę­trz­nego w celu zagwa­ran­to­wania suwe­ren­ności kraju. Spośród wszyst­kich krajów euro­pe­js­kich, Włochy zatwier­d­zają najwięcej wnio­sków o przyz­nanie obywa­telstwa. Uważam, że w obecnej sytu­acji musimy skon­cen­trować wszystkie nasze wysiłki na rozwią­zaniu problemów obyw­ateli włos­kich. Oświad­czenie sekretarza gene­ral­nego Partii Demo­kra­ty­cznej w sprawie rozs­zerzenia obywa­telstwa włos­kiego (plan Partii Lewicy, aby przyznać auto­ma­ty­czne obywa­telstwo dzie­ciom imigrantów urod­zonym we Włoszech – red.) uważam za niepoważne. Będziemy blokować wszelkie takie próby, ponieważ dla nas Włosi są najważniejsi.

Źródło: Magyar Nemzet (Dalma Jánosi, Rzym)


Kommentieren Sie den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here